Dėl Leonpolio dvaro nepriežiūros areštuotas įmonės turtas

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas in­for­muo­ja, kad UAB „Tim­ber pack“ to­liau ven­giant su­si­mo­kė­ti 40 tūkst. li­tų bau­dą už Le­on­po­lio dva­ro rū­mų ne­pri­ežiū­rą, De­par­ta­men­to pra­šy­mu ant­sto­liai areš­ta­vo įmo­nei pri­klau­san­tį tur­tą. 

2014-06-13-2 straipsnio 1 nuotr

 

Le­on­po­lio dva­ro sa­vi­nin­kai ne­pri­žiū­ri…


 

Bau­da ben­dro­vei, be­si­ver­čian­čiai me­die­nos su­pir­ki­mu ir eks­por­tu į Va­ka­rų ša­lis, bu­vo skir­ta šių me­tų va­sa­rį. Spren­di­mas pri­im­tas po tre­jus me­tus kar­to­tų, ta­čiau taip ir ne­iš­girs­tų De­par­ta­men­to rei­ka­la­vi­mų pa­nai­kin­ti pa­da­ry­tus nuos­to­lius bei už­kirs­ti ke­lią to­les­niam dva­ro nio­ko­ji­mui.

Tarp pa­vel­do­sau­gi­nin­kų nu­ro­dy­tų la­biau­siai ran­kų lau­kian­čių dar­bų bu­vo tri­jų kros­nių ap­tvė­ri­mas, sie­kiant pa­da­ry­ti jas dar sun­kiau pri­ei­na­mas au­ten­tiš­kų kok­lių lu­pi­nė­to­jams, fa­sa­do iš­orės tin­ko (3 met­rų plo­to) at­kū­ri­mas, tarp se­no­vi­nius in­ži­ne­ri­nius įren­gi­nius sau­gan­čio rū­sio ir pir­mo­jo aukš­to žio­jin­čių sky­lių už­tai­sy­mas, iš­lau­žy­tų, iš­ar­dy­tų ir vei­kiau­siai kaip pa­ku­ros pa­nau­do­tų per­dan­gų ir ap­šil­ti­ni­mo sluoks­nių at­sta­ty­mas.

De­par­ta­men­to Vil­niaus te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio ve­dė­jas Vi­tas Kar­čiaus­kas tei­gia: „Daug kas pa­ste­bi, jog De­par­ta­men­to bei ant­sto­lių veiks­mai šį­kart bu­vo itin griež­ti. Ta­čiau esu ra­mus sa­ky­da­mas, jog vi­si spren­di­mai bu­vo sa­va­lai­kiai, o bau­da – pro­por­cin­ga.

„Tim­ber pack“ va­do­vams mes nie­kad ne­kė­lė­me ne­pa­grįs­tų ar ne­įgy­ven­di­na­mų rei­ka­la­vi­mų, o ir jiems at­si­sa­kant šiuos vyk­dy­ti gan il­gai sten­gė­mės pro­ble­mą spręs­ti, ne­si­kreip­da­mi į teis­mą.

2012 m. įmo­nei tei­kė­me tiks­lų są­ra­šą dar­bų, rei­ka­lin­gų ati­tai­sy­ti ža­lą, pa­da­ry­tą per tre­jus ap­lai­du­mo me­tus. Tuo me­tu jų orien­ta­ci­nė kai­na te­sie­kė 5 400 li­tų. Pa­ly­gi­nus su mi­ni­mos ben­dro­vės me­ti­ne apy­var­ta, ši su­ma, ga­lė­ju­si žen­kliai pa­ge­rin­ti dva­ro būk­lę, bu­vo iš­ties kuk­li, ir vis dėl­to lė­šų vyk­dy­ti pa­čių pri­si­im­tą pa­rei­gą jos va­do­vai ne­ra­do.

 Da­bar dėl pik­ty­biš­ko at­si­sa­ky­mo ben­dra­dar­biau­ti ir kas­dien di­dė­jan­čios ža­los Le­on­po­lio rū­mams iš „Tim­ber pack“ ant­sto­liai iš­ieš­kos jau ge­ro­kai di­des­nę su­mą. Ti­kiuo­si, kad pa­te­kę į vals­ty­bės biu­dže­tą pi­ni­gai il­gai­niui pri­si­dės ir prie tiks­lo, ku­riam UAB „Tim­ber pack“ va­do­vai juos tu­rė­jo skir­ti jau prieš ke­le­tą me­tų, – prie kul­tū­ros pa­vel­do iš­sau­go­ji­mo. Ir vis­gi dar la­biau no­rė­tų­si, jog to­kių prie­mo­nių tek­tų im­tis kuo re­čiau.“

V. Kar­čiaus­kas taip pat in­for­ma­vo, kad Vil­niaus te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio dar­buo­to­jai ne­tru­kus kreip­sis į pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mi pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir nu­sta­ty­ti dėl vis dar blo­gė­jan­čios pa­sta­to būk­lės kal­tus įmo­nės va­do­vus ar­ba dar­buo­to­jus. Ti­ki­ma­si, jog šis žings­nis pa­vel­do­sau­gi­nin­kams at­vers dau­giau ga­li­my­bių siek­ti, kad at­ei­ty­je rū­mų val­dy­to­jai iš­ties pri­si­im­tų at­sa­ko­my­bę už sa­vo spren­di­mus.

UŽ inf.

2014-06-13-2 straipsnio 2 nuotr 2014-06-13-2 straipsnio 3 nuotr 2014-06-13-2 straipsnio 4 nuotr 2014-06-13-2 straipsnio 5 nuotr 2014-06-13-2 straipsnio 6 nuotr 2014-06-13-2 straipsnio 7 nuotr

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *