Cho­rų olim­pia­do­je – si­dab­ras

Vo­ka­li­nio an­sam­blio „Can­ti­le­na“ at­li­kė­jos iš Lat­vi­jo­je vy­ku­sios Pa­sau­lio cho­rų olim­pia­dos su­grį­žo ne tuš­čio­mis. Uk­mer­giš­kės par­si­ve­žė vie­ną aukš­čiau­sių įver­ti­ni­mų – si­dab­ro di­plo­mą.

2014-07-29-5 straipsnio nuotr

 

Mo­te­rų vo­ka­li­nį an­sam­blį „Can­ti­le­na“ Pa­sau­lio cho­rų olim­pia­do­je ly­dė­jo sėk­mė.


 

Lat­vi­jos sos­ti­nė­je Ry­go­je ne­se­niai pa­si­bai­gu­si dau­giau kaip sa­vai­tę tru­ku­si olim­pia­da va­di­na­ma di­džiau­siu pa­sau­ly­je cho­ri­nės mu­zi­kos fes­ti­va­liu. Jo­je su­lauk­ta 27 tūks­tan­čių cho­ris­tų iš 73 pa­sau­lio ša­lių. Olim­pia­do­je da­ly­va­vo ir dėl me­da­lių var­žė­si 460 cho­rų.

Uk­mer­giš­kės į ren­gi­nį iš­vy­ko, ga­vu­sios ko­mi­si­jos įver­ti­ni­mą ir kvie­ti­mą. Sa­vo pro­gra­mą Ry­go­je jos pri­sta­tė, da­ly­vau­da­mos at­vi­ra­me cho­rų kon­kur­se, kur var­žė­si šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos ka­te­go­ri­jo­je.

„Can­ti­le­nos“ va­do­vė Dai­va Pet­ri­kie­nė pa­sa­ko­jo, jog šia­me kon­kur­se pri­sta­ty­ta 800 pa­si­ro­dy­mų. Ja­me uk­mer­giš­kės var­žė­si kar­tu su ko­lek­ty­vais iš JAV, Ki­ni­jos, Aust­ra­li­jos, Tur­ki­jos, Švei­ca­ri­jos, Lat­vi­jos. Bal­su, ne­pri­ta­riant in­stru­men­tams (a ca­pel­la), jos at­li­ko ke­tu­rias – lie­tu­vių ir bel­go kom­po­zi­to­riaus – dai­nas.

Da­ly­vius ste­bė­jo ko­mi­si­ja, ku­rio­je, pa­sak pa­šne­ko­vės, – žy­miau­si pa­sau­lio me­ni­nin­kai. Uk­mer­giš­kes ver­ti­nu­sio­je tarp­tau­ti­nė­je ko­mi­si­jo­je – Is­pa­ni­jos, Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos, Vo­kie­ti­jos, Ki­ni­jos ir Lat­vi­jos at­sto­vai. Jų spren­di­mu „Can­ti­le­nai“ bu­vo skir­tas si­dab­ro di­plo­mas.

Auk­sas šio­je ka­te­go­ri­jo­je ati­te­ko šei­mi­nin­kams lat­viams. Iš vi­so olim­pia­do­je da­ly­va­vo dau­giau nei šim­tas Lat­vi­jos cho­rų. Skir­tin­gų ka­te­go­ri­jų, ku­rio­se var­žė­si kon­kur­san­tai, šia­me fes­ti­va­ly­je – apie 30.

Pa­sau­lio cho­rų olim­pia­da – vie­nas reikš­min­giau­sių šių­me­tės Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nės Ry­gos ren­gi­nių. D. Pet­ri­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad jos me­tu vy­ko ne vien įvai­rūs kon­kur­sai: „Bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mos ir meist­riš­ku­mo pa­mo­kos, chor­ve­džiai, me­ni­nin­kai ve­dė se­mi­na­rus, vy­ko pa­sau­lio žvaigž­džių kon­cer­tai. Ypa­tin­gos bu­vo pa­sau­lio ša­lių da­ly­vių ei­ty­nės Ry­gos gat­vė­mis, la­bai pa­ti­ko įspū­din­ga už­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja.“

Cho­ris­tai, anot jos, sa­vai­tę šur­mu­lia­vo vi­so­je Lat­vi­jos sos­ti­nė­je: „Kon­cer­tai vy­ko di­džiau­sio­se mies­to kon­cer­tų sa­lė­se, kul­tū­ri­nių ren­gi­nių vie­to­se, par­kuo­se bu­vo su­mon­tuo­tos sce­nos. Vi­sa Ry­ga skam­bė­jo nuo dai­nų.“ Tu­rė­ju­sios uk­mer­giš­kės ir šiek tiek lai­ko at­si­pūs­ti – pail­sė­jo ir Bal­ti­jos jū­ro­je gai­vi­no­si Jūr­ma­lo­je.

Įvai­riau­sių ap­do­va­no­ji­mų pri­kau­pu­sios „Can­ti­le­nos“ dai­ni­nin­kės itin džiau­gia­si ir pas­ta­ruo­ju. „Da­ly­vau­jam dau­ge­ly­je ren­gi­nių, kon­kur­sų, o ir čia – svar­bi pa­sau­li­nė pa­tir­tis. Sma­gu bū­ti ši­taip įver­tin­toms“, – sa­ko va­do­vė. Ji la­bai dė­kin­ga ko­lek­ty­vo bi­čiu­liams ir rė­mė­jams, ku­rie sa­vo pa­gal­ba pri­si­de­da prie uk­mer­giš­kių ga­li­my­bių da­ly­vau­ti pa­na­šiuo­se ren­gi­niuo­se.

Mū­sų ša­lies ko­lek­ty­vus olim­pia­do­je ly­dė­jo sėk­mė – lie­tu­viai par­si­ve­žė ne­ma­žai me­da­lių. Šven­tės ren­gė­jai lat­viai iš­ko­vo­jo 33. Tarp dau­giau­siai jų su­si­žė­ru­sių me­da­li­nin­kų – da­ly­viai iš JAV, Ki­ni­jos, Ru­si­jos. Gau­siau­sių de­le­ga­ci­jų olim­pia­do­je ir bu­vo su­lauk­ta iš šių ša­lių.

Po­li­ti­niai at­spal­viai, anot pa­šne­ko­vės, ren­gi­nio nuo­tai­kų tik­rai ne­tem­dė. „Fes­ti­va­lis or­ga­ni­zuo­tas pro­fe­sio­na­liai, vi­si cho­rai – la­bai aukš­to ly­gio, jų na­riai drau­giš­ki, vie­ni ki­tus la­bai pa­lai­kė“, – sa­kė ji. Šios kas dve­jus me­tus skir­tin­go­se ša­ly­se vyks­tan­čios olim­pia­dos idė­ja ir yra per dai­ną vie­ny­ti tau­tas, ska­tin­ti tai­ką pa­sau­ly­je.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

cantil dar 1 cantil dar 2


 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *