Po vadovų kaitos – politinės rokiruotės

Pa­aiš­kė­jo kon­kur­sų į Uk­mer­gės li­go­ni­nės ir Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro va­do­vų pos­tus re­zul­ta­tai.

06-14-1 straipsnio nuotr

 PSPC toliau vadovaus J. Galiauskienė. R. Ci­vil­ka nuo lie­pos sės į li­go­ni­nės va­do­vo kė­dę.


„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau skel­bė­me, kad į šias vie­tas bu­vo tik po vie­ną pre­ten­den­tą – kon­kur­se da­ly­va­vo Rim­vy­das Ci­vil­ka ir Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė. Jie ir užims mi­nė­tus pos­tus.

Kon­kur­są gy­dy­mo įstai­gų va­do­vų pa­rei­goms už­im­ti or­ga­ni­za­vo jų stei­gė­jas – Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. To­kia bū­ti­ny­bė iš­ki­lo per­nai lie­pą pri­ėmus Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo pa­tai­sas.

Jo­se nu­ma­ty­ta, kad vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­ti­nių ir vie­šų­jų įstai­gų va­do­vai į dar­bą pri­ima­mi vie­šo kon­kur­so bū­du pen­ke­riems me­tams. Lig tol to­kio ter­mi­no ne­bu­vo.

Pa­skelb­ti kon­kur­sai su­lau­kė tik po vie­ną kan­di­da­tą.

Į Uk­mer­gės li­go­ni­nės va­do­vo pos­tą kan­di­da­ta­vo Rim­vy­das Ci­vil­ka, o į Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro – Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė.

Ta­čiau kon­kur­so ko­mi­si­ja abu pre­ten­den­tus vis tiek „eg­za­mi­na­vo“ – tik­ri­no tei­sės ak­tų ži­nias, už­da­vė su dar­bo prak­ti­ka su­si­ju­sių klau­si­mų, iš­klau­sė kan­di­da­tų pen­ke­rių me­tų veik­los pro­gra­mų pri­sta­ty­mus.

Lai­mė­ję kon­kur­są įstai­gų va­do­vai šio­se pa­rei­go­se ga­lės dirb­ti pen­ke­rius me­tus. Pra­ėjus šiam lai­ko­tar­piui, bus skel­bia­mas nau­jas kon­kur­sas.

Įsta­ty­mas du­rų ne­už­tren­kė

Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė šio­se pa­rei­go­se dir­ba be­veik 16 me­tų – nuo 1997-ųjų.

Įsta­ty­mas jai ne­drau­dė da­ly­vau­ti kon­kur­se. J. Ga­liaus­kie­nė sa­vo veik­los pro­gra­mo­je ak­cen­ta­vo veik­los sri­tis, su­si­ju­sias su ma­te­ria­li­niu įstai­gos ap­rū­pi­ni­mu, me­di­kų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mu ir pa­slau­gų ko­ky­bės ge­ri­ni­mu, jų plėt­ra bei pri­ei­na­mu­mu.

Va­do­vė tei­gia, kad ir to­liau tęs pra­dė­tus dar­bus – rū­pin­sis įstai­gos pa­sta­tų re­mon­tu, „vi­lios“ į Uk­mer­gę jau­nus, per­spek­ty­vius spe­cia­lis­tus. Vi­sa tai, jos nuo­mo­ne, su­si­ję su tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bės ge­rė­ji­mu ir jų plėt­ra.

Sko­las vers pel­nu

Į VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės va­do­vo vie­tą kan­di­da­ta­vęs R. Ci­vil­ka šio­je li­go­ni­nė­je dir­ba 13 me­tų. 10 pas­ta­rų­jų me­tų dir­bo Chi­rur­gi­jos sky­riaus ve­dė­ju.

Jo veik­los pro­gra­mo­je ak­cen­tuo­ja­ma li­go­nių pri­trau­ki­mas iš ap­lin­ki­nių ra­jo­nų, kuo įvai­res­nių sri­čių spe­cia­lis­tų pa­ieš­ka, kuo glau­des­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas su sa­vi­val­dy­be, Sei­mo na­riais.

R. Ci­vil­ka sa­ko, kad pir­miau­sia bus at­lik­ta vi­sų sky­rių iš­lai­dų ana­li­zė. Tuo­met ir pa­aiš­kės, ko­kių prie­mo­nių bū­ti­na im­tis, no­rint, kad li­go­ni­nė nu­si­kra­ty­tų ją sle­gian­čios sko­lų naš­tos. Jos tu­ri virs­ti pel­nu, ta­čiau, pa­sak pa­šne­ko­vo, „tai įma­no­ma pa­siek­ti ne iš kar­to, o per re­a­lų lai­ką“.

Kar­di­na­lių per­so­na­lo kai­tos po­ky­čių nau­ja­sis va­do­vas ne­ža­da, ta­čiau kal­ba apie ten­den­ci­ją jau­nes­niais keis­ti pen­si­nio am­žiaus dar­buo­to­jus, šiuos iš­lei­džiant už­tar­nau­to po­il­sio.

Ne­at­si­sa­kys bu­vu­sio va­do­vo pra­dė­tų dar­bų – ope­ra­ci­nių blo­ko įren­gi­mo, Anes­te­zio­lo­gi­jos-re­a­ni­ma­ci­jos sky­riaus mo­der­ni­za­vi­mo. Pa­si­ren­gęs nau­ja­sis va­do­vas mo­der­ni­zuo­ti ir bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą, sta­tis­ti­kos duo­me­nų kau­pi­mą. Iš po­pie­ri­nių do­ku­men­tų in­for­ma­ci­ja „ke­liaus“ į kom­piu­te­rius.

Pa­liks ta­ry­bą

R. Ci­vil­ka – ži­no­mas ra­jo­no po­li­ti­kas. Jis – ra­jo­no ta­ry­bos na­rys. Už­ėmęs sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios įstai­gos va­do­vo kė­dę, jis pa­gal Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mą tu­ri per­leis­ti vie­tą ta­ry­bo­je Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­riui pa­gal są­ra­šą. Nors R. Ci­vil­ka ne­pri­klau­so jo­kiai par­ti­jai, jis į ta­ry­bą ėjo ir bu­vo iš­rink­tas po vals­tie­čių vė­lia­va.

Ka­da at­si­sa­kys ta­ry­bos na­rio man­da­to, tiks­liai ne­ži­no – sa­ko, kad vis­kas bus at­lik­ta pa­gal įsta­ty­mą. Iš po­li­ti­kos vi­siš­kai trauk­tis ne­ža­da, ta­čiau ma­no, kad lai­ko jai liks ma­žiau.

Nors pa­gal įsta­ty­mą ga­lė­tų pra­dė­ti li­go­ni­nei va­do­vau­ti nuo lie­pos 1 die­nos, vi­lia­si, kad lie­pos mė­ne­sį jam bus leis­ta iš­ei­ti atos­to­gų.

Vėl są­ra­še

R. Ci­vil­ką pa­sky­rus Uk­mer­gės li­go­ni­nės va­do­vu, jo vie­tą Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bo­je tu­rė­tų už­im­ti Juo­zas Varž­ga­lys. Jis 2011 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se bu­vo iš­rink­tas į ra­jo­no ta­ry­bą. Ta­čiau sa­vo man­da­tą per­da­vė par­ti­jos ko­le­gai, kuo­met bu­vo iš­rink­tas į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pos­tą.

Mat šios pa­rei­gos pa­gal įsta­ty­mą ne­su­de­ri­na­mos su ta­ry­bos na­rio pa­rei­go­mis.

Šią ge­gu­žę at­leis­tas iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų, J. Varž­ga­lys pa­tei­kė pra­šy­mą Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai grą­žin­ti jį į Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos są­ra­šą.

Ko­mi­si­ja pa­ten­ki­no pra­šy­mą ir nuo ge­gu­žės 30 die­nos J. Varž­ga­lio pa­var­dė – vėl šio są­ra­šo vir­šu­je, o vie­nam iš po­li­ti­kų at­si­sa­kius ta­ry­bos na­rio man­da­to, jo vie­tą už­ima pir­mas pa­gal są­ra­šą tos pa­čios par­ti­jos ko­le­ga.

R. Ci­vil­ka ta­ry­bos na­rio man­da­to dar ne­at­si­sa­kė, ta­čiau tu­rės tai pa­da­ry­ti.

Taš­kus su­dės ta­ry­ba

Uk­mer­gės li­go­ni­nės ir Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro va­do­vus ki­tą sa­vai­tę įvyk­sian­čia­me po­sė­dy­je dar tu­ri tvir­tin­ti ra­jo­no ta­ry­ba.

Tuo­met bus pa­tvir­tin­ti ir jų pa­rei­gy­bi­niai at­ly­gi­ni­mai. Nors ta­ry­bos na­riai juos pri­va­lo pa­tvir­tin­ti, ko­re­guo­ti jų ne­ga­lės – abie­jų gy­dy­mo įstai­gų va­do­vų at­ly­gi­ni­mai yra nu­sta­ty­ti re­mian­tis įsta­ty­mais.

VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo mė­ne­sio al­ga – 6210, Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro va­do­vo – 5290 li­tų.

Li­go­ni­nė­je lik­tų

Iki lie­pos 1 die­nos VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nei va­do­vaus da­bar­ti­nis jos va­do­vas Al­gi­man­tas Ve­lič­ka. Nors jis su sa­vi­val­dy­be yra su­da­ręs ne­ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį, pa­gal įsta­ty­mą va­do­vau­ti ga­li tik­tai iki šio lai­ko­tar­pio.

A. Ve­lič­kos kaip va­do­vo sta­žas – 21 me­tai. Į šias pa­rei­gas jis bu­vo pa­skir­tas 1992 me­tais. Nors da­ly­vau­ti sa­vi­val­dy­bės ren­gia­ma­me kon­kur­se jis ga­lė­jo, ta­čiau tvir­ti­na ne­no­rė­jęs.

A. Ve­lič­ka sa­ko, kad, at­leis­tas iš va­do­vo pa­rei­gų, li­go­ni­nės sa­vo ini­cia­ty­va ne­pa­liks: „Jei leis, dirb­siu anes­te­zio­lo­gu re­a­ni­ma­to­lo­gu Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je. Jei ne, ieš­ko­siu dar­bo ki­tų mies­tų li­go­ni­nė­se“, – sa­kė jis.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *