Dėl rekonstrukcijos gatvė tapo nesaugi

At­lie­kant Vil­niaus ir Li­nų gat­vių san­kry­žos re­konst­ruk­ci­jos dar­bus, čia ne­be­li­ko švie­so­fo­ro. Nors jis „din­gęs“ lai­ki­nai – kol at­si­ras nau­ja­sis, ne­abe­jo­ja­ma, jog vie­na pa­grin­di­nių mies­to gat­vių ta­po ne­sau­gi.

Dar­bai san­kry­žo­je vyk­do­mi, sie­kiant už­tik­rin­ti sau­ges­nį eis­mą. Jie pra­dė­ti rug­pjū­čio pa­bai­go­je, dar­bus at­lie­ka UAB „Uk­mer­gės ver­smė“. 

„San­kry­žo­je bu­vo iš­as­fal­tuo­ti pra­pla­ti­ni­mai, o šią sa­vai­tę kaip tik sta­tom pa­ma­tus at­ra­moms, nes ruo­šia­ma­si mon­tuo­ti nau­ją švie­so­fo­rą. To­dėl se­nas ir bu­vo nuim­tas“, – sa­kė įmo­nės di­rek­to­rius ser­vi­sui Vla­di­mi­ras No­vo­sio­lo­vas.

„Anas pa­se­nęs ir fi­ziš­kai, ir mo­ra­liš­kai, – pa­sa­ko­jo jis. – Bus pa­sta­ty­tas nau­jo­viš­kas: ne­įsi­jun­gi­nės be rei­ka­lo rau­do­na, ne­truk­dys eis­mo.“ Anot pa­šne­ko­vo, prie švie­so­fo­ro pri­va­žia­vus au­to­mo­bi­liui, ža­lia įsi­jungs au­to­ma­tiš­kai, vei­kiant ant gat­vės su­mon­tuo­tiems de­tek­to­riams. Pės­tie­ji sig­na­lą re­gu­liuo­sis myg­tu­kais. 

Ke­le­tas nau­jų Len­ki­jo­je ga­min­tų švie­so­fo­rų, tei­gia V. No­vo­sio­lo­vas, Vil­niaus ir Li­nų gat­vių san­kry­žo­je tu­rė­tų at­si­ras­ti šį mė­ne­sį. Bai­gian­tis rug­sė­jui ža­da­ma su­si­tvar­ky­ti ir su vi­sais san­kry­žos re­konst­ruk­ci­jos dar­bais, nors pa­gal su­tar­tį jų at­li­ki­mo ter­mi­nas – iki gruo­džio pa­bai­gos. Ne­bent, anot pa­šne­ko­vo, ga­li su­truk­dy­ti „orai, jei pa­sto­viai merks“. Dar­bų, įskai­tant švie­so­fo­rus, ver­tė – apie 100 000 eu­rų.

Vyk­dy­to­jai ne­nei­gia ir pa­tys su­lau­kę nu­si­skun­di­mų dėl to, kad san­kry­ža li­ko ne­re­gu­liuo­ja­ma. Tuo la­biau, jog ša­lia – vai­kų glo­bos na­mai, gat­ve į mo­kyk­lą ei­na Už­upio pa­grin­di­nės auk­lė­ti­niai.

 Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas Ne­ri­jus Bu­tė­nas sa­ko, jog pa­na­šių skun­dų kol kas ne­su­lauk­ta. „Ži­no­ma, kad ne­ge­rai, jei to­kio­je vie­to­je nė­ra švie­so­fo­ro. Ta­čiau pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, per­ėjos prie ug­dy­mo įstai­gų po­rą sa­vai­čių yra pri­žiū­ri­mos. Pir­mą rug­sė­jo sa­vai­tę bu­dė­jo pa­tys pa­rei­gū­nai, o šią mums tal­ki­na jau­nie­ji po­li­ci­jos rė­mė­jai“, – pa­sa­ko­jo jis.

San­kry­žo­se prie mo­kyk­lų bu­di vy­res­nių kla­sių moks­lei­viai. Juos ry­tais čia pa­vė­žė­ja po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, o pas­kui pri­sta­to į gim­na­zi­ją. Ši veik­la su­de­rin­ta su mo­kyk­los va­do­vy­be, gim­na­zis­tams lei­džia­ma ke­le­tą mi­nu­čių vė­luo­ti į pa­mo­kas. 

Už­upio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Re­gi­na Raz­mie­nė sa­ko la­bai ver­ti­nan­ti to­kią po­li­ci­jos bei jau­nų­jų rė­mė­jų pa­gal­bą: „Daug reiš­kia jau vien tai, kad san­kry­žo­je kaž­kas sto­vi su ža­lia lie­me­ne: vai­ruo­to­jai su­sto­ja pra­leis­ti mo­ki­nių. Pa­ti pro tą vie­tą ei­nu – ne­te­ko pa­ste­bė­ti, kad lėk­tų.“

Tie­sa, spren­di­mas pa­lik­ti šią san­kry­žą be švie­so­fo­ro, kad ir lai­ki­nai, di­rek­to­rę nu­ste­bi­nęs. Ji pa­sa­ko­jo, jog bu­vo kreip­ta­si ir į sa­vi­val­dy­bės ke­lių eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­ją, ban­dy­ta aiš­kin­tis.

„Blo­gai, kad ne­bu­vo pa­da­ry­ta iki rug­sė­jo pir­mos. Bet mes la­bai dė­kin­gi po­li­ci­jai ir gim­na­zis­tams, kad bu­di ir sau­go mū­sų mo­ki­nius“, – sa­ko mo­kyk­los va­do­vė. 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *