Studentės dovana – knyga neregiams

Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­kos Uk­mer­gės fi­lia­lo skai­ty­to­jai su­lau­kė ne­įpras­to lei­di­nio. Bib­lio­te­ką puo­šia di­džiu­lė me­ni­nį al­bu­mą pri­me­nan­ti kny­ga apie au­ga­lus, skir­ta re­gė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems vai­kams. Tai – uk­mer­giš­kės Ger­dos Gir­ny­tės do­va­na, ku­rią ji ga­mi­no ke­le­tą mė­ne­sių.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Au­to­rės nuotr. Ger­dos Gir­ny­tės iš odos ir ki­tų me­džia­gų pa­ga­min­tu al­bu­mu ga­li nau­do­tis ne tik re­gė­ji­mo ne­ga­lių tu­rin­tys skai­ty­to­jai.

Ne­įpras­to di­zai­no tak­ti­li­ne kny­ga jau­no­ji me­ni­nin­kė pir­miau­sia nu­spren­dė nu­ste­bin­ti sa­vo dės­ty­to­jus. Idė­ja gi­mė, Kau­no ko­le­gi­jos J. Vie­no­žins­kio me­nų fa­kul­te­to stu­den­tei gal­vo­jant apie bai­gia­mą­jį dar­bą. Jį de­ko­ra­ty­vi­nės odos plas­ti­kos stu­di­jas pa­si­rin­ku­si mer­gi­na pa­no­ro su­sie­ti su tuo, ką bu­vo ma­čiu­si ak­lų­jų bib­lio­te­ko­je Del­tu­vos gat­vė­je, kur dir­ba jos ma­ma. Ger­dą itin su­do­mi­nu­sios čia ren­gia­mos tak­ti­li­nių – skir­tų lies­ti – kny­gų pa­ro­dos.

Apie ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių po­rei­kius ji daug iš­gir­du­si ne tik iš ma­mos As­tos, ku­riai ret­sy­kiais tal­ki­nin­kau­ja bib­lio­te­ko­je. Pa­na­ši bu­vo Ger­dos mo­čiu­tės veik­la. Ži­no­da­ma, kad to­kiems žmo­nėms, ypač vai­kams, svar­bu pa­žin­ti ir su­vok­ti tai, kas įpras­ta svei­kie­siems, stu­den­tė nu­ta­rė su­kur­ti mo­ko­mą­jį lei­di­nį apie au­ga­lus. Sa­ko, jog į di­džiu­lę en­cik­lo­pe­di­ją pa­na­šio­je kny­go­je su­til­pu­si vi­sa au­ga­lų abė­cė­lė.

Nau­do­tis kny­ga įdo­mu ir pui­kiai ma­tan­tiems, ir to­kiu re­gė­ji­mu ne­ga­lin­tiems džiaug­tis ma­žie­siems. Į al­bu­mą Ger­da su­dė­jo ne vien au­ga­lų nuo­trau­kas ir pa­veiks­lė­lius. Prie kiek­vie­no iš jų pri­kli­ja­vo iš­kirp­tą ati­tin­ka­mą au­ga­lą, kad bū­tų ga­li­ma už­čiuop­ti jo for­mą. Au­ga­lų pa­va­di­ni­mai, pir­mo­sios jų rai­dės pa­teik­ti ir re­gin­čių­jų, ir Brai­lio raš­tais. Pas­ta­ra­jam stu­den­tei pri­rei­kė su­kli­juo­ti į kny­gą 600 taš­ke­lių...

Kai ku­rių al­bu­me esan­čių nuo­trau­kų au­to­rė – pa­ti jo kū­rė­ja. Gė­les, ku­rių pa­va­di­ni­mai pra­si­dė­tų rei­kia­mo­mis rai­dė­mis, Ger­da spe­cia­liai fo­to­gra­fa­vo vie­šė­da­ma bo­ta­ni­kos so­de Ry­go­je. Lei­di­nį puo­šia ža­li odi­niai vir­še­liai su del­nų si­lu­e­tais.

Į ak­lų­jų bib­lio­te­ką at­ke­lia­vęs al­bu­mas pa­reng­tas ir iš­leis­tas Kau­ne. Di­plo­muo­ta me­ni­nin­kė šyp­so­si: dir­bant li­gi iš­nak­tų ir sa­vait­ga­liais ko­le­gi­jo­je pra­leis­ti mė­ne­siai dar ne­pa­si­mir­šo. Ki­še­nę ge­ro­kai pa­tuš­ti­no ir kny­gai pa­nau­do­tos ko­ky­biš­kos me­džia­gos, bran­gūs purš­kia­mi kli­jai bei ki­ti reik­me­nys, įri­ši­mo pa­slau­gos. Ta­čiau ne­men­kos in­ves­ti­ci­jos į sa­vo bai­gia­mą­jį dar­bą mer­gi­nos ne­liū­di­na.

Ver­tin­ga kny­ga, pa­do­va­no­ta bib­lio­te­kos lan­ky­to­jams, džiau­gia­si ir Ger­dos ma­ma. Anot A. Gir­nie­nės, pa­na­šūs lei­di­niai ak­liems vai­ku­čiams yra re­te­ny­bė, o svei­kie­siems iš­lei­džia­ma dau­gy­bė sto­rų, spal­vin­gų kny­gų. Ta­čiau spe­cia­lis­tai tei­gia, jog ir ma­žų­jų ne­re­gių gy­ve­ni­me kny­gos la­bai svar­bios, gau­nant ži­nių apie iš­ori­nį pa­sau­lį.

Au­to­rei bū­tų sma­gu, jei­gu jos kū­ri­nys su­do­min­tų ir ki­tus. Ru­de­nį ji ban­dys lai­mę da­ly­vau­da­ma tarp­tau­ti­nia­me rel­je­fiš­kai iliust­ruo­tų kny­gų kon­kur­se Pra­ho­je (Če­ki­ja). Iš įvai­rių ša­lių at­sto­vų su­da­ry­tos ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mui tu­rė­tų bū­ti iš­siųs­ti pen­ki dar­bai, ku­riuos iš­rinks Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­kos spe­cia­lis­tai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų