Atvyko kaip garbi viešnia, o ne kaip paprasta Loreta

Penk­ta­die­nį Uk­mer­gė­je su ofi­cia­liu vi­zi­tu lan­kė­si Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Ji su­si­ti­ko su ra­jo­no ta­ry­bos na­riais, sa­vi­val­dy­bės sky­rių ve­dė­jais, sa­vi­val­dy­bės įstai­gų va­do­vais.

1 straipsnio 1 nuotr.10-21

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prie savivaldybės durų Seimo pirmininkę L. Graužinienę pasitiko rajono meras V. Paknys.


Uk­mer­giš­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę pir­mą kar­tą žen­gė ne kaip pa­pras­tas, o kaip ypa­tin­gas pa­rei­gas Lie­tu­vo­je už­iman­tis žmo­gus – ly­di­ma ap­sau­gos.

Ap­sau­ga prieš ren­gi­nį taip pat kruopš­čiai ap­žiū­rė­jo pa­sta­tą ir jo pri­ei­gas.

Su­si­ti­ki­mo me­tu po­li­ti­kės sėk­me pa­si­džiau­gė ją uk­mer­giš­kių var­du pa­svei­ki­nęs ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys. Jis pa­brė­žė, kad Uk­mer­gės is­to­ri­jo­je tai – ne­ei­li­nis įvy­kis.

„Ki­tu sta­tu­su“

Pa­ti vieš­nia pri­si­pa­ži­no, kad jai sun­ku at­vyk­ti „ki­tu sta­tu­su“. „Pa­pras­čiau per Uk­mer­gę ei­ti tie­siog kaip Lo­re­tai, bet pa­rei­gos įrė­mi­na į tam tik­rus rei­ka­la­vi­mus“, – sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė.

Pir­ma­sis jos už­sie­nio vi­zi­tas bu­vo į Gru­zi­ją. Vė­liau ap­lan­kė kai­my­nes Lat­vi­ją, Len­ki­ją. Anot vieš­nios, pa­si­rink­ti, ko­kį ra­jo­ną pir­miau­siai ap­lan­ky­ti sa­vo ša­ly­je, ne­bu­vo sun­ku. Juo ta­po Uk­mer­gė, apie ku­rią vieš­nia sa­kė pir­miau­siai pa­gal­vo­jan­ti, kai bū­na la­bai sun­ku. „Tai ne tik ma­no, tai – Sei­mo vi­zi­tas“, – pri­mi­nė ji, mat į su­si­ti­ki­mą at­vy­ko ir du uk­mer­giš­kių iš­rink­ti Sei­mo na­riai – Ka­zys Gry­baus­kas ir Arū­nas Du­dė­nas.

Ke­lias at­ei­nan­čias sa­vai­tes, kol su bu­vu­siu Sei­mo pir­mi­nin­ku Vy­du Ged­vi­lu kei­čia­si bu­tais ir vyks­ta per­si­kraus­ty­mo dar­bai, Sei­mo pir­mi­nin­kė va­ka­rais at­va­žiuo­ja nak­vo­ti į Uk­mer­gę.

Vieš­nia kvie­tė iš­nau­do­ti šiuos jos vi­zi­tus ir reng­ti su­si­ti­ki­mus su įvai­rių sri­čių ra­jo­no at­sto­vais.

Kvie­tė kreip­tis tie­siog gat­vė­je

Bai­gu­si sa­vo ofi­cia­lią kal­bą Par­la­men­to va­do­vė pa­ti­ki­no Uk­mer­gė­je vi­sa­da lik­sian­ti tie­siog Lo­re­ta ir kvie­tė ne­bi­jo­ti prie jos pri­ei­ti bet ko­kiu klau­si­mu, stab­dy­ti gat­vė­je, kaip tai tą­dien pa­da­rė pa­pras­ta laik­raš­čių par­da­vė­ja.

Su­si­rin­ku­sie­ji Sei­mo pir­mi­nin­kę api­py­lė įvai­riais klau­si­mais.

Ta­ry­bos na­rys Juo­zas Varž­ga­lys do­mė­jo­si, ką po­li­ti­kė ma­no apie tie­sio­gi­nius me­ro rin­ki­mus. Iš­gir­do, kad iš es­mės tam pri­ta­ria­ma, bet kol kas ne­su­ta­ria­ma, ko­kias ga­lias tu­rės tie­sio­giai ren­ka­mas me­ras. L. Grau­ži­nie­nė ra­gi­no šiuo klau­si­mu pa­si­sa­ky­ti pa­čius Uk­mer­gės ta­ry­bos na­rius ir ža­dė­jo, kad per at­ei­nan­čius me­tus iki ki­tų sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų po­li­ti­nis su­ta­ri­mas dėl me­ro ga­lių bus ras­tas.

Ta­ry­bos na­rys An­drius Ka­les­ni­kas tei­ra­vo­si, ar ne­ke­ti­na­ma pa­di­din­ti sa­vi­val­dy­bėms sko­li­ni­mo­si ri­bų. Vieš­nia to­kio pa­ža­do ne­iš­sa­kė, o dėl ki­to po­li­ti­ko klau­si­mo, ką Lie­tu­vai duos na­rys­tė Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je, at­sa­kė, kad tai di­džiu­lė mū­sų ša­lies di­plo­ma­ti­nė per­ga­lė.

Apie švie­ti­mą, me­di­ci­ną…

Ne­ma­žai uk­mer­giš­kių klau­si­mų bu­vo su­siję su ne­tru­kus ke­ti­na­mu tvir­tin­ti ki­tų me­tų ša­lies biu­dže­tu. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Sta­sį Jac­kū­ną bei Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ją Da­lę Ste­po­na­vi­čie­nę do­mi­no mo­ki­nio krep­še­lio lė­šos ir ga­li­my­bė iš jų deng­ti įsi­sko­li­ni­mus.

Li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Rim­vy­das Ci­vil­ka svars­tė apie di­des­nio fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bes ša­lies li­goninėms ir kvie­tė su­si­tik­ti su Uk­mer­gės me­di­kais.

Ta­ry­bos na­rė Klav­di­ja Ste­pa­no­va at­krei­pė dė­me­sį į kai­mo si­tu­a­ci­ją – per ma­žai dė­me­sio ski­ria­ma smul­kiems ūki­nin­kams. Ta­ry­bos na­rys Min­dau­gas Ta­mo­šiū­nas pri­mi­nė apie pen­si­jų grąž­ini­mą bei Uk­mer­gės ši­lu­mos ūkio ak­tu­a­li­jas.

…ir san­ty­kius su Ru­si­ja

Sei­mo va­do­vė su­lau­kė ir dau­giau glo­ba­lių klau­si­mų. Iš­sa­miau stab­tel­ta prie ra­jo­no me­ro V. Pa­knio klau­si­mo, ką vieš­nia ap­skri­tai ma­no apie Lie­tu­vos per­spek­ty­vas at­ei­nan­čius ke­le­rius me­tus ir ko­kią įta­ką ša­liai da­rys eu­ro įve­di­mas.

L. Grau­ži­nie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad pri­ėmus spren­di­mą tap­ti eu­ro zo­nos ša­li­mi bu­vo pa­da­ry­ta klai­da ne­įvar­di­nus, ka­da tai bus. Ne­se­niai pa­aiš­kė­jus, jog eu­ras tu­rė­tų bū­ti įves­tas 2015-ai­siais, vi­siems tai pa­si­ro­dė di­de­le nau­jie­na. Ki­tą­met ši da­ta pa­aiš­kės ga­lu­ti­nai.

Sei­mo pir­mi­nin­kė ne­sie­ja Lie­tu­vos gy­ve­ni­mo pa­ge­rė­ji­mo ar pa­blo­gė­ji­mo su eu­ro  įve­di­mu, o dau­giau – su san­ty­kiais tarp Lie­tu­vos ir mū­sų di­džio­sios kai­my­nės Ru­si­jos. Tai pa­ro­dė ir si­tu­a­ci­ja dėl pie­no eks­por­to. Vieš­nios ma­ny­mu, ši pro­ble­ma skau­džiai at­si­lieps ša­lies biu­dže­tui dėl pie­no ga­min­to­jų ne­su­mo­kė­tų mo­kes­čių. Ma­no­ma, kad ša­lies eko­no­mi­kai tai kai­nuos de­šim­tis mi­li­jo­nų. Ka­dan­gi nei Eu­ro­po­je, nei Ru­si­jo­je ar­ti­miau­siu me­tu eko­no­mi­nio pa­ki­li­mo ne­nu­si­ma­to, po­li­ti­kės ma­ny­mu, ne­tu­rė­tų jų ti­kė­tis ir lie­tu­viai.

Pra­tęs­da­mas te­mą ta­ry­bos na­rys Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius do­mė­jo­si, ar yra ko­kia nors stra­te­gi­ja, kaip ben­drau­ti su Ru­si­ja. L. Grau­ži­nie­nė pa­brė­žė, kad tai – už­sie­nio po­li­ti­ka. O for­muo­da­mi ją tu­ri­me de­rin­tis prie Eu­ro­pos Są­jun­gos už­sie­nio po­li­ti­kos. Ki­ta ver­tus, už šią sri­tį at­sa­kin­ga ša­lies pre­zi­den­tė.

Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ra­sa Griš­ke­vi­čie­nė  nu­kė­lė dis­ku­si­ją į Lie­tu­vą ir pri­mi­nė ap­gai­lė­ti­ną kul­tū­ros dar­buo­to­jų būk­lę – juk jų al­gos ma­žiau­sios iš vi­sų biu­dže­ti­nin­kų. Sei­mo pir­mi­nin­kė su­tin­ka, kad tai ak­tu­a­lus ir pri­ori­te­ti­nis klau­si­mas. Nors mi­li­jo­nų, ku­rių reik­tų kul­tū­ros dar­buo­to­jų al­goms pa­kel­ti, nė­ra, vi­lia­ma­si, kad jie kaž­kaip at­si­ras.

Kvie­tė grįž­ti į „Sod­rą“

Sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da But­ke­vi­čie­nė pa­ti­ki­no, kad jei ša­lies biu­dže­tas liks pra­ėju­sių me­tų ly­gy­je, sa­vi­val­dy­bės sa­vo įsisko­li­ni­mų ma­žin­ti jo­kiu bū­du ne­ga­lės. Taip pat ji da­li­no­si min­ti­mis apie vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo pa­si­kei­ti­mus.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Gied­rių Po­cių ne­ra­mi­no pa­se­nu­sios ir grei­tai tap­sian­čios vi­sai ne­be­tin­ka­mo­mis sa­vi­val­dy­bės kom­piu­te­ri­nės pro­gra­mos, o ta­ry­bos na­rys Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas pa­lie­tė te­mą apie kau­pia­muo­sius pen­si­jų fon­dus ir bū­ti­ny­bę ap­si­spręs­ti, ar lik­ti juo­se, ar per­ei­ti į „Sod­rą“.

L. Grau­ži­nie­nė pri­mi­nė, kad šiuo me­tu yra 800 000 šiuo klau­si­mu neap­si­spren­du­sių tau­tie­čių, ir ra­gi­no juos grįž­ti į „Sod­rą“. Tvir­ti­no, jog la­bai sun­ku žmo­nėms pa­pras­ta kal­ba iš­aiš­kin­ti to­kio ap­si­spren­di­mo nau­dą, ta­čiau tai esą bū­ti­na. Jos ma­ny­mu, vals­ty­bė net tu­rė­tų svars­ty­ti apie įsta­ty­mo pri­ėmi­mą šiuo klau­si­mu ir žmo­nes į „Sod­rą“ iš pri­va­čių fon­dų grą­žin­ti pri­va­lo­ma tvar­ka.

Su­si­ti­ko ir su tei­sė­jais

Penk­ta­die­nį Sei­mo pir­mi­nin­kė taip pat lan­kė­si ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te. Ši įstai­ga pa­si­rink­ta, nes ten dir­ba gyv­si­dab­rio rū­pes­čių pri­spaus­ti tei­sė­jai. Šis įvy­kis Uk­mer­gė­je pa­skelb­tas eks­tre­ma­liu ir lig šiol ne­iš­spręs­tas.

Ki­tas ra­jo­no ob­jek­tas – Ja­siu­liš­kių pen­sio­na­tas, pa­sak vieš­nios, pa­si­rink­tas tie­siog no­rint ap­lan­ky­ti ten gy­ve­nan­čius drau­gus. Vie­nai pieš­ti mėgs­tan­čiai mo­te­riai Sei­mo pir­mi­nin­kė pa­sa­ko­jo ve­žanti do­va­nų pie­ši­mo prie­mo­nių.

Ren­gi­nio pa­bai­go­je Par­la­men­to va­do­vė bu­vo pa­kvies­ta į lap­kri­čio 3 die­ną Uk­mer­gė­je vyk­sian­čią me­džio­to­jų glo­bė­jo šv. Hu­ber­to šven­tę.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

1 straipsnio 2 nuotr.10-21


 


 

1 straipsnio 3 nuotr.10-21


 

1 straipsnio 4 nuotr.10-21

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *