Staigus šaltis: stresas ne tik sveikatai

Re­kor­diš­kai šil­tą ru­de­nį pa­kei­tė žie­ma. Pra­ėju­sią sa­vai­tę so­de dar ga­lė­jo­me rink­ti ru­de­ni­nius obuo­lius, o jau po ke­lių die­nų že­mę su­kaus­tė gruo­das. Me­di­kai sa­ko, kad stai­gus at­ša­li­mas nei­gia­mai vei­kia žmo­gaus sa­vi­jau­tą, ken­kia au­ga­li­jai ir gy­vū­ni­jai bei mū­sų au­to­mo­bi­liams.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ,

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Že­mę pa­kei­tė žie­mos rū­bas...

Uk­mer­gės me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­ties ste­bė­to­ja Jo­lan­ta Dun­čie­nė  pa­ste­bi, kad šis žie­miš­kas at­ša­li­mas bu­vo ne­pa­pras­tai stai­gus. Per sa­vai­tę oro tem­pe­ra­tū­rų skir­tu­mas ga­li bū­ti net iki 30 laips­nių. Pra­ėju­sį tre­čia­die­nį tem­pe­ra­tū­ra dar bu­vo pliu­si­nė, o šios sa­vai­tės vi­du­ry­je – gruo­džio 1-osios ir 2-osios nak­tį – nu­ma­to­mi iki 23 laips­nių spei­gai.

Kol kas si­nop­ti­kai prog­no­zuo­ja, kad stai­ga už­klu­pę šal­čiai la­bai il­gai lai­ky­tis ne­tu­rė­tų. Sa­vait­ga­lį orai bus kiek ra­mes­ni.

Orų ste­bė­to­jai tvir­ti­na, kad šių­me­ti­nis ru­duo bu­vo iš­ties re­kor­diš­kai šil­tas. Pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo gau­ta gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mų apie pra­žy­du­sias pie­nes, su­spro­gu­sius me­džių pum­pu­rus. Dėl to­kių ne­nor­ma­lių po­ky­čių žie­ma at­ro­do la­bai ne­ti­kė­ta.

 

Ne­pa­mirš­ti svei­ka­tos

 

Pa­sak Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­jos Ele­nos Mi­ri­na­vi­čie­nės, už­klu­pus žie­mai, la­bai tin­ka pa­sa­ky­mas, kad nė­ra blo­go oro, yra tik blo­ga ap­ran­ga.

„Mi­nus de­šimt laips­nių bū­tų dar ne tiek ir daug, juk bus ir dvi­de­šimt, ir tris­de­šimt. Ne­įpras­ta šie­met gal tik tai, kad tas šal­tis stai­giai už­klu­po“, – sa­ko ji.

Kuo že­miau nu­lio, tuo mū­sų ap­ran­go­je tu­ri bū­ti dau­giau sluoks­nių. Oro tar­pai tarp dra­bu­žių su­lai­ko ši­lu­mą. „Ta­čiau ne­rei­kia ir per­si­steng­ti. Su­pra­kai­ta­vus bus dau­giau bė­dos nei nau­dos. Ypač per daug ne­pri­reng­ti vai­kų – jie jud­res­ni už su­au­gu­siuo­sius, grei­čiau su­pra­kai­tuos“, – pa­ta­ria ve­dė­ja.

Pa­sak gy­dy­to­jos, tem­pe­ra­tū­rų skir­tu­mas la­bai vei­kia mū­sų vei­do odą. Jei vi­są kū­ną ga­li­me dra­bu­žiais ap­sau­go­ti, vei­das vi­suo­met šal­tį ir vė­ją tu­ri iš­kęs­ti at­vi­ras.

Prieš iš­ei­nant iš na­mų, vei­dą rei­kia pa­tep­ti rie­biu, nuo šal­čio sau­gan­čiu  kre­mu. Kuo šal­tes­nis oras, tuo rie­bes­nes ap­sau­gi­nes prie­mo­nes rei­kia rink­tis. Jas pa­nau­do­jus, ne­sku­bė­ti ei­ti į šal­tį, pa­lauk­ti, kol su­si­gers. Pa­šne­ko­vė sa­ko, kad ne­tu­rint po ran­ka kre­mo, tam kar­tui tiks ir svies­to kris­le­lis. Vis ge­riau, nei ne­ap­sau­go­ta oda į šal­tį iš­ei­ti.

Jei ter­mo­met­ras ro­do že­miau nu­lio, ge­riau po ke­pu­re slėp­ti ir gal­vą bei plau­kus. Pa­sak spe­cia­lis­tų, klai­din­ga ma­ny­ti, kad gal­vą nuo šal­čio ap­sau­gos plau­kai.  Jie kaip tik pir­mie­ji ir nu­ken­čia – sau­sė­ja, pra­de­da slink­ti.

At­ša­lus orams, dau­ge­liui pra­de­da maus­ti są­na­rius. No­rint juos ap­sau­go­ti, žie­mą rei­kia pa­mirš­ti apie de­mi­se­zo­ni­nius ba­tus ar plo­nas ko­ji­nes. „Ypač daž­nai to­kias klai­das da­ro mo­te­rys. Joms no­rė­tų­si pa­tar­ti pri­si­min­ti, kaip šal­tuo­ju me­tų lai­ku reng­da­vo­si mū­sų ma­mos“, – gy­dy­to­ja ne­su­tin­ka, kad to­kiu at­ve­ju gro­žis tu­rė­tų rei­ka­lau­ti au­kų. Jau­niems žmo­nėms ne­ap­gal­vo­tas el­ge­sys ga­li at­si­liep­ti se­nat­vė­je.

Žie­mą pa­ta­ria ger­ti kuo dau­giau žo­le­lių ar­ba­tų. Par­ėjus na­mo va­ka­re pa­dės karš­ta liep­žie­džių, čiob­re­lių ar­ba­ta. „Jei jau­čia­tės la­bai su­ša­lę, į nau­dą bus šil­to van­dens kom­pre­sai. Jei nu­ša­lo tik ran­kos ir ko­jos, jas rei­kia įmerk­ti į kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros van­de­nį. Jei at­ša­lo vi­sas kū­nas, su­ša­lu­sį­jį ga­li­ma gul­dy­ti į kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros vo­nią ir pa­ma­žu leis­ti šil­tes­nio van­dens“, – sa­ko E. Mi­ri­na­vi­čie­nė.

 

Bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti au­to­mo­bi­liais

 

Stai­ga at­ša­lę orai – smū­gis ir mū­sų au­to­mo­bi­liams. Spe­cia­lis­tai pa­ta­ria pir­miau­sia au­to­mo­bi­lio ra­dia­to­riu­je pa­tik­rin­ti va­rik­lio au­ši­ni­mo skys­čio kie­kį ir jo už­ša­li­mo tem­pe­ra­tū­rą. „Jei au­ši­ni­mo sis­te­ma pri­pil­dy­ta van­dens, per šal­čius jis pa­virs le­du. Van­duo šal­da­mas ple­čia­si ir ga­li iš­sprog­din­ti ra­dia­to­rių bei ci­lin­drų blo­ką“, – sa­ko UAB „Op­ti­ma13 au­to“ di­rek­to­rius Sau­lius Varž­ga­lys.

Pa­sak jo, rei­kia lai­ku į sis­te­mą įpil­ti at­spa­raus šal­čiui an­ti­fri­zo. Ko­ky­biš­kas an­ti­fri­zas į le­dą ne­su­šą­la ir esant že­mes­nėms tem­pe­ra­tū­roms. Au­ši­ni­mo skys­tį spe­cia­lis­tas pa­ta­ria keis­ti kar­tą per po­rą me­tų. Ta­čiau yra ir to­kio, ku­ris sa­vo sa­vy­bių ne­pra­ran­da pen­ke­rius me­tus.

Nu­kri­tus oro tem­pe­ra­tū­rai iki mi­nu­si­nių žy­mų, bū­ti­na va­sa­ri­nį lan­gų plo­vi­mo skys­tį pa­keis­ti žie­mi­niu, ne­už­šą­lan­čiu prie 20 ar 25 laips­nių šal­čio.

Prieš žie­mą re­ko­men­duo­jama ati­džiai pa­tik­rin­ti aku­mu­lia­to­rių ir ge­ne­ra­to­rių. Pra­si­dė­jus šal­čiams, ne­re­tas vai­ruo­to­jas su­si­du­ria su va­rik­lio už­ve­di­mo pro­ble­mo­mis. Rei­kia įver­tin­ti, ar ne lai­kas keis­ti kad ir ne iki ga­lo nu­si­dė­vė­ju­sias stab­džių trin­ke­les. Žie­mą nu­plo­vus au­to­mo­bi­lį du­rų ir ba­ga­ži­nės dang­čio san­da­ri­ni­mo gu­mas rei­kė­tų api­purkš­ti prie­mo­nė­mis su si­li­ko­nu – kad ne­pri­šal­tų.

 

Au­ga­lams – stre­sas

 

So­dų ben­dri­jos „Sta­ti­kai“ pir­mi­nin­kas Jo­nas Za­le­pū­ga pri­me­na, kad so­di­nin­kai ne­pa­mirš­tų ap­deng­ti šal­čio bi­jan­čių au­ga­lų eg­li­ša­kė­mis, pa­mul­čiuo­ti dur­pių sluoks­niu. „Ypač sau­go­ti šak­nis mul­čiuo­jant rei­kė­tų ru­de­nį pa­so­din­tų au­ga­lų. Kol nė­ra snie­go, šal­tis joms ga­li la­biau­siai pa­kenk­ti“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.

Il­ga­me­čio so­dų ben­dri­jos pir­mi­nin­ko pa­ta­ri­mas – žie­mą so­das tu­ri pa­si­tik­ti tvar­kin­gas. Kol snie­go ne­daug, iš­grėbs­ty­ti la­pus, nu­skin­ti ant vais­me­džių ka­ban­čias obuo­lių „mu­mi­jas“. Dar ne vė­lu tą pa­da­ry­ti, tik be­grėbs­tant svar­bu pa­čiam ne­su­šal­ti.

Pa­ša­lus ir pa­sni­gus, į so­dus vis daž­niau už­su­ka kiš­kiai. Jau­nus me­de­lius nuo jų J. Za­le­pū­ga pa­ta­ria riš­ti eg­li­ša­kė­mis, li­nų pluoš­tu, me­džia­gos skiau­tė­mis. Siū­lo ne­su­si­gun­dy­ti ce­lo­fa­nu ar to­liu, nes per šias me­džia­gas ne­kvė­puos me­de­lio ka­mie­nas.

Per­žiem ne­ma­žų nuos­to­lių ga­li so­dui pri­da­ry­ti pe­lės ir žiur­kės. Pir­mi­nin­kas siū­lo nu­si­pirk­ti che­mi­nių pre­pa­ra­tų. Tik šį ma­sa­lą rei­kia la­bai slėp­ti nuo paukš­čių, nes pe­lių nuo­dai yra su­mai­šy­ti su grū­dais.

Paukš­te­liams le­syk­las so­de įreng­ti tu­rė­tų tik tie, ku­rie ar­ba daž­nai čia at­va­žiuo­ja, ar­ba gy­ve­na so­de. „Jei ko­kį kar­tą ar du per­žiem pa­ber­sit, nau­dos iš to ne­bus. At­virkš­čiai – paukš­čiai ieš­kos to­je pa­čio­je vie­to­je, bet ne­ras“, – aiš­ki­na so­di­nin­kas.

 

Ren­ka­si į po­sė­dį

 

Pir­ma­die­nį į po­sė­dį rin­ko­si Uk­mer­gės ra­jo­no eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja. Jos su­dė­ty­je: po­li­ci­jos, ug­nia­ge­sių, me­di­ci­nos įstai­gų, du­jų, van­dens, ši­lu­mos tie­ki­mo įmo­nių, miš­kų urė­di­jos va­do­vai, ke­li­nin­kai, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai bei ki­tų tar­ny­bų va­do­vai.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas ci­vi­li­nei sau­gai Val­das Ra­ba­zaus­kas pa­sa­ko­jo, kad mi­nė­to po­sė­džio tikslas – ap­tar­ti, kaip tar­ny­bos pa­si­ruo­šu­sios žie­mos se­zo­nui.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų