Šiemet bus pradėtas naujo teismo pastato projektavimas

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ini­ci­juos nau­jo­jo Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pa­sta­to sta­ty­bos in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tą. Spren­di­mas pri­im­tas įver­ti­nus si­tu­a­ci­ją dėl da­bar­ti­nia­me pa­sta­te ras­to di­de­lio kie­kio gyv­si­dab­rio.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šiame sklype ateityje turėtų stovėti teismo pastatas.

Pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, nau­jo teis­mo pa­sta­to sta­ty­ba ir įren­gi­mas kai­nuo­tų apie 6 mln. li­tų.

Tei­sė­jų ta­ry­ba pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­ta­rė nau­jo teis­mo pa­sta­to sta­ty­bos  įtrau­ki­mui į Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų 2013–2015 me­tų pro­gra­mos in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tą. Šie­met jam pla­nuo­ja­ma skir­ti 200 tūkst. litų. Ka­dan­gi šių­me­ti­nis  biu­dže­tas jau bu­vo su­for­muo­tas, šiuos pi­ni­gus te­ko „sko­lin­tis“ iš Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo re­konst­ruk­ci­jai nu­ma­ty­tų lė­šų.

Už mi­nė­tą su­mą ke­ti­na­ma baig­ti nau­jo pa­sta­to pro­jek­ta­vi­mo dar­bus. Ki­tais me­tais tu­rė­tų  pra­si­dė­ti sta­ty­bų dar­bai.

Lie­tu­vos Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos In­for­ma­ci­jos val­dy­mo ir vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­riaus pa­ta­rė­jas Aud­ris Kut­re­vi­čius sa­kė, kad Del­tu­vos gat­vė­je 17A esan­tis vals­ty­bi­nės že­mės skly­pas teis­mo pa­sta­to sta­ty­bai bu­vo nu­ma­ty­tas be­veik prieš pen­ke­rius me­tus.

Tai pa­tvir­ti­no De­ta­lų­jį mies­to pla­ną pa­kei­tu­si Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­ba. Jau tuo­met bu­vo nu­ma­ty­ta, kad skly­pe ga­li bū­ti pro­jek­tuo­ja­mas 1200 kvad­ra­ti­nių met­rų pa­sta­tas.

Ša­lia Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro esan­tis skly­pas da­bar yra ap­so­din­tas me­džiais.

 

Rei­kia lai­ko

 

Dėl ras­to už­ter­ši­mo gyv­si­dab­riu mies­to cen­tre esan­tis teis­mo pa­sta­tas šiuo me­tu už­da­ry­tas. Teis­mo dar­buo­to­jai lai­ki­nai įsi­kū­rę Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te ir Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre.

Teis­mo pir­mi­nin­kės pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­ti tei­sė­ja Edi­ta Za­rem­bie­nė pa­sa­ko­jo, kad nu­ma­ty­ta vi­siems teis­mo dar­buo­to­jams įsi­kur­ti vie­no­je vie­to­je – po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te. Ta­čiau tam rei­kia lai­ko. Rei­kia ne tik at­lais­vin­ti pa­tal­pas po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, bet svar­biau­sia – de­mer­ku­ri­zuo­ti – nuo nuodų iš­va­ly­ti se­ną­jį pa­sta­tą, iš­va­ly­ti bal­dus, kom­piu­te­rius, ki­tus daik­tus bei juos iš­ga­ben­ti. Ka­da tai pa­vyks pa­da­ry­ti, pa­sak E. Za­rem­bie­nės, pa­sa­ky­ti la­bai sun­ku.

 

Re­ko­men­duo­ja pa­ša­lin­ti ap­dai­lą

 

Ar­ti­miau­siu me­tu taip pat ke­ti­na­ma spręs­ti lė­šų sky­ri­mo klau­si­mą ava­ri­jos pa­da­li­niams ša­lin­ti da­bar­ti­nia­me teis­mo pa­sta­te. Šis se­na­mies­čio sta­ti­nys pri­klau­so vals­ty­bei. Teis­mas jį val­do pa­ti­kė­ji­mo tei­se.

Na­cio­na­li­nei vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­jai at­li­kus teis­mo pa­sta­to kon­struk­ci­jų ir in­ven­to­riaus che­mi­nius ty­ri­mus ir nu­sta­čius kon­struk­ci­jų už­terš­tu­mą, re­ko­men­duo­ta pa­ša­lin­ti teis­mo pa­sta­to ap­dai­lą, kad bū­tų su­ma­žin­ta gyv­si­dab­rio ga­rų kon­cen­tra­ci­ja.

 

Tik­ri­na svei­ka­tą

 

Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Neu­ro­moks­lų ins­ti­tu­to Neu­ro­tok­si­ko­lo­gi­jos la­bo­ra­to­ri­jo­je at­li­kus vi­siems teis­mo dar­buo­to­jams gyv­si­dab­rio ty­ri­mus, tok­si­ko­lo­gai re­ko­men­da­vo juos pa­kar­to­ti.

Pa­sak E. Za­rem­bie­nės, to­kie pa­kar­to­ti­niai ty­ri­mai dar­buo­to­jams bus at­lik­ti ko­vo 18–25 die­no­mis.

Ty­ri­mai bus ap­mo­kė­ti iš Vy­riau­sy­bės re­zer­vo lė­šų. Taip pat iš Vy­riau­sy­bės re­zer­vo lė­šų bus tik­ri­na­ma 9 ad­vo­ka­tų ir jų pa­dė­jė­jų, dir­bu­sių Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me, svei­ka­ta. Lie­tu­vos ad­vo­ka­tū­ra yra krei­pu­sis į Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją, kad bū­tų pa­tik­rin­ta  šių tei­si­nin­kų svei­ka­ta.

Ūmus ap­si­nuo­di­ji­mas gyv­si­dab­riu teis­mo dar­buo­to­jams nu­sta­ty­tas ne­bu­vo, o ko­kios lė­ti­nio ap­si­nuo­di­ji­mo pa­sek­mės – pa­ro­dys tik lai­kas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų