Savivaldybę slegia skolų našta

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­nė si­tu­a­ci­ja įtemp­ta – ne­aiš­ku, ar bus su­rink­tos biu­dže­te nu­ma­ty­tos pa­ja­mos. At­ly­gi­ni­mų už gruo­dį iki ki­tų me­tų teks pa­lauk­ti ir dar­buo­to­jams – šį mė­ne­sį bus iš­mo­kė­ti tik avan­sai. Sa­vi­val­dy­bės sko­lų naš­ta – 36 mi­li­jo­nai li­tų. To­kia ji dar nie­kuo­met ne­bu­vo.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

2012 me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pla­ne bu­vo 91 mi­li­jo­nas 183 tūks­tan­čiai litų pa­ja­mų. Iki gruo­džio ant­ro­sios pu­sės į ra­jo­no pi­ni­gi­nę įplau­kė 88 mi­li­jo­nai 683 tūks­tan­čiai li­tų.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da But­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad į biu­dže­tą su­rink­tos lė­šos šio­mis įtemp­to­mis die­no­mis skai­čiuo­ja­mos be­ne kas­dien.

Iki me­ti­nio biu­dže­to pla­no įvyk­dy­mo dar trūks­ta so­li­džios su­mos – 2,5 mi­li­jo­no li­tų. Di­džiau­sia šios su­mos da­lis – 2,1 mi­li­jo­no li­tų – rei­ka­lin­ga sa­vi­val­dy­bės sa­va­ran­kiš­koms funk­ci­joms už­tik­rin­ti – švie­ti­mo įstai­gų ūki­nės da­lies, kul­tū­ros įstai­gų, ko­mu­na­li­nio ūkio iš­lai­ky­mui.

Jau aiš­ku, kad sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai ne­gaus at­ly­gi­ni­mo už gruo­džio mė­ne­sį – jiems bus iš­mo­kė­tas tik avan­sas.

Vi­są mė­ne­sio al­gą gaus tik tie spe­cia­lis­tai, ku­rie vyk­do vals­ty­bės de­le­guo­tas funk­ci­jas. Tai sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus spe­cia­lis­tai bei kai ku­rie ki­tų sky­rių dar­buo­to­jai.

„Vals­ty­bės do­ta­ci­jos yra per­ves­tos ir ga­li­me su jais at­si­skai­ty­ti. O mo­kes­čius, iš ku­rių mo­ka­mi at­ly­gi­ni­mai ki­tiems dar­buo­to­jams, sa­vi­val­dy­bė tu­ri su­si­rink­ti pa­ti“, – sa­ko sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­nin­kė.

Dau­giau­siai jų su­ren­ka­ma iš gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio – dau­giau nei 18 mi­li­jo­nų li­tų per me­tus. Ma­žiau­sios įplau­kos – iš vie­ti­nių ir vals­ty­bės rin­klia­vų, pa­vel­di­mo ar do­va­no­ja­mo tur­to mo­kes­čio – skai­čiuo­ja­mos tik de­šim­ti­mis tūks­tan­čių li­tų.

Anot V. But­ke­vi­čie­nės, dar yra vil­čių, kad biu­dže­te nu­ma­ty­tas pa­ja­mas pa­vyks su­rink­ti.

„Gruo­dis – pi­ni­gais dos­niau­sias mė­nuo. Mat šį mė­ne­sį daž­niau­siai mo­ka­mi du at­ly­gi­ni­mai – už lap­kri­tį ir už gruo­dį pa­pras­tai dar­buo­to­jams su­mo­ka al­gas ver­slo įmo­nės, tu­rin­čios lė­šų“, – sa­ko ji.

Pir­miau­sia pla­nuo­ja­ma at­si­skai­ty­ti su biu­dže­ti­nė­mis sa­vi­val­dy­bės įstai­go­mis – švie­ti­mo, kul­tū­ros įstai­go­mis, bib­lio­te­ka. Li­ku­sios lė­šos bus per­ve­da­mos ad­mi­nist­ra­ci­jai.

Sa­vi­val­dy­bės pe­čius sle­gia ir so­li­di sko­lų naš­ta. Gruo­džio pra­džio­je sa­vi­val­dy­bės įsi­sko­li­ni­mai sie­kė 36 mi­li­jo­nus li­tų. Taip grės­min­gai ji dar nie­kuo­met ne­bu­vo iš­au­gu­si. Per­nai gruo­džio pa­bai­go­je sa­vi­val­dy­bės sko­la bu­vo 31,9 mi­li­jo­no li­tų.

Di­džiau­sia da­lis šių­me­ti­nės sko­los – 21,8 mi­li­jo­no li­tų  – pa­sko­los iš ban­kų, ku­rios pa­nau­do­tos pri­si­dė­ti įgy­ven­di­nant eu­ro­pi­nius pro­jek­tus. Pa­sak pa­šne­ko­vės, di­die­ji pro­jek­tai – mies­to gat­vių re­konst­ruk­ci­ja, pės­čių­jų-dvi­ra­čių ta­ko sta­ty­ba, Užu­gi­rio dva­ro re­no­va­ci­ja – yra pa­tys bran­giau­si ir sa­vi­val­dy­bei ten­ka sko­lin­tis ne­ma­žas su­mas.

Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mams sa­vi­val­dy­bė sko­lin­ga 1 mi­li­jo­ną 300 tūks­tan­čių li­tų.

1 mi­li­jo­ną li­tų vir­ši­ja ir sa­vi­val­dy­bės įsi­pa­rei­go­ji­mai UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kui už nuos­to­lin­gus marš­ru­tus ir leng­va­ti­nį ke­lei­vių ve­ži­mą.

Pa­na­ši si­tu­a­ci­ja bu­vo ir per­nai – įtam­pa sa­vi­val­dy­bė­je tvy­ro­jo iki pas­ku­ti­nių gruo­džio die­nų. Ta­čiau, kad ir sun­kiai, biu­dže­te nu­ma­ty­tos pa­ja­mos bu­vo su­rink­tos. At­ly­gi­ni­mai dar­buo­to­jams bu­vo iš­mo­kė­ti sau­sio pra­džio­je.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų