Smurto aukoms pagalbą teikia telefonu

Asta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Vieš­nios pri­sta­tė pro­jek­tą „Spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­tro pa­slau­gos“.

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­ėju­sią sa­vai­tę lan­kė­si pro­jek­to „Spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­tro pa­slau­gos“ va­do­vė Li­na Lei­gy­tė ir Kau­no ap­skri­ties mo­te­rų kri­zių cen­tro ir VšĮ „Mo­ters pa­gal­ba mo­te­riai“ psi­cho­lo­gė Vil­ma Du­dė­nie­nė.

Vieš­nios pri­sta­tė pro­jek­tą „Spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­tro pa­slau­gos“. Jį vyk­do „Mo­ters pa­gal­ba mo­te­riai“, Kau­no ap­skri­ties mo­te­rų kri­zių cen­tras ir Kau­no ap­skri­ties vy­rų kri­zių cen­tras. Pro­jek­tą, ku­ris įsi­bė­gė­jo šių me­tų rug­pjū­čio 29 d. ir tę­sis iki 2014 me­tų pa­bai­gos, fi­nan­suo­ja So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja. Vi­si trys pro­jek­to part­ne­riai ap­tar­nau­ja Kė­dai­nių, Jo­na­vos, Ra­sei­nių, Kai­šia­do­rių, Elek­trė­nų bei Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bes.

Pro­jek­to tiks­las – įgy­ven­din­ti Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­me nu­ma­ty­tas nuo­sta­tas bei teik­ti pa­gal­bą nu­ken­tė­ju­siems as­me­nims. „Pa­grin­di­nė mū­sų pa­slau­ga yra kon­sul­ta­vi­mas te­le­fo­nu. Jei­gu as­muo su­tin­ka pri­im­ti pa­gal­bą, su juo su­si­sie­kia­me te­le­fo­nu, iš­si­aiš­ki­na­me, ko­kios pa­gal­bos jam rei­kia, ir nu­krei­pia­me į ati­tin­ka­mą įstai­gą. Daž­niau­siai smur­to au­koms yra rei­ka­lin­ga tei­si­nė pa­gal­ba“, – pa­tir­ti­mi da­li­jo­si PSC at­sto­vės. Psi­cho­lo­gė Vil­ma Du­dė­nie­nė sa­kė, kad kar­tais pa­kan­ka pa­gal­bos te­le­fo­nu, ta­čiau ki­tais at­ve­jais su nu­ken­tė­ju­siais žmo­nė­mis ten­ka kal­bė­tis ne kar­tą, kol pa­de­da­ma su­ras­ti ke­lią iš su­si­klos­čiu­sios si­tu­a­ci­jos.

Iki­teis­mi­nius ty­ri­mus dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­lie­kan­tys ty­rė­jai vi­suo­met tei­rau­ja­si nu­ken­tė­ju­sių­jų, ar jiems rei­ka­lin­ga to­kia pa­gal­ba. Jei­gu at­sa­ky­mas bū­na tei­gia­mas, au­kos kon­tak­tai per­duo­da­mi PSC dar­buo­to­jams, ku­rie pa­tys su­si­sie­kia su pa­gal­bos pa­gei­da­vu­siu as­me­niu.

Pa­ste­bi­ma – daž­nai smur­tą pa­ti­rian­čios mo­te­rys pa­gal­bos at­si­sa­ko. Pa­pras­tai bi­jo­ma vie­šu­mo ar tie­siog ne­pa­si­ti­ki­ma.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Ro­lan­das Kiš­kis pa­brė­žė, kad bū­ti­na vie­šin­ti PSC pa­slau­gas bei tin­ka­mai iš­aiš­kin­ti mo­te­rims, ko­kią pa­gal­bą ga­li su­teik­ti šie dar­buo­to­jai. Kal­bė­ta ir apie at­lie­ka­mų iki­teis­mi­nių ty­ri­mų, ski­ria­mų po­vei­kio prie­mo­nių smur­tau­to­jui pro­ble­ma­ti­ką.

Pre­ven­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas Vla­das But­kus in­for­ma­vo, kad nuo pra­ėju­sių me­tų gruo­džio 15 d., kuo­met įsi­tei­sė­jo Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mas, iki lap­kri­čio 1 d. Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bu­vo pra­dė­ti 106 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai. Iš jų 91 – dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo ar ne­žy­maus svei­ka­tos su­trik­dy­mo, 10 – dėl gra­si­ni­mo nu­žu­dy­ti ar sun­kiai su­trik­dy­ti žmo­gaus svei­ka­tą ar­ba žmo­gaus te­ro­ri­za­vi­mo bei 5 – dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo. 95 as­me­nims bu­vo skir­tos po­vei­kio prie­mo­nės, iš ku­rių daž­niau­sia – pa­si­ža­dė­ji­mas ne­si­ar­tin­ti prie nu­ken­tė­ju­sio as­mens. 93 bau­džia­mo­sio­se by­lo­se yra pri­im­ti spren­di­mai, iš jų 34 bu­vo nu­trauk­tos.

Pa­na­šius su­si­rin­ki­mus nu­tar­ta or­ga­ni­zuo­ti ir at­ei­ty­je, o gruo­džio mė­ne­sį pla­nuo­ja­ma su­reng­ti se­mi­na­rą, ku­ria­me bus pa­kvies­ti da­ly­vau­ti ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai.

„Mo­ters pa­gal­ba mo­te­riai“ pa­de­da įveik­ti kri­zę, pa­lai­ko emo­ciš­kai, in­for­muo­ja ir kon­sul­tuo­ja tel. 8 618 40044.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų