Biudžete šiemet daugiau lėšų gatvėms ir melioracijai

Biudžete šiemet daugiau lėšų gatvėms ir melioracijai / Autorės nuotr. Siūlomą tvirtinti biudžetą pristatė Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto pirmininkas Valdas Raugalas.

Vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintas rajono biudžetas.

Taip pat išnagrinėta dar kelios dešimtys klausimų. Kaip jau skelbėme „Ukmergės žiniose“, posėdyje prisiekė ir darbą pradėjo nauja savivaldybės tarybos narė Angelė Jokubynienė.

Patvirtintas 2024 metų rajono biudžetas, anot rajono savivaldybės mero Dariaus Varno, – svarbiausias metų dokumentas, pagal kurį lėšos bus naudojamos visus šiuos metus.

Posėdžio dalyviams jį pristatė Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto pirmininkas Valdas Raugalas.

Anot pranešėjo, biudžete numatomos pajamos – 67 mln. 472 tūkst. Eur. Tai – net 12,6 proc. daugiau nei praėjusiais metais. Iš patvirtintų pajamų mokesčių suma – 36 mln. 736 tūkst. Eur. Iš jų gyventojų pajamų mokestis – 34 mln. 346 tūkst., žemės – 1 mln. 400 tūkst., nekilnojamojo turto – 850 tūkst. Eur.

Numatyti asignavimai sudaro 67 mln. 459 tūkst. Eur. Iš jų Žinių visuomenės plėtros programai skirta 30 mln. 476 tūkst., Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programai – 12 mln. 512 tūkst., Savivaldybės valdymo programai – 7 mln. 838 tūkst., Viešosios infrastruktūros plėtros programai – 6 mln. 592 tūkst., Kultūros paslaugų plėtros programai – 3 mln. 843 tūkst., Kaimo plėtros programai – 2 mln. 189 tūkst., Aplinkos apsaugos programai – 2 mln. 538 tūkst.,  Smulkaus ir vidutinio verslo bei turizmo plėtros programai – 695 tūkst., Kūno kultūros ir sporto rėmimo programai  639 tūkst. Eur.

Taigi 2024-ųjų biudžeto pajamos viršija asignavimus 12 tūkst. 700 eurų. Ankstesniais, „pandeminiais“, metais biudžetai būdavo tvirtinami deficitiniai – numatomos išlaidos viršydavo pajamas.

Prieš tvirtinant biudžetą sulaukta opozicijos lyderio Giedriaus Auglio klausimo dėl prieš rinkimus valdančiųjų žadėto nemokamo viešojo transporto. Rajono meras Darius Varnas patikino, kad šios minties, bent jau miesto maršrutais, neatsisakoma. Prie šio klausimo žadama grįžti, įsigijus ekonomiškus elektra varomus autobusus.

Po posėdžio pakalbintas V. Raugalas sakė, kad diskutuojant komitetuose buvo sulaukta labai daug klausimų ir pastebėjimų. Tačiau pasiūlymų sulaukta tik dviejų.

Sveikatos ir socialinių reikalų bei Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetai biudžetui pritarė be pakeitimų.

Kaimo ir aplinkosaugos bei Savivaldybės ūkio komitetai siūlė 5 tūkst. 500 Eur padidinti nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšas. Tam buvo pritarta.

Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetas papildomai siūlė skirti 10 tūkst. Eur Ukmergės kraštotyros muziejui valstybinių švenčių ir kultūrinių renginių organizavimui iš nepanaudotos praėjusių metų pajamų dalies. Tam taip pat pritarta.

Ukmergės rajono savivaldybės Finansų skyriaus vedėja Vida Butkevičienė atkreipė dėmesį į kelias sritis, kurioms šiemet skirta gerokai daugiau lėšų, lyginant su ankstesniais metais, tai yra kaimui – melioracijos darbams bei kelių ir gatvių priežiūrai. „Du milijonai gatvių priežiūrai – to dar niekada nėra buvę“, – sakė vedėja. Pasak jos, tai, kad rajono biudžetas kasmet didėja, yra neišvengiama, nes lėšų poreikis išauga jau vien dėl kylančių atlyginimų biudžetiniams darbuotojams, pedagogams.

Savivaldybės biudžetas auga kasmet: 2020 m. gautos pajamos buvo 44,5 mln., 2021 m. – 47,8 mln., 2022 m. – 54,1 mln. Eur. Pernai pajamos siekė 59,8 mln. Eur, o išlaidos – 66 mln. Eur.

Apmokestino už paslaugas mokėjusius mažiau

Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatose – pakeitimai. Jie atsiranda, nes lig šiol kintama rinkliavos dalis nebuvo skaičiuojama, jeigu turto objektui priskirtas individualus konteineris, bet nėra deklaruotų asmenų.

Taikant ligšiolinę kainodarą, individualaus konteinerio tarifas gyvenamosios paskirties objektuose yra tiesiogiai susietas su jame deklaruotais gyventojais.

Šio klausimo sprendimo projekte rašoma, kad liko kintama rinkliavos dalimi neapmokestinti gyventojai, kurie naudojasi būstu, neturinčiu deklaruotų gyventojų.  Būstas gali būti net neįregistruotas, tačiau jam priskirtas individualus mišrių komunalinių atliekų konteineris, teikiama paslauga. Savivaldybė patiria išlaidas, kurias sudaro mokestis vežėjui už faktiškai aptarnautą konteinerį.

Savivaldybė skelbia, kad asmenys, turintys vasarnamius, kur ištisus metus negyvena, galės paprašyti vežėjo pastatyti konteinerį ribotam laikotarpiui, už kurį ir bus skaičiuojama kintama rinkliavos dalis.

Pakeistas sąrašas

Pakeistas savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimas „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kelių (gatvių) ar takų statybos, rekonstrukcijos ar remonto prioritetinio kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“.

Pakeitimai atsirado, atsižvelgiant į gautus prašymus, esamą situaciją bei į Lietuvos automobilių kelių direkcijos pastabą, kad prioritetinis sąrašas turi būti sudaromas ne trumpesniam kaip 3-ejų metų laikotarpiui. Šiuo atveju nustatytas 2024–2027 m. laikotarpis.

Sprendimo projektui pritarė darbo grupė Ukmergės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros klausimams spręsti.

Akcininkų sutartis

Pripažintas netekusiu galios rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimas „Dėl pritarimo susitarimui dėl UAB „VAATC“ 2003 m. kovo 26 d. akcininkų sutarties pakeitimo“, kadangi šis susitarimas visų akcininkų buvo nepasirašytas.

Didesnė parama

Gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo nuostatose – pakeitimai. Komandoms išmokos už prizines vietas padidintos 50 Eur. Nutarta apdovanoti už sportinius pasiekimus tik jaunučius ir vaikus, nes suaugusiuosius, jaunimą ir jaunius apdovanoja kitas savivaldybėje įsteigtas fondas. Dar vienas nutarimas – sumažinti apdovanojamųjų amžių iki 21 m. Šiuo metu jis – iki 25 m.

Parama studentui didinama iki 500 Eur už semestrą. Nagrinėjant klausimą komitetuose pasiūlyta nustatyti, kad už kiekvieną valstybinių brandos egzaminų metu gautą 100-o balų įvertinimą būtų skirta 200 Eur vietoje 100 Eur.

Šis fondas remia ir skatina gabius ir talentingus vaikus ir jaunimą, pasiekusius puikius rezultatus akademinėje, meninėje, techninėje ir sportinėje veikloje, valstybinių brandos egzaminų metu gavusius šimto balų įvertinimus; studentus, labai gerai besimokančius šalies aukštųjų universitetinių mokyklų nuolatinėse studijose; puikiai besimokančius 5–12 klasių mokinius.

Nauji nuostatai                           

Patvirtinti nauji lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatai. To prireikė, nes per tą laiką, kai jie buvo tvirtinti, pasikeitė Vietos savivaldos įstatymas, daug kitų teisės aktų. Nuostatus pakeisti rekomendavo Centralizuoto vidaus audito skyrius po atlikto įstaigos vidaus audito.

Pakeistos taisyklės

Pakeistos Prekybos Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje esančiose viešosiose vietose taisyklės. Analogiškos taisyklės anksčiau buvo patvirtintos 2016 m., o dabar atnaujintos, atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reguliavimą.

Darbo apmokėjimo tvarka

Šiemet įsigaliojo naujas Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas, kuris nustato pareigą savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai nustatyti jos valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemą. Remiantis tuo pripažintas netekusiu galios biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas.

Sudaryta komisija

Sudaryta Ukmergės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija ir patvirtinti nuostatai. Komisijai vadovaus rajono savivaldybės tarybos narys gydytojas psichiatras Donatas Miezenas. Pirmininko pavaduotoja – rajono savivaldybės Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Justina Markevičiūtė.

Komisijos nariai: Albinas Fedaravičius – rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas, Vaiva Tatarūnė – Ukmergės socialinių paslaugų centro Socialinės globos skyriaus socialinė darbuotoja, Stanislava Vilčinskienė – sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Ukmergės viltis“ pirmininkė.

Nauja funkcija – naujos taisyklės

Sausio 1 d. įsigaliojo svarbūs valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir administravimo pokyčiai: valstybinė žemė miestuose ir miesteliuose patikėjimo teise perduota valdyti savivaldybėms. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti su nauja funkcija susiję sprendimai.

Patvirtintos sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės, sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose taisyklės, sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo bei kitos taisyklės.

Jas pristatė naujas darbuotojas rajono savivaldybėje – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Artūras Burneika. Pasak jo, savivaldybė perėmė apie 970 ha žemės, kurios vertė – per 3 mln. Eur.

Dirbs komitete ir komisijoje

Savivaldybės tarybai pritarus, nauja prisiekusi tarybos narė A. Jokubynienė dirbs Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitete. Taip pat ji deleguota į Antikorupcijos komisiją.

Keičiama tvarka

Pasikeitus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos struktūrai, pakeistas Dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo 8-as punktas, išbraukiant nuorodą į nebeegzistuojantį Urbanistikos ir infrastruktūros skyrių.

Pritarė projektui

Pritarta projekto „Mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone“ įgyvendinimui ir nutarta teikti projekto įgyvendinimo planą. Jo lėšomis bus įsigyta medicinos įranga, kompiuteriai, mobilieji telefonai ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančių specialistų komandai. Taip pat bus įsigytas elektra varomas automobilis ir įkrovimo stotelė.

Skelbiama, kad, apsirūpinus įranga bei transporto priemone, bus galima suteikti daugiau paslaugų. Planuojama projekto vertė – 73 211 Eur. Jis finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Patvirtintas planas

Pritarta Ukmergės rajono savivaldybės 2024–2026 m. strateginiam veiklos planui.

Vietos savivaldos įstatymas nustato, kad šis planas rengiamas 3-ejų metų laikotarpiui. Jame detalizuojama, kaip įgyvendinami savivaldybės strateginio plėtros plano ir savivaldybės atskirų ūkio šakų plėtros programų tikslai ir uždaviniai.

Taip pat pateikiami tikslai ir uždaviniai, jų stebėsenos rodikliai, veiklos prioritetai, programų aprašymai, programų uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinės… Plane, be kita ko, numatyti uždaviniai, priemonės, stebėsenos rodikliai bei suplanuoti asignavimai tikslams pasiekti.

Įgaliojo pasirašyti sutartį

Ukmergės rajono savivaldybės meras (jam nesant – vicemeras) įgaliotas pasirašyti susitarimus dėl Finansų ministerijos ir rajono savivaldybės 2013 m. spalio 14 d. paskolos sutarties pakeitimų.

Paskola savivaldybei iš valstybės biudžeto anuomet buvo suteikta dėl Ūkio banko veiklos apribojimo ir banko licencijos atšaukimo.

Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatyta, kad paskolos grąžinimas atidedamas iki 2025 m. pabaigos.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *