Buvusią valdžią kaltina pažeidimais

Dėl bu­vu­sio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo Juo­zo Varž­ga­lio įga­lio­ji­mų vir­ši­ji­mo siū­lo­ma kreip­tis į tei­sė­sau­gą. To­kio siū­ly­mo su­lauk­ta, ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­tui pa­tei­kus sa­vo iš­va­das.

 

11-15-1 straipsnio nuotr

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Dėl J. Varžgalio veiksmų siūloma kreiptis į teisėsaugą.


 

Sa­vi­val­dy­bės tur­to ir lė­šų nau­do­ji­mo bei sa­vi­val­dy­bės veik­los au­di­tas ini­ci­juo­tas, pa­va­sa­rį pa­si­kei­tus ra­jo­no val­džiai. Dėl to į nau­juo­sius va­do­vus krei­pė­si sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja.

Jos tei­gi­mu, Vals­ty­bės kon­tro­lė, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba ir ki­tos ins­ti­tu­ci­jos pas­ta­rai­siais me­tais ne kar­tą nei­gia­mai įver­ti­no Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos bu­vu­sių va­do­vų veik­lą. To­dėl no­rė­ta įver­tin­ti ga­li­mus jos ne­skaid­ru­mus.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­vi­mo sub­jek­tų fi­nan­si­nis au­di­tas bu­vo at­lik­tas mo­kė­ti­nų ir gau­ti­nų su­mų, ban­ki­nių ope­ra­ci­jų ir dar­bo už­mo­kes­čio sri­ty­se. Jo lai­ko­tar­pis – nuo šių me­tų sau­sio 1 d. iki tol, kai pa­si­kei­tė val­dan­čio­ji dau­gu­ma ta­ry­bo­je, t. y. ge­gu­žės 10 d.

Taip pat bu­vo pa­ves­ta sa­vi­val­dy­bės Cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riui at­lik­ti vi­daus au­di­tus dėl sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams 2013 m. skir­tų prie­dų ir prie­mo­kų bei sa­vi­val­dy­bės val­do­mo, bet ne­nau­do­ja­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to.

Pa­žei­dė ne vie­ną įsta­ty­mą

In­for­ma­ci­ja apie at­lik­tus au­di­tus ta­ry­bos na­riams pa­teik­ta rug­pjū­čio 29 d. vy­ku­sio po­sė­džio me­tu. Po­li­ti­kai tuo­met įpa­rei­go­jo ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­tą iš­nag­ri­nė­ti au­di­to­rių ata­skai­tą ir pa­teik­ti iš­va­das. 

Ga­lu­ti­nės iš­va­dos bu­vo pri­im­tos spa­lio 28 d. ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Jo­se kal­ba­ma apie bu­vu­sio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Juo­zo Varž­ga­lio ga­li­mai pa­da­ry­tus pa­žei­di­mus. Iš­va­do­se mi­ni­ma, kad J. Varž­ga­lys, ra­jo­ne įgy­ven­di­nant įvai­rius pro­jek­tus ir at­lie­kant dar­bus, pa­ves­da­vo vyk­dy­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus, sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te tam ne­sant lė­šų. Taip pat nu­ro­dy­da­vo lė­šas nau­do­ti ne pa­gal pa­skir­tį ir be sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos lei­di­mo.  

Kal­ba­ma ir apie ran­go­vams ne­ap­mo­kė­tas sko­las, nu­ra­šant pi­ni­gus iš Ūkio ban­ko są­skai­tos. Mi­nė­ti pro­jek­tai su­si­ję su kai ku­rio­mis ra­jo­no ug­dy­mo įstai­go­mis, tu­riz­mo in­fra­struk­tū­ra, ki­tais ob­jek­tais.

Tei­gia­ma, kad J. Varž­ga­lys pa­žei­dė Biu­dže­to san­da­ros, Vi­daus kon­tro­lės ir vi­daus au­di­to, Mo­kė­ji­mų, at­lie­ka­mų pa­gal ko­mer­ci­nes su­tar­tis, vė­la­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mus. Taip pat jis esą yra at­sa­kin­gas už Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­žei­di­mus.

Ko­mi­te­te – prieš­prie­ša  

Kon­tro­lės ko­mi­te­to po­sė­dy­je spa­lio 28 d. da­ly­va­vę na­riai – An­drius Ka­les­ni­kas, Ka­zys Ce­se­vi­čius, Arū­nas Ci­vil­ka ir An­drius Lyš­ka. Ne­da­ly­va­vo Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius ir Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, J. Varž­ga­lio ben­dra­par­tie­tė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė į šį po­sė­dį pa­vė­la­vo. „Pa­gal ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tą, pir­mi­nin­kei vė­luo­jant, aš pe­rė­miau pir­mi­nin­ka­vi­mą. Po­sė­džio pra­džio­je bu­vo su­si­rin­ku­si dau­gu­ma ko­mi­te­to na­rių ir vi­si jie bal­sa­vo už bū­tent šias iš­va­das“, – pa­sa­ko­jo Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas A. Ka­les­ni­kas, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas.  

Tuo me­tu E. Mi­ri­na­vi­čie­nė ne­slė­pė nuo­sta­bos dėl to­kių esą „nau­jai pa­teik­tų“ iš­va­dų. Ji pri­mi­nė, kad šis klau­si­mas jau bu­vo svars­ty­tas, o anks­tes­nės iš­va­dos bu­vu­sios ki­to­kios.

„Pir­mi­nin­kė spa­lio 31 d. vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je sa­vo nuo­mo­nę per­skai­tė kaip Kon­tro­lės ko­mi­te­to na­rių iš­va­das, nors ko­mi­te­te tai ne­bu­vo svars­ty­ta, – tei­gia A. Ka­les­ni­kas. – Ji pri­va­lė­jo pa­teik­ti ofi­cia­lias, o jei­gu su jo­mis ne­su­tin­ka – sa­vo iš­va­das pa­teik­ti kaip as­me­ni­nę nuo­mo­nę.“

Anot pa­va­duo­to­jo, ši­taip pa­si­el­gu­si pir­mi­nin­kė „vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­mus“. To­dėl esą ren­gia­ma­si kreip­tis į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ją.

Siū­lo kreip­tis į tei­sė­sau­gą

Tuo me­tu ra­jo­no va­do­vams jau pa­teik­ti mi­nė­tų ke­tu­rių Kon­tro­lės ko­mi­te­to na­rių pri­im­ti pa­siū­ly­mai. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui siū­lo­ma svars­ty­ti ga­li­my­bę kreip­tis į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas dėl J. Varž­ga­lio veiks­mų.

Taip pat, re­mian­tis įsta­ty­mais, – pa­to­bu­lin­ti vi­daus kon­tro­lės pro­ce­dū­ras ar įdieg­ti nau­jas, per­žiū­rė­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos fi­nan­sų kon­tro­lės tai­syk­les.

Pirm­ta­kų ne­kri­ti­kuo­ja

Tei­sė­jo vaid­mens šio­je is­to­ri­jo­je ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas sa­ko ne­ap­si­i­man­tis. Jam la­biau rū­pi re­ko­men­da­ci­jų, pa­tei­kia­mų Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos ata­skai­to­je, įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­nas.

„Sa­vo pirm­ta­kų ne­kri­ti­kuo­ju – įver­ti­ni­mą da­rys ta­ry­ba, o už ją ko­men­tuo­ti ne­ga­liu, – ga­li­mo spren­di­mo ne­no­rė­jo spė­lio­ti jis. – Da­bar svar­bu at­si­žvelg­ti į nu­ro­dy­tas re­ko­men­da­ci­jas, ei­ti į prie­kį ir dirb­ti taip, kad bū­tų tei­sin­ga ir tvar­kin­ga.“ 

Be re­ko­men­da­ci­jos ša­lin­ti au­di­to­rių nu­ro­dy­tus pa­žei­di­mus taip pat siū­lo­ma pa­pil­dy­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos veik­los nuo­sta­tus, pri­im­ti prie­mo­nes sko­lų ma­ži­ni­mui.

Iš­va­das va­di­na „špar­gal­ke“

Pats Juo­zas Varž­ga­lys sa­vo ko­le­gų iš­va­das, su­si­ju­sias su jo veik­la, ver­ti­na kaip ne­tu­rin­čias pa­grin­do. „Aš jiems kaip ta­ry­bos na­rys ne­įtin­ku, to­dėl nars­to po pra­ei­tį. Pa­tys ža­dė­jo, kad ra­ga­nų me­džiok­lės ne­da­rys, bus vis­kas nor­ma­lu, bet… te­gu me­džio­ja“, – sa­kė jis. 

Ti­ki­no, jog, pa­vyz­džiui, prie­dai dar­buo­to­jams bu­vu­si ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pre­ro­ga­ty­va. Mo­kos fon­dui, anot jo, tai įta­kos ne­tu­rė­ję. Tei­gė jo­kio kri­mi­na­lo ten, kuo yra kal­ti­na­mas, ne­ma­tan­tis, nes vis­kas bu­vo da­ro­ma tin­ka­mai. 

„Ko­kia tei­sė­sau­ga? Apie ką jie kal­ba? Ar kas nors ką pa­vo­gė, iš­ne­šė? Po­zi­ci­ja svars­tė, ne­svars­tė – tai jų rei­ka­las. Bet ofi­cia­lus to ko­mi­te­to po­sė­dis net ne­įvy­ko, nes pir­mi­nin­kė ja­me ne­da­ly­va­vo. Iš pra­džių iš­va­dų ne­bu­vo, o pas­kui kaž­kur kaž­kas pa­dik­ta­vo, iš pa­sta­lės po sa­vai­tės iš­trau­kė „špar­gal­kę“ – aš tik taip va­di­nu to­kias iš­va­das“, – ne­sle­pia pa­šne­ko­vas. 

Klau­si­mą dėl Kon­tro­lės ko­mi­te­to iš­va­dų ir pa­siū­ly­mų ra­jo­no ta­ry­ba tu­rė­tų svars­ty­ti lap­kri­čio pa­bai­go­je nu­ma­ty­ta­me po­sė­dy­je.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ  

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *