Džiugina gimnazistės pasiekimai

Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je ne­se­niai vy­ko 47-asis Lie­tu­vos mo­ki­nių Jau­nų­jų fi­lo­lo­gų kon­kur­sas. Sėk­mė ly­dė­jo jo da­ly­vę Uk­mer­gės Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos 3 kla­sės mo­ki­nę Ka­ro­li­ną Ma­la­kai­tę. Ji bu­vo pa­kvies­ta dėl li­te­ra­tū­ros kri­ti­kos dar­bo „Erd­vė V. Mor­kū­no ap­sa­ky­mų rin­ki­ny­je „Re­por­ta­žas iš kiau­ši­nio“.

2015-04-30-3 straipsnio nuotr

 

Ka­ro­li­na Ma­la­kai­tė.


 

Į kon­kur­są su­si­ren­ka pa­tys ga­biau­si Lie­tu­vos vai­kai, pres­ti­ži­nių gim­na­zi­jų, li­cė­jų auk­lė­ti­niai.

Sa­vo dar­bą Ka­ro­li­nai pa­vy­ko ap­gin­ti. Kri­ti­kai pa­si­džiau­gė gim­na­zis­tės ge­bė­ji­mu gra­žiai ana­li­zuo­ti, at­ras­ti įdo­mių įžval­gų.

Kon­kur­se uk­mer­giš­kė iš­ko­vo­jo III laips­nio di­plo­mą.

Pa­sak Ka­ro­li­nos mo­ky­to­jos L. By­tau­tie­nės, moks­lei­vė tu­ri Die­vo do­va­ną – at­ras­ti kū­ri­ny­je per­liu­kus, ku­rie su­švy­ti tik sie­los gel­mė­se, o jų spin­de­sį re­gi­me, iš­gy­ve­na­me ne vi­si… Gal taip pa­vyks­ta to­dėl, kad gim­na­zis­tė pa­ti anks­čiau kū­rė no­ve­les.

Šiais moks­lo me­tais Ka­ro­li­na da­ly­va­vo ir res­pub­li­ki­nia­me Jau­no­jo kri­ti­ko kon­kur­se. Ja­me už R. Li­lei­kio ki­no fil­mo „Aš esu“ re­cen­zi­ją ga­vo II vie­tą.

Mo­ky­to­ja L. By­tau­tie­nė džiau­gia­si, kad Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­ja an­tri me­tai ne­pra­ra­do Res­pub­li­ki­nia­me jau­nų­jų fi­lo­lo­gų kon­kur­se po­zi­ci­jų. Per­nai R. Ja­dze­vi­čiū­tė už po­ezi­jos kri­ti­kos dar­bą „Mo­ty­vai R. Brun­dzai­tės kū­ry­bo­je“ lai­mė­jo II laips­nio di­plo­mą.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *