Dėl šilumos ūkio vis dar bylinėjamasi

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas bir­že­lio 19-os die­nos nu­tar­ti­mi pa­li­ko ga­lio­ti Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą, ku­riuo UAB „Mies­to ener­gi­ja“ bu­vo įpa­rei­go­ta su­mo­kė­ti sko­lą už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Uk­mer­gės ši­lu­ma“.

06-28-2 straipsnio nuotr

 

Dau­giau kaip 1,6 mi­li­jo­no li­tų sko­la su­si­da­rė dėl su­tar­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­vyk­dy­mo.

Teis­mui pa­ten­ki­nus „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ ieš­ki­nį dėl sko­los, „Mies­to ener­gi­jai“ taip pat rei­kia pa­pil­do­mai su­mo­kė­ti 20 172 Lt žy­mi­nį mo­kes­tį.

UAB „Mies­to ener­gi­ja“, ku­ri bu­vo iš­si­nuo­mo­ju­si Uk­mer­gės ši­lu­mos ūkį, pas­ku­ti­nius ke­le­tą me­tų ne­vyk­dė su­tar­ti­nio įsi­pa­rei­go­ji­mo dėl tur­to nuo­mos mo­kes­čio ir li­ko sko­lin­ga ben­dro­vei „Uk­mer­gės ši­lu­ma“.

2011 m. lap­kri­tį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas iš UAB „Mies­to ener­gi­ja“ dau­giau kaip 1,6 mln. li­tų sko­lą pri­tei­sė UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“.

UAB „Mies­to ener­gi­ja“ spren­di­mą skun­dė ape­lia­ci­ne tvar­ka. Ta­čiau Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pa­li­ko ga­lio­ti Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą.

„Mies­to ener­gi­ja“ tu­ri ga­li­my­bę teik­ti ka­sa­ci­nį skun­dą Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui. „Jei skun­das bus pri­im­tas, anks­tes­nio spren­di­mo vyk­dy­mas bus stab­do­mas iki teis­mas skun­dą iš­nag­ri­nės. Jei mums ne­bus pra­neš­ta, kad ka­sa­ci­nis skun­das pri­im­tas, kreip­si­mės į ant­sto­lius, kad sko­la bū­tų iš­ieš­ko­ta“, – ko­men­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis.

Pas­ta­rą­ją Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­tį jis va­di­na ge­ru žen­klu ne vie­nus me­tus be­si­tę­sian­čio­je ši­lu­mos ūkio is­to­ri­jo­je. De­ja, jos pa­bai­gos kol kas ne­ma­ty­ti. „Po tru­pu­tį ju­dam į prie­kį, ta­čiau vis dar by­li­nė­ja­mės – to ju­dė­ji­mo dar lau­kia daug“, – sa­kė ve­dė­jas.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *