Po vadovų kaitos – politinės rokiruotės

Pa­aiš­kė­jo kon­kur­sų į Uk­mer­gės li­go­ni­nės ir Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro va­do­vų pos­tus re­zul­ta­tai.

 PSPC toliau vadovaus J. Galiauskienė. R. Ci­vil­ka nuo lie­pos sės į li­go­ni­nės va­do­vo kė­dę.


„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau skel­bė­me, kad į šias vie­tas bu­vo tik po vie­ną pre­ten­den­tą – kon­kur­se da­ly­va­vo Rim­vy­das Ci­vil­ka ir Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė. Jie ir užims mi­nė­tus pos­tus.

Kon­kur­są gy­dy­mo įstai­gų va­do­vų pa­rei­goms už­im­ti or­ga­ni­za­vo jų stei­gė­jas – Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. To­kia bū­ti­ny­bė iš­ki­lo per­nai lie­pą pri­ėmus Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo pa­tai­sas.

Jo­se nu­ma­ty­ta, kad vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­ti­nių ir vie­šų­jų įstai­gų va­do­vai į dar­bą pri­ima­mi vie­šo kon­kur­so bū­du pen­ke­riems me­tams. Lig tol to­kio ter­mi­no ne­bu­vo.

Pa­skelb­ti kon­kur­sai su­lau­kė tik po vie­ną kan­di­da­tą.

Į Uk­mer­gės li­go­ni­nės va­do­vo pos­tą kan­di­da­ta­vo Rim­vy­das Ci­vil­ka, o į Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro – Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė.

Ta­čiau kon­kur­so ko­mi­si­ja abu pre­ten­den­tus vis tiek „eg­za­mi­na­vo“ – tik­ri­no tei­sės ak­tų ži­nias, už­da­vė su dar­bo prak­ti­ka su­si­ju­sių klau­si­mų, iš­klau­sė kan­di­da­tų pen­ke­rių me­tų veik­los pro­gra­mų pri­sta­ty­mus.

Lai­mė­ję kon­kur­są įstai­gų va­do­vai šio­se pa­rei­go­se ga­lės dirb­ti pen­ke­rius me­tus. Pra­ėjus šiam lai­ko­tar­piui, bus skel­bia­mas nau­jas kon­kur­sas.

Įsta­ty­mas du­rų ne­už­tren­kė

Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė šio­se pa­rei­go­se dir­ba be­veik 16 me­tų – nuo 1997-ųjų.

Įsta­ty­mas jai ne­drau­dė da­ly­vau­ti kon­kur­se. J. Ga­liaus­kie­nė sa­vo veik­los pro­gra­mo­je ak­cen­ta­vo veik­los sri­tis, su­si­ju­sias su ma­te­ria­li­niu įstai­gos ap­rū­pi­ni­mu, me­di­kų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mu ir pa­slau­gų ko­ky­bės ge­ri­ni­mu, jų plėt­ra bei pri­ei­na­mu­mu.

Va­do­vė tei­gia, kad ir to­liau tęs pra­dė­tus dar­bus – rū­pin­sis įstai­gos pa­sta­tų re­mon­tu, „vi­lios“ į Uk­mer­gę jau­nus, per­spek­ty­vius spe­cia­lis­tus. Vi­sa tai, jos nuo­mo­ne, su­si­ję su tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bės ge­rė­ji­mu ir jų plėt­ra.

Sko­las vers pel­nu

Į VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės va­do­vo vie­tą kan­di­da­ta­vęs R. Ci­vil­ka šio­je li­go­ni­nė­je dir­ba 13 me­tų. 10 pas­ta­rų­jų me­tų dir­bo Chi­rur­gi­jos sky­riaus ve­dė­ju.

Jo veik­los pro­gra­mo­je ak­cen­tuo­ja­ma li­go­nių pri­trau­ki­mas iš ap­lin­ki­nių ra­jo­nų, kuo įvai­res­nių sri­čių spe­cia­lis­tų pa­ieš­ka, kuo glau­des­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas su sa­vi­val­dy­be, Sei­mo na­riais.

R. Ci­vil­ka sa­ko, kad pir­miau­sia bus at­lik­ta vi­sų sky­rių iš­lai­dų ana­li­zė. Tuo­met ir pa­aiš­kės, ko­kių prie­mo­nių bū­ti­na im­tis, no­rint, kad li­go­ni­nė nu­si­kra­ty­tų ją sle­gian­čios sko­lų naš­tos. Jos tu­ri virs­ti pel­nu, ta­čiau, pa­sak pa­šne­ko­vo, „tai įma­no­ma pa­siek­ti ne iš kar­to, o per re­a­lų lai­ką“.

Kar­di­na­lių per­so­na­lo kai­tos po­ky­čių nau­ja­sis va­do­vas ne­ža­da, ta­čiau kal­ba apie ten­den­ci­ją jau­nes­niais keis­ti pen­si­nio am­žiaus dar­buo­to­jus, šiuos iš­lei­džiant už­tar­nau­to po­il­sio.

Ne­at­si­sa­kys bu­vu­sio va­do­vo pra­dė­tų dar­bų – ope­ra­ci­nių blo­ko įren­gi­mo, Anes­te­zio­lo­gi­jos-re­a­ni­ma­ci­jos sky­riaus mo­der­ni­za­vi­mo. Pa­si­ren­gęs nau­ja­sis va­do­vas mo­der­ni­zuo­ti ir bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą, sta­tis­ti­kos duo­me­nų kau­pi­mą. Iš po­pie­ri­nių do­ku­men­tų in­for­ma­ci­ja „ke­liaus“ į kom­piu­te­rius.

Pa­liks ta­ry­bą

R. Ci­vil­ka – ži­no­mas ra­jo­no po­li­ti­kas. Jis – ra­jo­no ta­ry­bos na­rys. Už­ėmęs sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios įstai­gos va­do­vo kė­dę, jis pa­gal Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mą tu­ri per­leis­ti vie­tą ta­ry­bo­je Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­riui pa­gal są­ra­šą. Nors R. Ci­vil­ka ne­pri­klau­so jo­kiai par­ti­jai, jis į ta­ry­bą ėjo ir bu­vo iš­rink­tas po vals­tie­čių vė­lia­va.

Ka­da at­si­sa­kys ta­ry­bos na­rio man­da­to, tiks­liai ne­ži­no – sa­ko, kad vis­kas bus at­lik­ta pa­gal įsta­ty­mą. Iš po­li­ti­kos vi­siš­kai trauk­tis ne­ža­da, ta­čiau ma­no, kad lai­ko jai liks ma­žiau.

Nors pa­gal įsta­ty­mą ga­lė­tų pra­dė­ti li­go­ni­nei va­do­vau­ti nuo lie­pos 1 die­nos, vi­lia­si, kad lie­pos mė­ne­sį jam bus leis­ta iš­ei­ti atos­to­gų.

Vėl są­ra­še

R. Ci­vil­ką pa­sky­rus Uk­mer­gės li­go­ni­nės va­do­vu, jo vie­tą Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bo­je tu­rė­tų už­im­ti Juo­zas Varž­ga­lys. Jis 2011 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se bu­vo iš­rink­tas į ra­jo­no ta­ry­bą. Ta­čiau sa­vo man­da­tą per­da­vė par­ti­jos ko­le­gai, kuo­met bu­vo iš­rink­tas į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pos­tą.

Mat šios pa­rei­gos pa­gal įsta­ty­mą ne­su­de­ri­na­mos su ta­ry­bos na­rio pa­rei­go­mis.

Šią ge­gu­žę at­leis­tas iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų, J. Varž­ga­lys pa­tei­kė pra­šy­mą Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai grą­žin­ti jį į Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos są­ra­šą.

Ko­mi­si­ja pa­ten­ki­no pra­šy­mą ir nuo ge­gu­žės 30 die­nos J. Varž­ga­lio pa­var­dė – vėl šio są­ra­šo vir­šu­je, o vie­nam iš po­li­ti­kų at­si­sa­kius ta­ry­bos na­rio man­da­to, jo vie­tą už­ima pir­mas pa­gal są­ra­šą tos pa­čios par­ti­jos ko­le­ga.

R. Ci­vil­ka ta­ry­bos na­rio man­da­to dar ne­at­si­sa­kė, ta­čiau tu­rės tai pa­da­ry­ti.

Taš­kus su­dės ta­ry­ba

Uk­mer­gės li­go­ni­nės ir Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro va­do­vus ki­tą sa­vai­tę įvyk­sian­čia­me po­sė­dy­je dar tu­ri tvir­tin­ti ra­jo­no ta­ry­ba.

Tuo­met bus pa­tvir­tin­ti ir jų pa­rei­gy­bi­niai at­ly­gi­ni­mai. Nors ta­ry­bos na­riai juos pri­va­lo pa­tvir­tin­ti, ko­re­guo­ti jų ne­ga­lės – abie­jų gy­dy­mo įstai­gų va­do­vų at­ly­gi­ni­mai yra nu­sta­ty­ti re­mian­tis įsta­ty­mais.

VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo mė­ne­sio al­ga – 6210, Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro va­do­vo – 5290 li­tų.

Li­go­ni­nė­je lik­tų

Iki lie­pos 1 die­nos VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nei va­do­vaus da­bar­ti­nis jos va­do­vas Al­gi­man­tas Ve­lič­ka. Nors jis su sa­vi­val­dy­be yra su­da­ręs ne­ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį, pa­gal įsta­ty­mą va­do­vau­ti ga­li tik­tai iki šio lai­ko­tar­pio.

A. Ve­lič­kos kaip va­do­vo sta­žas – 21 me­tai. Į šias pa­rei­gas jis bu­vo pa­skir­tas 1992 me­tais. Nors da­ly­vau­ti sa­vi­val­dy­bės ren­gia­ma­me kon­kur­se jis ga­lė­jo, ta­čiau tvir­ti­na ne­no­rė­jęs.

A. Ve­lič­ka sa­ko, kad, at­leis­tas iš va­do­vo pa­rei­gų, li­go­ni­nės sa­vo ini­cia­ty­va ne­pa­liks: „Jei leis, dirb­siu anes­te­zio­lo­gu re­a­ni­ma­to­lo­gu Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je. Jei ne, ieš­ko­siu dar­bo ki­tų mies­tų li­go­ni­nė­se“, – sa­kė jis.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų