Daugiausia šimtukų – tarp gimnazistų

Penk­ta­die­nį Vil­niu­je ap­do­va­no­ti ga­biau­si ša­lies abi­tu­rien­tai, už vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus ga­vę po tris ir dau­giau šim­tu­kų. Nors uk­mer­giš­kių tarp jų ne­bu­vo, pir­mū­nais džiau­gia­si ir mū­sų ra­jo­no mo­kyk­los.

 

Šie­met po ke­tu­ris šim­tu­kus ga­vo 18 ša­lies abi­tu­rien­tų, po tris – 69 lai­kiu­sie­ji bran­dos eg­za­mi­nus. 226 abi­tu­rien­tai aukš­čiau­siais ba­lais iš­lai­kė po du, 1218 – po vie­ną vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną. Iš vi­so aukš­čiau­sią – 100 ba­lų – įver­ti­ni­mą ga­vo per 1,5 tūkst. mo­ki­nių. Ge­riau­siai abi­tu­rien­tams se­kė­si lai­ky­ti an­glų kal­bos eg­za­mi­ną: po šim­tą ba­lų ga­vo 5,6 proc. vi­sų lai­kiu­sių­jų.

Šim­tu­ki­nin­kus sos­ti­nės Val­do­vų rū­muo­se vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je penk­ta­die­nį svei­ki­no mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius bei švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Dai­nius Pa­val­kis. Ap­do­va­no­ti ge­riau­siai eg­za­mi­nus iš­lai­kę abi­tu­rien­tai ir pro­fe­si­nių mo­kyk­lų ab­sol­ven­tai.

Apie tai, kaip eg­za­mi­nus se­kė­si lai­ky­ti šių­me­ti­niams mū­sų abi­tu­rien­tams, in­for­ma­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Arū­nas Au­gus­ti­nas.

Lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­ną ša­ly­je lai­kė 22 987 abi­tu­rien­tai, tarp jų – 265 uk­mer­giš­kiai. Iš vi­so ne­iš­lai­kiu­sių­jų – 2 204 (9,6 proc.), mū­sų ra­jo­ne šio eg­za­mi­no ne­iš­lai­kė 16 mo­ki­nių. Ša­ly­je už jį gau­ti 374 šim­tu­kai, tarp mū­sų at­sto­vų – dvi šim­tu­ki­nin­kės: Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos gim­na­zis­tė Gin­ta­rė Ra­ža­nai­tė ir Tau­jė­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­nė Ine­sa Kap­lū­nai­tė.

Ma­te­ma­ti­ką lai­kė 188 mū­siš­kiai, ne­iš­lai­kė 27 (Lie­tu­vo­je – 14 888 ir 956). Ša­ly­je šim­tu­kų – 396, pas mus – vie­nas šim­tu­ki­nin­kas: Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos gim­na­zis­tas Jus­ti­nas Drus­kis.

Ge­og­ra­fi­ją lai­kė 82 uk­mer­giš­kiai, ne­iš­lai­kiu­sių­jų – 7 (ša­ly – 4 089 ir 127). Tarp tri­jų šio eg­za­mi­no šim­tu­ki­nin­kų – nė vie­no uk­mer­giš­kio. Is­to­ri­ją rin­ko­si 185 mū­sų abi­tu­rien­tai, try­li­kai jų ne­pa­si­se­kė (ša­ly – 14 937 ir 656). Čia šim­tu­ki­nin­kų ne­tu­ri­me, o iš vi­so jų – 47.

87 uk­mer­giš­kiai rin­ko­si bio­lo­gi­ją, ne­pa­vy­ko de­vy­niems (Lie­tu­vo­je – 7 411 ir 341). Uk­mer­giš­kių tarp 48 šim­tu­ki­nin­kų nė­ra. Vals­ty­bi­nį ru­sų kal­bos eg­za­mi­ną lai­kė še­ši mū­siš­kiai, vi­si iš­lai­kė (ša­ly – 2 363 ir 12). Į 33-jų šim­tu­ki­nin­kų są­ra­šą ne­pa­puo­la­me.

Che­mi­jos ži­nias ro­dė 35 uk­mer­giš­kiai, ku­rių vie­nam šis eg­za­mi­nas ne­sėk­min­gas (ša­ly – 2 828 ir 49). Dvi­de­šimt pen­ki ša­lies šim­tu­ki­nin­kai – be mū­sų at­sto­vų. Ne­tu­ri­me ir pir­mau­jan­čių­jų tarp fi­zi­kų. Ją iš vi­so lai­kė 2 875 mo­ki­niai, ne­iš­lai­kė 164 (Uk­mer­gė­je – 27 ir 1). Ša­ly šim­tu­ki­nin­kų – 44.

Džiu­gi­nan­tys re­zul­ta­tai, bai­gus ver­tin­ti vals­ty­bi­nio in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų eg­za­mi­no dar­bus: tu­ri­me du šim­tu­ki­nin­kus. Tai – An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niai Ai­va­ras God­liaus­kas ir Ge­di­mi­nas Pet­ri­kas, ku­riam tai – ne­be pir­mas šim­tu­kas. Ša­ly­je šį eg­za­mi­ną lai­kė 2 265 abi­tu­rien­tai, ne­iš­lai­kė 391 (Uk­mer­gė­je – 29 ir 4). Iš vi­so šim­tu­kų – 56.

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me, kad po 100 ba­lų už an­glų kal­bos eg­za­mi­ną ga­vo An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je be­si­mo­kan­tys Be­ne­dik­tas Bra­siū­nas, Vy­kin­tas Či­vas, Egi­di­ja La­sins­kai­tė, G. Pet­ri­kas bei Sie­si­kų gim­na­zi­jos gim­na­zis­tas Ge­di­mi­nas Ša­tai­tis.

Tai, anot A. Au­gus­ti­no, – prie­ša­pe­lia­ci­niai re­zul­ta­tai, ku­rie dar ga­li keis­tis. Na­cio­na­li­niam eg­za­mi­nų cen­trui iš mū­sų ra­jo­no pa­teik­ta 20 ape­lia­ci­jų dėl lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­no įver­ti­ni­mų. „Dvi iš jų jau įver­tin­tos, ta­čiau ga­lu­ti­niai re­zul­ta­tai ne­ži­no­mi, kol ter­mi­nai ne­pa­si­bai­gę ir ne­gau­ti re­zul­ta­tų pro­to­ko­lai“, – sa­kė spe­cia­lis­tas.

Cen­trą iš mū­sų ra­jo­no taip pat pa­sie­kė ape­lia­ci­jos dėl an­glų bei che­mi­jos eg­za­mi­nų. Ga­lu­ti­niai įver­ti­ni­mai pa­aiš­kės šią sa­vai­tę.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, šie­met abi­tu­rien­tų dar­bai ver­tin­ti pa­gal nau­ją – kri­te­ri­nio ver­ti­ni­mo – sis­te­mą: „Pa­vyz­džiui, no­rint iš­lai­ky­ti vals­ty­bi­nį eg­za­mi­ną, rei­kė­jo su­rink­ti 16 pro­cen­tų ga­li­mų taš­kų, iš­sky­rus lie­tu­vių, kur rei­kė­jo su­rink­ti 30, ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų – 20 pro­cen­tų vi­sų ga­li­mų taš­kų. O no­rint gau­ti šim­tu­ką, rei­kia su­rink­ti ne ma­žiau kaip 93 pro­cen­tus.“ To­dėl, anot jo, ne­iš­ei­tų ly­gin­ti šių­me­ti­nių ir per­nykš­čių abi­tu­rien­tų pa­ro­dy­tų ži­nių bei spręs­ti, kaip jas ati­tin­ka už eg­za­mi­nus gau­ti ba­lai.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų