Bures pakėlė „Laumė“

Uk­mer­gė­je bu­res iš­kė­lė pir­ma­sis ša­ly­je jau­ni­mo pa­sta­ty­tas lai­vas – bur­val­tė „Lau­mė“. Jį pa­ga­mi­no Uk­mer­gės jū­rų skau­tai. Šios dve­jus me­tus mū­sų ra­jo­ne gy­vuo­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos na­riai bu­ri­nį lai­vą ke­ti­na nau­do­ti mo­ky­mams bei da­ly­vau­ti ša­ly­je bei už­sie­ny­je ren­gia­mo­se re­ga­to­se.

Tre­čia­die­nį lai­vas iš dirb­tu­vių, esan­čių Uk­mer­gės jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tre, iš­ke­lia­vo į Žir­na­jų eže­rą. Čia „Lau­mės“ lau­kia pir­mie­ji iš­ban­dy­mai, po ku­rių ji ke­liaus į Klai­pė­do­je vyk­sian­čią Jū­ros šven­tę.

Uos­ta­mies­ty­je lau­kia pir­mie­ji vie­ši lai­vo pa­si­ro­dy­mai – lai­vų pa­ra­de ir re­ga­to­se.

Lai­vo il­gis – 3,76 met­ro. Jo bu­rių plo­tas 6,5 kvad­ra­ti­nio met­ro. Bur­val­tė pa­ga­min­ta iš fa­ne­ros ir sve­ria apie 100 ki­log­ra­mų.

Šio pro­jek­to va­do­vas – Uk­mer­gės jū­rų skau­tų va­do­vas Jo­nas Dra­gū­nas. Jis pa­sa­ko­jo, kad or­ga­ni­za­ci­ja šiuo me­tu vie­ni­ja apie 20 uk­mer­giš­kių nuo 14 iki 18 me­tų. Uk­mer­giš­kių „Skau­tų slė­nis“ įsi­kū­ręs Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je, Su­ki­nių kai­me.

J. Dra­gū­nas pa­sa­ko­jo, jog su­si­bū­rę prieš dve­jus me­tus, jau­nuo­liai pra­dė­jo nuo pra­džia­moks­lio – van­dens žy­gių plaus­tais, bai­da­rė­mis, ka­no­jo­mis.

Uk­mer­giš­kiai bu­vo iš­plau­kę ir į „at­vi­rus van­de­nis“ – prak­ti­ką at­li­ko Bal­ti­jos jū­ro­je.

Vė­liau ki­lo min­tis pa­sta­ty­ti sa­vo bu­ri­nį lai­vą, ku­ris bū­tų skir­tas mo­ky­tis bū­riuo­ti, la­vin­ti įgū­džius.

Anot pa­šne­ko­vo, „Lau­mė“ nė­ra spor­ti­nis lai­vas, ku­riam bū­tų svar­bu kuo di­des­nis iš­vys­to­mas grei­tis. Tai – mo­ko­ma­sis lai­vas, ku­ris pir­miau­sia tu­ri bū­ti sau­gus ir pa­ti­ki­mas.

Sta­tant lai­vą la­biau rū­pė­jo jo at­spa­ru­mas van­de­niui. Bū­tent dėl to „Lau­mė“ tu­ri net dau­giau ją ant van­dens lai­kan­čių oro tal­pų nei pri­klau­sy­tų pa­gal nor­ma­ty­vus.

Au­to­ri­nį bur­val­tės brė­ži­nį uk­mer­giš­kiai jū­rų skau­tai įsi­gi­jo iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos to­kio ti­po lai­vų kon­struk­to­rių. Pa­gal spe­cia­lų už­sa­ky­mą pa­ga­min­tą bu­rę at­si­ve­žė iš Len­ki­jos.

Įgy­ven­din­da­mi sa­vo su­ma­ny­mą pa­sta­ty­ti pir­mą­jį ša­ly­je jū­rų skau­tų lai­vą, jie kon­sul­ta­vo­si su už­sie­nio ša­lių ko­le­go­mis – skau­tais iš Če­ki­jos, Skan­di­na­vi­jos ša­lių ir net iš Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos. La­biau pa­ty­rę už­sie­nie­čiai da­li­jo­si pa­tir­ti­mi, at­siun­tė uk­mer­giš­kiams nau­din­gos li­te­ra­tū­ros.

„Lau­mės“ ga­my­ba tru­ko be­veik sep­ty­nis mė­ne­sius – nuo sau­sio iki lie­pos pa­bai­gos.

Pa­sta­tę lai­vą, jau­nuo­liai sa­vo pir­ma­jam kū­ri­niui su­gal­vo­jo ir pa­va­di­ni­mą. Va­do­vas ma­no, kad pa­si­rin­ki­mas vy­kęs – var­das trum­pas, tu­rin­tis kaž­ko­kios pa­slap­ties po­teks­tę.

J. Dra­gū­nas sa­ko, kad šio lai­vo re­gist­ra­ci­ja pa­gal ša­ly­je ga­lio­jan­čias tai­syk­les nė­ra bū­ti­na. Ji rei­ka­lin­ga tuo­met, kai lai­vo il­gis di­des­nis nei 5 met­rai. Ta­čiau no­rint da­ly­vau­ti ki­to­se ša­ly­se ren­gia­mo­se re­ga­to­se, skau­tai tu­rės pa­si­rū­pin­ti ati­tin­ka­mais lei­di­mais lai­vui.

Jū­ros skau­tų va­do­vas įsi­ti­ki­nęs, kad pir­ma­sis Lie­tu­vo­je jau­ni­mo pa­sta­ty­tas lai­vas – pra­smin­gas Uk­mer­gės jū­rų skau­tų veik­los įro­dy­mas. Bu­ria­vi­mu „su­sir­gu­siam“ jau­ni­mui at­si­ra­do re­a­li ga­li­my­bė da­ly­vau­ti ša­ly­je ir už­sie­ny­je ren­gia­mo­se re­ga­to­se ir gar­sin­ti ša­lį bei gim­tą­jį mies­tą.

***

Lie­tu­vos jū­rų skau­tų są­jun­gos lop­šys – Kau­nas. Ji įsteig­ta 1922 m. ko­vo 12 d. Jū­rų skau­tus glo­bo­jo Kau­ne įsteig­tas va­di­na­ma­sis Lie­tu­vos jach­tklu­bas – or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri vie­ni­jo van­dens spor­to en­tu­zias­tus.

Jū­rų skau­tai ak­ty­viai tal­ki­no Lie­tu­vos jū­ri­nin­kų bei Lie­tu­vos mo­te­rų tau­ti­niam lai­vy­nui rem­ti są­jun­goms. Jie ak­ty­viai da­ly­va­vo šių drau­gi­jų tau­ti­nio lai­vy­no pro­pa­ga­vi­mo dar­be, šven­čių ir rin­klia­vų ruo­ši­me.

Per trum­pą lai­ką spė­jo pa­si­žy­mė­ti pri­si­dė­da­mi or­ga­ni­zuo­jant pa­gal­bas nu­ken­tė­ju­siems nuo po­tvy­nių. Jū­rų skau­tų va­dai suor­ga­ni­za­vo pir­mą­ją Lie­tu­vos van­dens spor­to šven­tę, val­čių rung­ty­nes ir pir­mą­ją Lie­tu­vos mo­ki­nių ke­lio­nę į už­sie­nį.

At­si­dė­ko­da­mas už pa­ro­dy­tą veik­lu­mą Lie­tu­vos jach­tklu­bas Kau­no jū­rų skau­tus ap­do­va­no­jo vė­lia­va. Tai bu­vu­sio­jo jach­tklu­bo vė­lia­va (mė­ly­nas si­met­riš­kas kry­žius bal­ta­me fo­ne, vir­šu­ti­nia­me prie ko­to ket­vir­ty­je na­cio­na­li­nė tri­spal­vė) su jū­rų skau­tų žen­klu – le­li­ja su in­ka­ru – prieš­prie­šais apa­ti­nia­me ket­vir­ty­je. Be­veik vi­si Lie­tu­vos jū­rų skau­tų vie­ne­tai nau­do­jo bū­tent Lie­tu­vos jach­tklu­bo vė­lia­vą, sky­rė­si tik le­li­jos vie­ta ant vė­lia­vos ar­ba spal­vos. Pa­na­šias vė­lia­vas Lie­tu­vos jū­rų skau­tai nau­do­ja iki šiol.

Jonas Dragūnas „Laumė“  jūrų skautės

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *