Bendruomenes šildys ministerijos skirtos lėšos

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja vi­soms ša­lies sa­vi­val­dy­bėms sky­rė 8 mi­li­jo­nus li­tų, ku­rių pa­skir­tis – stip­rin­ti ben­druo­me­nių veik­lą. Šios lė­šos jau pa­da­lin­tos vi­soms sa­vi­val­dy­bėms. Uk­mer­gei „at­riek­ta“ 87 800 li­tų.

04-09-1 straipsnio nuotr

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ukmergės miesto seniūnija pernai jai skirtas lėšas panaudojo treniruoklių aikštelei.


 

Pa­gal Vie­tos ben­druo­me­nių sa­vi­val­dos pro­gra­mą, ben­druo­me­nės pa­čios tu­ri nu­spręs­ti, kaip pa­nau­do­ti vals­ty­bės ski­ria­mas lė­šas sa­vo vie­šie­siems in­te­re­sams ten­kin­ti.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Ka­na­pec­kie­nė sa­ko, kad apie skir­tų pi­ni­gų pa­nau­do­ji­mą spren­džia vie­tos ben­druo­me­nių ta­ry­bos. Šių ta­ry­bų su­dė­ty­je – se­niū­ni­jų gy­ven­to­jai ar jų at­sto­vai, te­ri­to­ri­jo­se vei­kian­čių ben­druo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ben­dri­jų ir ki­tų ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

Iki ge­gu­žės 1 die­nos ra­jo­no ta­ry­ba tu­ri pa­tvir­tin­ti pi­ni­gų skirs­ty­mo tvar­kos ap­ra­šą. Tik tuo­met bus pa­si­ra­šo­ma su­tar­tis su mi­nis­te­ri­ja.

Per­nai pro­jek­tas pa­si­tvir­ti­no

Pir­mą kar­tą pa­gal šį pro­jek­tą lė­šos ben­druo­me­nėms bu­vo pa­da­lin­tos per­nai. Vi­soms sa­vi­val­dy­bėms tuo­met iš­da­lin­ta to­kia pa­ti – 8 mi­li­jo­nų li­tų – su­ma. Uk­mer­gei te­ko 85 300 li­tų.

Ra­jo­no ta­ry­ba juos iš­da­li­no vi­soms se­niū­ni­joms, įver­ti­nant gy­ven­to­jų skai­čių ir se­niū­ni­jos plo­tą.

Pa­sak J. Ka­na­pec­kie­nės, pro­jek­tas pa­si­tvir­ti­no – lė­šos įsi­sa­vin­tos tiks­lin­gai, pro­jek­tai bu­vo ge­rai ap­gal­vo­ti. „Kiek­vie­na se­niū­ni­ja ge­riau­siai pa­ti ži­no, kaip su­si­dė­lio­ti pri­ori­te­tus. Vie­noms la­biau­siai rei­kė­jo įsi­gy­ti ko­kios nors tech­ni­kos, in­ven­to­riaus ar bal­dų. Ki­tos pi­ni­gus pa­nau­do­jo vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­mui“, – pa­sa­ko­jo ji.

Tre­ni­ruok­liai po­pu­lia­rūs

Per­nai Uk­mer­gės mies­to se­niū­ni­jai te­ko dau­giau­siai – 39 300 li­tų. Už šiuos pi­ni­gus bu­vo nu­pirk­ti lau­ko tre­ni­ruok­liai. Jie per­nai gruo­dį pa­sta­ty­ti prie „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los sta­dio­no.

Mies­to se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ja­nė Zim­blie­nė sa­ko, kad ben­druo­me­nės ta­ry­ba be gin­čų ap­si­spren­dė, kas pra­vers­tų mies­te­lė­nams. Dau­giau dis­ku­si­jų ki­lo ren­kant vie­tą šiai spor­to aikš­te­lei.

Tre­ni­ruok­liai ne­sto­vi pa­mirš­ti net žie­mą. Pa­to­gi ir jų vie­ta – at­va­žia­vu­sie­siems au­to­mo­bi­liu yra kur jį pa­si­sta­ty­ti.

Nuo­mo­nės su­ta­po

Del­tu­vos se­niū­ni­jai per­nai skir­ta 7 500 li­tų. Se­niū­nas Sal­vi­jus Stim­bu­rys sa­ko, kad ben­druo­me­nės ta­ry­ba vie­nin­gai ap­si­spren­dė, kaip pa­nau­do­ti pi­ni­gus. Už juos įsi­gi­jo trak­to­rių žo­lei šie­nau­ti.

„Ne­bu­vo sun­ku ap­si­spręs­ti. Įgy­ven­di­nant Del­tu­vos mies­te­lio gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos vie­šo­sios in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mo pro­jek­tą, pa­dau­gė­jo ve­jų, ku­rioms rei­kia iš­si­kir­ti­nės prie­žiū­ros. Šie­nau­ti jas teks po ke­lis kar­tus per se­zo­ną“, – pa­sa­ko­jo se­niū­nas.

Ly­duo­kių se­niū­ni­ja už 2 600 li­tų Nuo­te­kų ben­druo­me­nės na­muo­se įren­gė van­den­tie­kį. Van­den­tie­kio la­bai trū­ko – čia ren­ka­si vie­tos gy­ven­to­jai, kar­tą per sa­vai­tę kon­sul­tuo­ti li­go­nių at­vyks­ta gy­dy­to­ja“, – ap­si­spren­di­mą mo­ty­va­vo se­niū­nas Vy­tau­tas To­liū­nas.

Že­mait­kie­mio se­niū­nė Ri­ta Mi­ku­tie­nė pa­sa­ko­jo, kad už 2 400 li­tų pir­ko in­ven­to­rių or­ga­ni­zuo­ja­miems ren­gi­niams.

Pa­bais­ko se­niū­nas Ge­di­mi­nas La­pu­kas pa­aiš­ki­no, jog skir­tus 3 400 li­tų iš­si­da­li­no ke­tu­rios kai­mo ben­druo­me­nės. Pir­ko kan­ce­lia­ri­nes pre­kes, vy­ko į ren­gi­nį ki­ta­me ra­jo­ne, įsi­ren­gė krep­ši­nio aikš­te­lę, ren­gė šven­tes.

Pa­sak Pi­vo­ni­jos se­niū­no Al­vy­do Grat­kaus­ko, jiems skir­tus 4 700 li­tų iš­lei­do įsi­reng­da­mi in­for­ma­ci­nius sten­dus bei re­mon­tuo­da­mi ben­druo­me­nės na­mų ir Lai­čių mu­zie­jaus pa­tal­pas.

Tau­jė­nų se­niū­ni­jai bu­vo skir­ta 5 400 li­tų. Jie ir­gi pa­si­da­li­no tarp se­niū­nai­ti­jų. Vie­nos iš jų pir­ko in­ven­to­rių, ki­tos – bal­dus, mu­zi­kos in­stru­men­tus, iš­lei­do ren­gi­niams.

Pa­gal ben­druo­me­nių ta­ry­bų iš­dė­lio­tus pri­ori­te­tus mi­nis­te­ri­jos skir­tus pi­ni­gus nau­din­gai pa­nau­do­jo ir ki­tos se­niū­ni­jos. Ti­ki­ma­si, kad ir šie­met ben­druo­me­nių ta­ry­boms skirs­tant lė­šas vis­kas vyks sklan­džiai, o re­zul­ta­tai bus nau­din­gi gy­ven­to­jams.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *