Dalyvavo „Protų mūšyje“

Uk­mer­gės ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­ga ,,Ap­skri­ta­sis sta­las“ kvie­tė ra­jo­no jau­ni­mą bur­tis į ko­man­das, da­ly­vau­ti pro­tų mū­šy­je bei taip pa­si­tik­rin­ti ži­nias Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo, Uk­mer­gės kraš­to bei jau­ni­mo po­li­ti­kos te­mo­mis. Ka­vi­nė­je-ba­re „Pi­lia­kal­nis“ ko­man­dos run­gė­si dėl po­li­ti­kų bei ver­sli­nin­kų įsteig­tų pri­zų.

2015-03-27-3 straipsnio nuotr

 

Pir­mą vie­tą iš­ko­vo­jo Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tro ko­man­da, ku­riai ati­te­ko Sei­mo na­rio Arū­no Du­dė­no įsteig­tas pri­zas. An­tri bu­vo Uk­mer­gės kraš­to skau­tai. „Pi­lia­kal­nio“ sa­vi­nin­kas Ri­mas Ka­na­pec­kas jiems su­tei­kė ga­li­my­bę pa­va­ka­rie­niau­ti su 50 pro­cen­tų nuo­lai­da.

Tre­čio­je vie­to­je li­ko Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos Uk­mer­gės mo­ki­nių sa­vi­val­dų in­for­ma­vi­mo cen­tro ko­man­da, ku­rią ap­do­va­no­jo ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *