Daugiavaikei mamai – ypatingas įvertinimas

Mo­ti­nos die­nos pro­ga Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je Žei­mių kai­me gy­ve­nan­ti Ja­ni­na Gi­nei­kie­nė su­lau­kė ypa­tin­go įver­ti­ni­mo. Ją ir ki­tas 46 dau­gia­vai­kes mo­ti­nas ša­lies pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ap­do­va­no­jo or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu. Sep­ty­nis vai­kus tie­siais gy­ve­ni­mo ke­liais iš­lei­du­si se­no­lė sa­ko pa­mir­šu­si rū­pes­čius – da­bar ją le­pi­na vai­kai.

Ro­ber­to Dač­kaus nuotr. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­svei­ki­no J. Gi­nei­kie­nę.


J. Gi­nei­kie­nė pri­si­pa­žįs­ta, kad tre­čia­die­nį, ap­do­va­no­ji­mo įtei­ki­mo die­ną, jau­din­tis pra­dė­jo dar iš na­mų ne­iš­vy­ku­si. Juk ne tik Pre­zi­den­tū­ro­je nė­ra bu­vu­si – ap­skri­tai jo­kių pa­na­šių me­da­lių iki šiol nė­ra ga­vu­si.

Gra­žaus bū­rio at­ža­lų kar­tu su vy­ru Sta­nis­lo­vu su­si­lau­ku­si J. Gi­nei­kie­nė juos iš­auk­lė­jo do­rais, drau­giš­kais, są­ži­nin­gais, darbš­čiais žmo­nė­mis.

Šiuo me­tu 87 me­tų se­no­lė Žei­mių kai­me gy­ve­na kar­tu su sū­nu­mi Vac­lo­vu.

Ne­si­bai­dė vy­riš­kų dar­bų

J. Gi­nei­kie­nė gi­mė 1928 me­tais Jo­na­vos ra­jo­ne, Kar­čių kai­me. Bai­gu­si ke­tu­ris Up­ni­kė­lių mo­kyk­los sky­rius, pa­dė­jo tvar­ky­tis tė­vų ūky­je. Nuo 16 me­tų dir­bo Pa­ge­le­žių dur­py­ne. 21-erių iš­te­kė­jo už aš­tuo­ne­riais me­tais vy­res­nio to pa­ties dur­py­no dar­bi­nin­ko Sta­nis­lo­vo. Su­tuok­ti­nį pa­lai­do­jo be­veik prieš tris de­šimt­me­čius.                 

1955 m. šei­ma per­si­kė­lė gy­ven­ti į Uk­mer­gės ra­jo­ną, Pla­čia­vos gy­ven­vie­tę. Čia taip pat įsi­dar­bi­no dur­py­ne. Iš pra­džių gy­ve­no ben­dra­bu­ty­je, vė­liau – šei­mai skir­ta­me 2 kam­ba­rių bu­te. Ja­ni­na dur­py­ne dir­bo iki pat pen­si­jos. Pa­sa­ko­ja, kad dar­bas bu­vęs sun­kus, la­biau vy­rui tin­kan­tis – tek­da­vo ir kas­tu­vu pa­mo­juo­ti, ir šli­fuo­ti. Ta­čiau leng­ves­nės duo­nos ieš­ko­ti min­čių ne­ki­lo. Mat kai na­mie bū­rys vai­kų lau­kia, di­de­lis pri­va­lu­mas – dar­bo­vie­tė ne­to­li nuo na­mų.

                                                                

At­va­žiuo­ja sa­vait­ga­liais

Ja­ni­nos ir Sta­nis­lo­vo Gi­nei­kų šei­mo­je gi­mė sep­ty­ni vai­kai – Sta­sys, Re­gi­na, Ire­na, Vir­gi­ni­ja, Vac­lo­vas, Ja­ni­na ir Juo­zas.

Uk­mer­gės ra­jo­ne gy­ven­ti li­ko tik Vac­lo­vas. Iki šiol jis – su ma­ma. Ki­ti vai­kai iš gim­to­jo liz­do iš­skri­do, ta­čiau ma­mos ap­lan­ky­ti at­va­žiuo­ja daž­nai. Kaip sa­ko J. Gi­nei­kie­nė, sve­čių su­lau­kia kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį. Į jau­kius se­ne­lės na­mus daž­nai su­gu­ža 10 anū­kų ir 11 pro­anū­kių. 

Mo­te­ris at­vi­rau­ja, kad ki­ti vai­kai kvie­čia ją pas sa­ve, ta­čiau iš na­mų nie­kur ne­no­rin­ti va­žiuo­ti. Tu­rin­ti čia svar­bių pa­rei­gų – au­gi­na viš­tas. Čia pat ir sū­naus Vac­lo­vo pri­žiū­ri­mas dar­žas, šilt­na­mis. Nors že­mės ūkio dar­bų pa­ti ne­be­dir­ba, „pa­tik­rin­ti, ar tei­sin­gai au­gi­na­mi po­mi­do­rai“, nu­ei­na daž­nai.

Pa­si­rin­ko gar­bin­gą ke­lią

Vi­si Gi­nei­kų vai­kai mo­kė­si Lai­čių aš­tuon­me­tė­je mo­kyk­lo­je, vė­liau bai­gė aukš­tes­nius moks­lus ar įgi­jo spe­cia­ly­bes.

Vy­riau­sias Sta­sys šiuo me­tu jau pen­si­nin­kas. 64 me­tų vy­ras gy­ve­na Kau­ne. Jis dir­bo Kau­no gelž­be­to­nio kon­struk­ci­jų ga­myk­lo­je šalt­kal­viu. Kau­ne šak­nis įlei­do ir 62 me­tų duk­ra Re­gi­na. Ji dir­bo bu­hal­te­re stak­lių ga­myk­lo­je. Vil­nie­tė 60-me­tį va­sa­rą švę­sian­ti Ire­na dir­bo vi­rė­ja.

Au­go dau­gia­vai­kė­je šei­mo­je ir dvy­niai – Vir­gi­ni­jai ir Vac­lo­vui da­bar – 55-eri. Vir­gi­ni­ja gy­ve­na Jo­na­vo­je, dir­bo azo­to ga­myk­lo­je apa­ra­ti­nin­ke. Vac­lo­vas – ag­ro­no­mas. Dir­bo Uk­mer­gė­je Že­mės ūkio val­dy­bo­je, vė­liau – bal­dų kom­bi­na­te tie­kė­ju.

Ne­ap­len­kė šei­mos ir skau­džios ne­tek­tys – sū­nus Juo­zas mi­rė prieš 4-erius, duk­ra Ja­ni­na – prieš 9-erius me­tus.

Rau­do­nuo­ti dėl vai­kų ne­rei­kė­jo

Ar la­bai sun­ku bu­vo už­au­gin­ti ir gy­ve­ni­mo ke­liu iš­leis­ti to­kį gau­sų bū­rį? Ar daž­nai mo­kyk­lo­je dėl jų iš­dai­gų rau­do­nuo­ti tek­da­vo?

„Au­gin­ti, kol pir­mie­ji pa­au­go, kiek sun­kiau bu­vo. O pas­kui pa­tys vai­kai ta­po ge­riau­siais pa­gal­bi­nin­kais – vy­res­ni ma­žes­nius pri­žiū­rė­da­vo. Vi­si la­bai ge­ri bu­vo – jo­kių rim­tes­nių iš­dai­gų ne­pri­krė­tė. Kad ir da­bar klau­so“, –  džiau­gia­si se­no­lė.

Šei­ma gy­ve­no ūkiš­kai – mel­žė po­rą kar­vių, pri­siau­gin­da­vo bul­vių, dar­žo­vių. Ne tik duo­nos, bet ir gar­des­nio kąs­nio ne­trū­ko. Ta­čiau jo kai­ną ži­no­jo ir at­ža­los – pa­au­gę da­ly­vau­da­vo vi­suo­se ūkio dar­buo­se.

J. Gi­nei­kie­nė pa­sa­ko­ja, jog vai­kai nie­kuo­met ne­kau­ly­da­vo nei ma­din­gų dra­bu­žių, nei iš­skir­ti­nių daik­tų. „Pa­ti vi­suo­met steng­da­vau­si, kad ma­no vai­kai neiš­si­skir­tų iš sa­vo drau­gų, kad ne­si­jaus­tų kuo nors nu­skriaus­ti, kad au­ga di­de­lė­je šei­mo­je“, – pri­si­pa­žįs­ta.

Džiau­gia­si, kad rū­pes­tis vai­kais at­si­pir­ko su kau­pu – da­bar pa­ti jau­čia­si jų le­pi­na­ma.

Aša­rą brau­kia tik Ana­pi­lin iš­ėju­sius vai­kus mi­nė­da­ma – sa­ko, jog ne au­gin­ti vai­kus sun­kiau­sia bu­vo, bet juos lai­do­ti. Se­no­lė įsi­ti­ki­nu­si, kad jai, kaip ir kiek­vie­nai vai­ką pa­lai­do­ju­siai mo­ti­nai, su šiuo skaus­mu vi­są li­ku­sį gy­ve­ni­mą nu­gy­ven­ti lem­ta...

Pa­ger­bia ir se­niū­ni­ja

Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai įvai­rių šven­čių pro­ga taip pat ap­lan­ko Ja­ni­ną. Ji ger­bia­ma ne tik kaip dau­gia­vai­kė ma­ma, bet ir yra vie­na vy­riau­sių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jų.

Se­niū­ni­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Ri­ma Dir­žaus­kie­nė sa­ko, kad se­no­lę tei­kė gar­bin­gam Pre­zi­den­tės ap­do­va­no­ji­mui ne­at­si­tik­ti­nai: „Ši šei­ma gau­si ir drau­giš­ka. Vai­kų prie­žiū­ros ma­mai ne­trūks­ta. Ge­ra lan­ky­tis vi­suo­met šva­riuo­se ir tvar­kin­guo­se na­muo­se, kur ant pa­lan­gių žy­di vai­kų ma­mai do­va­no­tos or­chi­dė­jos.“

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ 

2015-04-30-4 straipsnio 2 nuotr  


   

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų