Se­na­mies­tį re­a­ni­muos iš­pla­na­vi­mo pro­jek­tas

Ket­vir­ta­die­nį įvy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pri­sta­ty­ta ga­li­my­bė su­da­ry­ti Uk­mer­gės se­na­mies­čio iš­pla­na­vi­mo pro­jek­tą.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pro­jek­tą ta­ry­bai pri­sta­tęs Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to Ur­ba­nis­ti­kos ka­ted­ros ar­chi­tek­tas Kęs­tu­tis Sa­ba­liaus­kas pa­aiš­ki­no jo rei­ka­lin­gu­mą: „Vie­nos lė­šos at­ei­na ke­liams, ki­tos pa­sta­tams, ki­tiems ob­jek­tams. Rei­kė­tų su­da­ry­ti ben­drą vi­so mies­to su­tvar­ky­mo pla­ną.“ Anot jo, Ben­dra­sis mies­to pla­nas ne­nu­sa­ko spe­ci­fi­nių da­ly­kų, for­muo­jan­čių mies­to įvaiz­dį, ku­rian­čių ben­drą vi­su­mą.

Iš­pla­na­vi­mo pro­jek­to pa­grin­du ga­li­ma reng­ti tech­ni­nius pro­jek­tus, su­skai­čiuo­ti, kiek rei­kia pi­ni­gų vie­nam ar ki­tam kon­kre­čiam su­ma­ny­mui. Se­na­mies­ty­je daug ne­iš­nau­do­tų erd­vių, čia įsi­kū­ru­sios įstai­gos, ku­rioms bai­gus dar­bą, va­ka­rais mies­to šir­dy­je tam­pa tuš­čia ir ny­ku. Ar­chi­tek­tas pa­brė­žė, kad di­de­lių ga­li­my­bių, ku­riant iš­skir­ti­nį mies­to įvaiz­dį, su­tei­kia Šven­to­ji. Pa­sak ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Ro­lan­do Ja­nic­ko, ki­tų me­tų pra­džio­je ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­si­ren­gu­si skelb­ti kon­kur­są „Uk­mer­gės mies­to (se­na­mies­čio) pro­jek­to“ pa­ren­gi­mui.

Są­ma­ta ne­pa­ti­kė­jo

Daug dis­ku­si­jų su­kė­lęs klau­si­mas dėl Smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo rė­mi­mo fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mui ski­ria­mų iš­lai­dų są­ma­tos pa­tvir­ti­ni­mo li­ko ne­pa­tvir­tin­tas. Ta­ry­bos na­riai jį pa­ren­gu­siai Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rei Vi­dai Me­liūkš­tie­nei pa­siū­lė klau­si­mą tin­ka­mai pa­ruoš­ti ir pa­teik­ti svars­ty­mui ki­ta­me po­sė­dy­je.

„Są­ma­ta ne­pa­grįs­ta. Nuim­ti iš ver­slo ir ati­duo­ti ad­mi­nist­ra­vi­mui – la­bai at­sa­kin­gas mo­men­tas“, - kal­bė­jo li­be­ral­cen­tris­tas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.

Smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo rė­mi­mo fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dų są­ma­to­je nu­ro­dy­ta su­ma – 11 250 li­tų – den­gia­ma iš fon­do lė­šų. Šie­met smul­kiam ir vi­du­ti­niam ver­slui pa­rem­ti skir­ta 75 000 li­tų. Jau iš­da­lin­ta di­džio­ji da­lis pi­ni­gų.

Pa­den­gus fon­do lė­šo­mis ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­das, fon­de be­lik­tų tik apie 18 000 li­tų. Į juos pre­ten­duo­tų 44 ra­jo­no ver­sli­nin­kai.

Į ta­ry­bą ne­se­niai krei­pė­si įmo­nės sa­vi­nin­kė Ge­no­vai­tė Ka­po­čie­nė. Ji pra­šė su­ma­žin­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį dėl su­si­da­riu­sios sun­kios fi­nan­si­nės pa­dė­ties. Jos pra­šy­mas li­ko ne­pa­ten­kin­tas, ta­čiau ta­ry­bos na­riai siū­lo įmo­nės sa­vi­nin­kei teik­ti pa­raiš­ką Smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo rė­mi­mo fon­dui.

Są­var­ty­ną pa­keis dvo­kian­tis dum­blas

Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­lie­kų tvar­ky­mo pla­ną 2009-2018 me­tams. Pa­grin­di­nis jo tiks­las – nu­sta­ty­ti ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mų or­ga­ni­za­vi­mo prie­mo­nes, už­tik­ri­nan­čias ap­lin­ko­sau­gos, tech­ni­nius-eko­no­mi­nius ir hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mus.

Nuo va­sa­ros nu­trau­kus at­lie­kų ve­ži­mą į Ber­žu­tės są­var­ty­ną, į pla­ną įtrauk­tas punk­tas apie jo re­kul­ti­va­ci­ją. De­ja, už­da­ri są­var­ty­no var­tai ne­su­stab­do kai ku­rių gy­ven­to­jų – at­lie­kos čia vis dar ve­ža­mos ne­le­ga­liai.

So­cial­de­mok­ra­tas Ka­zys Gry­baus­kas siū­lo, kol dar ne­pra­dė­ti dar­bai, ap­si­gal­vo­ti dėl dum­blo kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lės įren­gi­mo Ko­pūs­tė­liuo­se: „Kol nu­veš tą dvo­kian­tį dum­blą iš va­ly­mo įren­gi­nių, kva­pas po vi­są Uk­mer­gę pa­sklis. Be to, dėl vy­rau­jan­čių vė­jų dum­blo smar­vę bus pri­vers­ti uos­ty­ti ko­kių dvy­li­ka ap­lin­kui esan­čių kai­mų.“

Ve­žė­ją ga­lės pa­si­rink­ti

Bu­vo pa­tvir­tin­tas Mo­ki­nių ve­žio­ji­mo į ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­las or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ap­ra­šas. Vie­nuo­li­ka ra­jo­no mo­kyk­lų tu­ri gel­to­nuo­sius au­to­bu­sė­lius, trys iš sa­vi­val­dy­bės skir­tų lė­šų įsi­gi­jo mik­ro­au­to­bu­sus. Mo­kyk­li­niu trans­por­tu ve­žio­ja­mi moks­lei­viai, gy­ve­nan­tys to­liau nei trys ki­lo­met­rai nuo mo­kyk­los ne mies­to te­ri­to­ri­jo­je.

Mo­ki­niams, va­žiuo­jan­tiems į švie­ti­mo įstai­gas ir at­gal ne UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko trans­por­tu, ke­lio­nės iš­lai­das kom­pen­suo­ja švie­ti­mo įstai­ga pa­gal pa­teik­tus va­žia­vi­mo bi­lie­tus.

Ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta­me ap­ra­še nu­ma­to­mi ir ki­ti moks­lei­vių ve­žio­ji­mo bū­dai. Ne­sant ga­li­my­bės už­tik­rin­ti mo­ki­nių ve­žio­ji­mą UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko ar ki­tų ra­jo­nų marš­ru­ti­niais au­to­bu­sais, mo­kyk­lų trans­por­tu, mo­kyk­la ga­li pa­rink­ti ki­tą ve­žė­ją.

„Tuo­met mo­kyk­la skel­bia vie­šuo­sius pir­ki­mus ir sa­vo nuo­žiū­ra at­ren­ka ge­riau­siai tin­kan­tį ve­žė­ją. Tai ga­li bū­ti ir Au­to­bu­sų par­kas, bet tuo­met au­to­bu­sas va­žiuos pa­gal mo­kyk­los su­da­ry­tą marš­ru­tą. Vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se ga­li da­ly­vau­ti ir moks­lei­vių tė­ve­liai“, - sa­ko ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė.

Pri­ėmė į Eti­kos ko­mi­si­ją

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas nu­ma­to, kad ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jo­je gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių ben­druo­me­nių at­sto­vai tu­ri su­da­ry­ti ne ma­žiau kaip treč­da­lį na­rių.

Ra­jo­no se­niū­nams pa­de­da dar­buo­tis 32 se­niū­nai­čiai. Se­niū­nai­čius siū­lo­ma įtrauk­ti į Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją.

Ta­ry­bos na­riai bal­sa­vo už Krikš­tė­nų se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tę Da­lią Ba­ni­šaus­kai­tę ir Pi­lio­nių se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tę Jo­lan­tą Luk­šie­nę. Šias kan­di­da­tes re­ko­men­da­vo se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai.

Be­dar­bių dau­gės

Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je ki­tais me­tais nu­ma­to­mų at­lik­ti vie­šų­jų dar­bų są­ra­šą bei jų or­ga­ni­za­vi­mo pro­gra­mą. Pa­gal ją bus įdar­bin­ta 550 be­dar­bių.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si ra­jo­no dar­bo bir­žos di­rek­to­rė Ra­min­ta Kau­ši­kie­nė in­for­ma­vo apie si­tu­a­ci­ją ra­jo­ne. Šie­met dar­bo bir­žos slenks­tį my­nė 5100 be­dar­bių. Tai tris kar­tus dau­giau nei per­nai. Ne­dar­bo ly­gis sie­kia 12,6 proc. Ša­lies ne­dar­bo ly­gis – 11,7 proc. Prog­no­zuo­ja­ma, kad ki­tais me­tais dar­bo bir­žo­je bus įre­gist­ruo­ta apie 5700 be­dar­bių.

Pa­slau­gas teiks anykš­tė­nams

Po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ta Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos ste­bė­se­nos 2009-2012 me­tų pro­gra­ma bei jos prie­mo­nių pla­nas, ku­rį pa­ren­gė Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, va­do­vau­ja­mas Vai­dos Puo­džiū­nie­nės.

Ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas įpa­rei­go­tas pa­si­ra­šy­ti ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Anykš­čių ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je Uk­mer­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras vie­ne­rius me­tus vyk­dys vi­suo­me­nės svei­ka­tos ste­bė­se­nos ir svei­ka­tos stip­ri­ni­mo funk­ci­jas. Anykš­čiai svei­ka­tos biu­ro ne­įkū­rė ir yra pa­si­ren­gę mo­kė­ti už šias pa­slau­gas.

Pa­si­ge­do vie­šu­mo

Tė­vy­nės Są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Uk­mer­gės sky­riaus var­du kal­bė­jęs Eval­das Čir­ba prie­kaiš­ta­vo ad­mi­nist­ra­ci­jai dėl vie­šu­mo sty­giaus, vyk­dant kai ku­riuos pro­jek­tus. Anot jo, sklan­do įvai­rūs gan­dai apie Vie­nuo­ly­no bei Kau­no gat­vė­se ras­tą ak­me­ni­nį grin­di­nį, ku­ris „iš­vež­tas ne­ži­no­ma kryp­ti­mi“.

Kon­ser­va­to­riai bu­vo nu­ra­min­ti, kad vi­si klau­si­mai svars­to­mi vie­šai, pro­jek­tai pri­sta­to­mi vi­suo­me­nei ir vis­kas čia Uk­mer­gė­je yra skaid­ru...

Kaip at­sa­ky­ti gy­ven­to­jams

Ta­ry­bos na­riai nuo­lat gau­na iš gy­ven­to­jų pa­reiš­ki­mų vie­nu ar ki­tu klau­si­mu. Po­sė­dy­je svars­ty­ta, kaip elg­tis su ta­ry­bai ad­re­suo­tu pa­reiš­ki­mu – svars­ty­ti po­sė­džiuo­se ar per­duo­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tams ir įga­lio­ti ra­jo­no me­rą at­sa­ky­ti į klau­si­mus.

Po dis­ku­si­jų žo­dį ta­rė sa­vi­val­dy­bės ju­ris­tas Ri­mas Jur­gi­lai­tis: „Pa­gal ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą gy­ven­to­jams tu­ri bū­ti at­sa­ky­ta per dvi­de­šimt die­nų. Jei ins­ti­tu­ci­ja yra ne­kom­pe­ten­tin­ga iš­nag­ri­nė­ti klau­si­mą, tu­ri per­siųs­ti spe­cia­lis­tams.“

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų