Bibliotekininkėms – Vyriausybės ir Seimo padėkos

Penk­ta­die­nį siau­čiant pū­gai si­nop­ti­kai pa­ta­rė žmo­nėms ne­si­leis­ti į ke­lio­nes, ta­čiau Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ra­sa Griš­ke­vi­čie­nė ir pa­va­duo­to­ja Vir­gi­ni­ja Ty­lie­nė su­si­ruo­šė į sos­ti­nę.

12-10-3 straipsnio nuotr

 

Ger­dos Putnaitės nuotr. Iš kairės: R. Misiūnienė, R. Griškevičienė, S. Talutytė, V. Tylienė.


 

 

Jos ly­dė­jo dar­buo­to­jas į Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­tą Ju­bi­lia­tų šven­tę. Jo­je pa­gerb­ti ge­riau­si Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­čių bib­lio­te­ki­nin­kai.

Pa­sak bib­lio­te­kos di­rek­to­rės, šven­ti­nis va­ka­ras bu­vo ku­pi­nas pa­ky­lė­tos nuo­tai­kos: ju­bi­lia­tams skir­tos gė­lių puokš­tės, kla­si­ki­nės mu­zi­kos an­sam­blio „Con mo­dus“ me­lo­di­jos nu­tei­kė jau­kiam pa­ben­dra­vi­mui.

Ren­gi­nio me­tu ypač pa­gerb­tos uk­mer­giš­kės bib­lio­te­ki­nin­kės. Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos vy­riau­sia­jai bib­liog­ra­fei Sta­nis­la­vai Ta­lu­ty­tei įteik­ta LR Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­dė­ka, ku­rio­je ra­šo­ma: „Ži­nios yra di­džiau­sias mū­sų tur­tas. Tai ge­riau­sias bū­das pra­neš­ti pa­sau­liui apie sa­ve to­kiai tau­tai kaip mes. Moks­las ir nau­jau­sios tech­no­lo­gi­jos nu­žen­gė to­li, ta­čiau ši pi­ra­mi­dė vis dar lai­ko­si ant kny­gos. Šian­dien Lie­tu­vos bib­lio­te­kos žen­gia į ko­ją su lai­ku, tap­da­mos la­bai svar­biais kul­tū­ros cen­trais tiek mies­te, tiek kai­me. Tai di­de­lis nuo­pel­nas tūks­tan­čių ša­lies bib­lio­te­ki­nin­kų, švie­sos ir kul­tū­ros ne­šė­jų į kiek­vie­nus Lie­tu­vos na­mus. Jūs 35 sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus pa­sky­rė­te bib­lio­te­kai, įne­šė­te sva­rų in­dė­lį puo­se­lė­jant kraš­to kul­tū­rą, įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Vil­ni­jos var­tai“. Vy­riau­sy­bės var­du reiš­kiu Jums pa­dė­ką už kny­gų, kul­tū­ros ir ži­nių pla­ti­ni­mą. Jū­sų dar­bas – Lie­tu­vos at­ei­ties pa­grin­das“.

S. Ta­lu­ty­tei įteik­ta ir do­va­na – var­di­nis laik­ro­dis.

Že­mait­kie­mio kai­mo pa­da­li­nio vy­res­nia­jai bib­lio­te­ki­nin­kei Ra­mun­dai Mi­siū­nie­nei įteik­ta Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės Aud­ro­nės Pit­rė­nie­nės pa­dė­ka už kraš­tie­čio po­eto Vla­do Šlai­to at­mi­ni­mo puo­se­lė­ji­mą, ry­šių su kraš­tie­čiais stip­ri­ni­mą, kul­tū­ros pa­vel­do sau­go­ji­mą. 25-erių dar­bo me­tų pro­ga bib­lio­te­ki­nin­kei lin­kė­ta kuo di­džiau­sios sėk­mės ir ryž­to įgy­ven­di­nant sa­vo idė­jas.

Šven­tė­je bib­lio­te­ki­nin­kus svei­ki­no, pa­dė­kos raš­tus jiems sky­rė ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vos bib­lio­te­ki­nin­kų drau­gi­jos, Na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do, Vil­niaus ap­skri­ties Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus bib­lio­te­kų, ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *