Daugiausiai diskusijų – kalėdiniais klausimais

Daugiausiai diskusijų – kalėdiniais klausimais / Daivos Zimblienės nuotr. Savivaldybės tarybos posėdyje.

Trečiadienį vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje daugiausiai diskusijų kilo kalėdiniais klausimais, susijusiais su šventiniu miesto papuošimu ir prekyba prie piliakalnio.

Pirmiausiai  posėdyje tradiciškai pasveikinti gimtadienius šventę tarybos nariai – Romas Pivoras ir Janina Galiauskienė.

Toliau atsakyta į praėjusiame tarybos posėdyje piliečių tribūnoje pasisakiusio kompozitoriaus ir muzikanto Sauliaus Auglio kritiką dėl neva suprastėjusio perkusijų festivalio, esą neaiškios rajono kultūros raidos ir perspektyvų.

Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Dalė Steponavičienė griežtai atrėmė visas pateiktas pastabas. Be kita ko, pažymėjo, kad jo siūlyta Vytauto Kernagio įamžinimo Ukmergėje idėja įgyvendinama, Smetoninių šventėje tikrai nėra nieko įžeidžiančio, perkusinės muzikos festivalis vyksta sklandžiai…

Kalėdoms – daugiau

Svarstant klausimą dėl biudžeto patikslinimo sustota ties eilute apie lėšų skyrimą kalėdiniam miesto puošimui. Mero pavaduotoja Agnė Balčiūnienė plačiau papasakojo dėl planų 40 tūkst. eurų skirti miesto papuošimui, viena iš idėjų – piliakalnio apšvietimas, kalėdinė mugė.

Socialdemokratas Arūnas Dudėnas atkreipė dėmesį, kad klausimą dėl kalėdinio puošimo reikėtų svarstyti iš anksto, o ne prieš pat Kalėdas, kai jau nebėra laiko skelbti viešuosius pirkimus.

Administracijos direktorius Darius Varnas priminė, kad metų biudžete nė euro nebuvo skirta kalėdiniam papuošimui, tad dabar tam numatytos rezervo lėšos. O dėl viešųjų pirkimų tikino, kad tikrai spės.

Rajono mero pavaduotoja Agnė Balčiūnienė išsakė poziciją, kad Kalėdos paskutinei dienai nebuvo nustumtos – darbo grupė dėl kalėdinio miesto papuošimo buvo sudaryta dar vasarą, taigi viskas apgalvota.

Po visų pasisakymų biudžeto korekcijai pritarta.

Melioracijos darbų programa

Pakeista rajono savivaldybės melioracijos darbų programa, patvirtinta šių metų pradžioje.

Programa keičiama, nes atlikus planuotų rangos darbų pirkimus keitėsi lėšų poreikis. Sutaupytos lėšos perkeliamos kitų darbų ir paslaugų pirkimui.

Renovacijos sąrašas

2016 metais patvirtintas Daugiabučių namų modernizavimo III etapo namų sąrašas per pastaruosius metus nuolat papildomas.

Norą renovuoti pareiškė dar dviejų namų Ukmergėje gyventojai. Tokiam sprendimui pritarė Vytauto g. 61 ir Anykščių g. 29 namų gyventojai.

Papildžius sąrašą bus parengti minėtų pastatų energinio naudingumo sertifikatai ir investiciniai planai.

Likviduos sveikatos punktus

Tarybai pritarus likviduoti Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro Petronių, Lėno ir Krikštėnų bendruomenių sveikatos punktai.

Tokį prašymą pateikė Ukmergės PSPC vyriausioji gydytoja.

Savivaldybės auditorių ataskaitoje taip pat rekomenduojama optimizuoti sveikatos priežiūros paslaugų tinklą kaimiškose vietovėse.

Šiuose punktuose teikiamos mobilios sveikatos priežiūros paslaugos gyventojams.

Apie tai informavo savivaldybės gydytoja Dainora Šlinkšienė.

„Valstietis“ Romas Pivoras pažymėjo, kad nebuvo nė vieno gyventojo, kuris pasakytų, jog tai blogai. Tokios paslaugos jau teikiamos. Naujovė tai bus tik Krikštėnuose.

Uždarytų punktų darbuotojai be darbo neliks – dirba PSPC, o pastatų likimas bus sprendžiamas.

Naudosis adresu

Leista Žydų kultūros paveldo kelio asociacijai naudoti juridinio asmens buveinės adresą – Vasario 16-osios g. 11, Ukmergė. Tose patalpose įsikūręs Tolerancijos centras.

Nauja tvarka

Patvirtintas naujas rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas. Jis parengtas vadovaujantis naujai priimtais teisės aktais. 

Prieš įstatymo pakeitimą teisę į kompensaciją turėjo tik asmenys ir šeimos, turintys teisę į socialinio būsto nuomą ir įrašyti į vieną iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų.

Dabar numatoma, kad pageidaujantieji pasinaudoti kompensacija neturi būti įrašyti į aukščiau nurodytus sąrašus. Pageidaujant gauti išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, vertinamos gautos šeimos pajamos prilyginamos pajamoms, pagal kurias nustatoma parama būstui įsigyti.

Nauji nuostatai

Patvirtinti nauji Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ ir vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ nuostatai. Jie patvirtinti 2013 m., 2014 m., o per tą laiką ne kartą keistas Švietimo įstatymas, kiti teisės aktai.

Papildyta grupė

Rajono savivaldybės tarybos sprendimu papildyta darbo grupė Ukmergės švietimo įstaigų tinklo formavimui ir pertvarkos vykdymui atsižvelgiant į poreikį ir finansines galimybes.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai į ją delegavo vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorę Ritą Motiejūnienę.

Taip pat nutarta įtraukti ir visuomeninės tarybos atstovą. Pasirinkta Švietimo tarybos pirmininko Sauliaus Grigo kandidatūra.

Lėšų nepakanka

Patvirtintas naujas Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dydžio nustatymo tvarkos aprašas.

Jame nustatytas mokesčio dydis už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo paslaugą.

Už surinktas lėšas ugdymo įstaigos galėtų atsinaujinti nedidelę reikalingą šiuolaikišką virtuvės įrangą, padengti didesnę dalį elektros, vandens bei kitų ūkio išlaidų.

Iki šiol mokesčio nemokėjo tėvai, kurių vaikas per dieną grupėje būdavo mažiau nei 4 val.

Apraše numatytos papildomos lengvatos tėvams, kurių vaikams pripažintas neįgalumas, ir tėvams, kurie mokosi ugdymo įstaigų dieniniuose skyriuose. Šios šeimos mokės 50 proc. maitinimo mokesčio sumos.

Kita kaina

Pakeistas Kainos už mokinių išlaikymo paslaugas Ukmergės „Ryto“ specialiojoje mokykloje nustatymo tvarkos aprašas.

Jame numatyta, kad 15 proc. padidės ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, 1–10 klasių bei socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokinių maitinimo kainos.

Teikiant projektus

Pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkurso nuostatai.

Jie apsprendžia projekto paraiškoje galimų numatomų maitinimo išlaidų procentinį santykį nuo prašomos projekto finansavimo sumos. Tačiau įvertinus paraišką ir įgyvendinimui skyrus dalinį finansavimą, nėra aišku, kokia santykinė projekto finansavimui skirtų lėšų dalis turėtų būti skirta numatytoms maitinimo išlaidoms padengti.

Atsižvelgiant į tai, patikslinta nuostatų formuluotė, reglamentuojanti projekto paraiškoje teikiamą maitinimo išlaidų santykį nuo bendros projekto vertės. Taip pat nuostatų punkto „Projektų įgyvendinimas ir kontrolė“ formuluotė papildyta nuoroda į procentinį santykį dėl galimų maitinimui skirti projekto išlaidų nuo skirtos projekto finansavimo sumos.

Patvirtinti nuostatai

Patvirtinti nauji Ukmergės kultūros centro nuostatai. To prireikė, nes 2017 m. tvirtintuose centro nuostatuose buvo išvardyti visi Kultūros centro skyriai, veikiantys šalia centrinės įstaigos.

Siekiant suvienodinti Ukmergės kultūros įstaigų nuostatų struktūras nutarta panaikinti Kultūros centro skyrių išvardijimą nuostatuose ir suteikti galimybę šios įstaigos vadovui pačiam spręsti įstaigos struktūros pokyčius teisės aktų numatyta tvarka.

Nustatytos kainos

Kultūros centro mokamų paslaugų sąrašas ir kainos paskutinį kartą buvo patvirtintos prieš trejus metus. Po to dar kelis kartus buvo taisytos, todėl dabar visos pataisos sudėtos į vientisą Ukmergės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašą.

Taip pat patvirtintos Ukmergės kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainos, į jų sąrašą įtrauktos naujai atsiradusios paslaugos, kurios anksčiau buvo teikiamos Turizmo ir verslo informacijos centre.

Bus keičiama programa

Pritarta 2014– 2020 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos Ukmergės rajono dalies pakeitimui.

2014 metais Ukmergės miestas buvo išskirtas kaip tikslinė teritorija bei patvirtinta Vilniaus regiono integruota teritorijų vystymo programa. Jos tikslas – spręsti šioms teritorijoms būdingas problemas, didinant konkurencingumą ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą, skatinant ekonomikos augimą ir užtikrinant ES struktūrinių fondų investicijų efektyvumą.

Projektavimo metu detalizuojant veiklas ir perskaičiavus sąmatas dabar galiojančiomis kainomis, pasikeitė projektų vertės, rodikliai, veiklų aprašymai, todėl atsirado būtinybė tikslinti Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos Ukmergės rajono dalį.

Stabtelėjus prie šio klausimo K. Grybauskas teiravosi, ar tiesa, kad piliakalnio projektas įstrigo – sklando tokia žinia.

Projektą teikusi Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja Rima Boškevičienė tokius gandus paneigė.

Rajono meras R. Janickas paragino kritiškiau vertinti feisbuką – pažiūrėti kurių metų straipsniai skelbiami (neseniai vienoje paskyroje buvo įdėtas 2017 metų „Ukmergės žinių“ straipsnis).

Atleido nuo mokesčio

Papildomu posėdžio darbotvarkėje buvo teiktas klausimas atleisti nuo rinkliavos visus verslininkus, prekiausiančius ar teiksiančius paslaugas Ukmergėje prie piliakalnio vyksiančioje kalėdinėje mugėje. Ji vyks nuo gruodžio 14 d. iki sausio 5 d.

Tikimasi, kad taip atsiras galimybė pritraukti į kalėdinę mugę daugiau prekybininkų, atrakcionų ar kitokių paslaugų teikėjų, o ateityje piliakalnio papėdė taps tradiciniu šių švenčių objektu.

Savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Lolita Gerulskienė pasakojo, kad pernai taip pat verslininkams buvo siūlyta prie piliakalnio prekiauti nemokamai.

Tačiau neatsirado nė vieno prekybininko, kuris susiviliotų šiuo pasiūlymu. Situaciją tuomet ėmėsi gelbėti patys kultūros darbuotojai ir bendruomenių aktyvistai. Jie prekiavo naminiais skanėstais ir arbata. Tačiau iš karto pasakė, kad šiemet tokios savanorystės atsisako.

L.Gerulskienė pasakojo, kad baiminantis pernykštės situacijos iš pradžių nutarė mugės prie piliakalnio šiemet neorganizuoti.

Tačiau tuomet jau atsiliepė patys verslininkai. Bent trys jau pasisiūlė prekiauti mugėje.

Savivaldybės tarybos narys Valdas Kersnauskas (visuomeninis rinkimų komitetas „Tavo Ukmergė“), o vėliau ir kiti posėdžio dalyviai domėjosi, kodėl šis papildomas klausimas teiktas paskutinę minutę, negi pamiršta apie Kalėdas? Taip pat plačiau klausinėta, kas, kuo rengiasi prekiauti, kiek lėšų iš biudžeto bus prarasta atleidus verslininkus nuo mokesčio.

Pasak L. Gerulskienės, kiek mugės dalyvių bus, dabar dar nežinia.

Duos skelbimą kad registruotųsi, kad būtų kalėdiškai pasipuošę, nevežtų kinietiškų prekių.

Pernai nesulaukus nė vieno prekybininko į biudžetą neatėjo nė vienas euras, tad negalima pasakyti, kiek jų bus prarasta.

Taip pat priminė, kad per eglutės įžiebimo šventę taip pat vyks mugė miesto centre. Nuo jos mokesčio verslininkai nėra atleisti.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja D. Steponavičienė visų vadovų vardu atsiprašė už susivėlinimą ir žadėjo kitą kartą kalėdinį klausimą spręsti anksčiau.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *