Atidaryta šunų vedžiojimo aikštelė

Atidaryta šunų vedžiojimo aikštelė / Aikštelės atidarymo šventėje dalyvavo bei simbolinę juostelę kirpo rajono vadovai: rajono meras Rolandas Janickas

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gė­je ati­da­ry­ta pir­mo­ji mū­sų mies­te šu­nų ve­džio­ji­mo aikš­te­lė. Ke­tur­ko­jams ir jų šei­mi­nin­kams skir­ta aikš­te­lė įreng­ta ne­to­li po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to, Ka­rei­vi­nių gat­vė­je. Ji ap­ima apie 20 arų te­ri­to­ri­ją.

Įren­gi­nius pa­ga­mi­no UAB „Uk­mer­gės ver­smė“. Jų su­konst­ruo­ti tre­ni­ruok­liai trans­for­muo­ja­mi – ga­li bū­ti pri­tai­ko­mi tiek ma­žų, tiek di­de­lių veis­lių šu­nims. Ši aikš­te­lė ga­lė­tų bū­ti pa­nau­do­ja­ma ir šu­nų dre­sa­vi­mo pa­slau­gai teik­ti. Se­niū­ni­ja su­tik­tų iš­nuo­mo­ti šios pa­slau­gos tei­kė­jams aikš­te­lę tik už jos prie­žiū­rą.

Su au­gin­ti­niais į aikš­te­lę ei­nan­tys gy­ven­to­jai tu­rė­tų ne­pa­mirš­ti iš na­mų pa­si­im­ti mai­še­lių ir aikš­te­lė­je ne­pa­lik­ti šu­nų iš­ma­tų.

Aikš­te­lės ap­tvė­ri­mui skir­ta iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to apie 3 tūkst. eu­rų. Taip pat prie šios su­mos te­ko dar da­lį pri­dur­ti iš ūkio reik­mėms skir­tų lė­šų.

UŽ inf.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *