Savivaldybė moksleivius pamiršo?

Va­sa­ros atos­to­gos moks­lei­viams – me­tas, kai ga­li­ma ne tik pail­sin­ti gal­vas, bet ir vie­ną ki­tą li­tą už­si­dirb­ti. Anks­čiau  po ke­lias de­šim­tis mo­ki­nių per va­sa­rą pri­im­da­vo mies­to se­niū­ni­ja pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą. Ją fi­nan­suo­ja dar­bo bir­ža kar­tu su sa­vi­val­dy­be. Ta­čiau šie­met sa­vi­val­dy­bė tam pi­ni­gų ne­nu­ma­tė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dau­ge­lis jau­nuo­lių sva­jo­ja va­sa­rą pa­dir­bė­ti.

Pa­gal įsta­ty­mus iki 16 me­tų mo­ki­nių dar­bo die­na su­trum­pin­ta dviem va­lan­dom, vy­res­nių – vie­na va­lan­da. Ta­čiau ne­žiū­rint to­kių leng­va­tų, mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas sa­ko, kad iš­ties­to­mis ran­ko­mis pri­im­tų per va­sa­rą pa­dir­bė­ti apie tris­de­šimt moks­lei­vių. Mat jų dar­bas kur kas pro­duk­ty­ves­nis nei dau­gu­mos vie­šuo­sius dar­bus dir­ban­čių ne­mo­ty­vuo­tų as­me­nų.

„Nors už kiek­vie­ną įdar­bin­tą ne­pil­na­me­tį jau­čiu di­des­nę at­sa­ko­my­bę nei už su­au­gu­siuo­sius, vis tiek pri­im­da­mas į dar­bą pir­me­ny­bę ati­duo­čiau mo­ki­niams“, – ne­sle­pia se­niū­nas.

Jis ma­no, jog sa­vi­val­dy­bei tiks­lin­ga bū­tų skir­ti pi­ni­gų pri­si­dė­ti prie dar­bo bir­žos in­dė­lio, nes mo­ki­nių už­dirb­ti pi­ni­gai vis tiek nu­ei­na į tas pa­čias uk­mer­giš­kių šei­mas.

S. Jac­kū­nas įsi­ti­ki­nęs, jog ga­li­my­bė pa­dir­bė­ti va­sa­ros atos­to­gų me­tu pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą bū­tų nau­din­ga ir pa­tiems moks­lei­viams.

„Va­sa­ros atos­to­gų už­im­tu­mas – vie­nas svar­biau­sių eta­pų jau­nuo­lio gy­ve­ni­me. Pri­si­min­ki­me kiek­vie­nas, ko­kie svar­būs at­ro­dė pir­mie­ji at­ly­gi­ni­mai“, – svars­to jis.

Tai ne tik sa­va­ran­kiš­kai už­dirb­ti pi­ni­gai, bet ir dar­bi­nis auk­lė­ji­mas. Anot se­niū­no, ne pas­ku­ti­nė­je vie­to­je lie­ka pi­lie­tiš­ku­mo, pa­trio­tiš­ku­mo ug­dy­mas – su­rin­ku­siam šiukš­les, su­tvar­kiu­siam ka­pi­nes jau­nuo­liui tik­riau­siai šiukš­lin­ti mies­to ir gam­tos, ga­din­ti, lau­žy­ti ran­ka ne­be­pa­kils.

 

Ver­sli­nin­kai ne­pri­ima

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę klau­si­mus, su­si­ju­sius su jau­ni­mo už­im­tu­mu atos­to­gų me­tu, ap­ta­rė sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­ba bei Uk­mer­gės ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­ga „Ap­skri­ta­sis sta­las“, ku­ris de­le­guo­ja sa­vo at­sto­vus į jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bą.

Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos na­rė VšĮ Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tro va­do­vė Skais­tė Va­si­liaus­kai­tė sa­ko, kad jau­nuo­liai, per­nai dir­bę pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą, at­vi­rau­ja no­rin­tys pa­dir­bė­ti per atos­to­gas ir šie­met. Ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­ti­nis jau­ni­mas krei­pė­si į te­ri­to­ri­nę dar­bo bir­žą, pra­šy­da­mas skir­ti lė­šų moks­lei­vių vie­šie­siems dar­bams.

S. Va­si­liaus­kai­tė ma­no, kad vie­šie­ji dar­bai bū­tų ge­ra iš­ei­tis, no­rin­tiems pa­dir­bė­ti per atos­to­gas. Mat moks­lei­vių ban­dy­mai su­si­ras­ti lai­ki­ną dar­bą par­duo­tu­vė­se, ka­vi­nė­se, įmo­nė­se daž­niau­siai bai­gia­si ne­sėk­me – ver­sli­nin­kai „ter­lio­tis“ su jais ne­no­ri.

 

Trūks­ta sa­vi­val­dy­bės da­lies

 

Pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą dir­ban­tiems moks­lei­viams dar­bo bir­ža mo­ka 60 pro­cen­tų, sa­vi­val­dy­bė – 40 pro­cen­tų at­ly­gi­ni­mo.

Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Ukmergės skyriaus ve­dė­ja Ra­min­ta Kau­ši­kie­nė sa­ko, jog dar­bo bir­ža ga­lė­tų pa­gal šią pro­gra­mą įdar­bin­ti apie 30 moks­lei­vių. Tam pi­ni­gų tu­ri skir­ti ir sa­vi­val­dy­bė, ta­čiau vie­šie­siems dar­bams skir­ti pi­ni­gai jau iš­skirs­ty­ti. Šie­met tam skir­ta apie pu­sė mi­li­jo­no li­tų.

Sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rė Ju­li­ta Lo­pa­tie­nė pa­sa­ko­jo, jog bu­vo nu­tar­ta kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mu per­žiū­rė­ti ga­li­my­bę skir­ti pi­ni­gų mo­ki­nių, įdar­bin­tų pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą, at­ly­gi­ni­mams.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų