Pasidžiaugta rajoną gražinančiais projektais. Pasidžiaugta rajoną gražinančiais projektais.

Ska­tin­ti ver­slu­mą kai­me, kur­ti dar­bo vie­tas sie­kia­ma pro­jek­tais. Ti­ki­ma­si, kad juos įgy­ven­din­ti pa­si­seks nuo ki­tų me­tų pra­si­dė­sian­čiu nau­juo­ju fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­piu.

Vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja Uk­mer­gės ra­jo­no vie­tos veik­los gru­pė pa­ren­gė ra­jo­no vie­tos plėt­ros stra­te­gi­ją 2016–2023 m. Jo­je – ra­jo­ne esan­čių ben­druo­me­nių, ku­rių šiuo me­tu yra 32, pro­ble­mos ir po­rei­kiai. „Stra­te­gi­ja at­spin­di idė­jas, kaip, įgy­ven­di­nant pro­jek­tus ir ga­vus fi­nan­sa­vi­mą, tas pro­ble­mas iš­spręs­ti“, – sa­ko VVG pro­jek­tų va­do­vė Ag­nė Ka­na­pec­kai­tė.

Do­ku­men­tas reng­tas nuo 2013-ųjų. Vy­ko VVG val­dy­bos, ad­mi­nist­ra­ci­jos su­si­ti­ki­mai su ben­druo­me­nė­mis, aiš­ki­nan­tis jų po­rei­kius. Ver­tin­tos pa­teik­tos idė­jos, min­tys, pla­nai. 

„Ši stra­te­gi­ja ski­ria­si nuo anks­tes­nės. Anas fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­pis bu­vo la­biau su­si­jęs su pa­tal­pų įren­gi­mu, pa­sta­tų re­konst­ruk­ci­ja. Da­bar bū­tų ska­ti­na­mas ben­druo­me­nių, ki­tų pel­no ne­sie­kian­čių or­ga­ni­za­ci­jų ver­slu­mas. Jos iš­mok­tų pa­čios už­si­dirb­ti ir da­ry­tų kai­mus gra­žius, in­ves­tuo­da­mos pro­jek­tais už­dirb­tas lė­šas“, – pa­sa­ko­jo ji.

Tarp sie­kia­mų pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių – ir že­mės ūkio bei ki­tų pro­duk­tų per­dir­bi­mas, so­cia­li­nės pa­slau­gos. „Tu­rė­sim pro­jek­tų ir smul­kiems ver­sli­nin­kams, rem­sim juos bei ūki­nin­kus. Ver­slo plėt­ros prie­mo­nių bū­tų skir­ta smul­kioms įmo­nėms“, – sa­kė pa­šne­ko­vė. 

Stra­te­gi­ja – 313 la­pų ben­dro dar­bo do­ku­men­tas – bu­vo pa­tvir­tin­ta vi­suo­ti­nio VVG su­si­rin­ki­mo ir rug­sė­jo 30 d. pa­teik­ta Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai ver­tin­ti. Ki­tų me­tų pra­džio­je pa­aiš­kės, kiek ra­jo­nui ski­ria­ma lė­šų. „Tai pri­klau­so nuo ba­lų, o mes ti­ki­mės mak­si­ma­lių“, – sa­ko A. Ka­na­pec­kai­tė. Anot jos, pra­šo­ma apie 1 mln. 900 tūkst. eu­rų. Be mū­sų ra­jo­no pa­ra­mos vi­lia­si dar apie pus­šim­tis pra­šy­to­jų. 

Ga­vus fi­nan­sa­vi­mą, VVG skelbs kvie­ti­mus – jų bus ke­li eta­pai – teik­ti vie­tos pro­jek­tų pa­raiš­kas, ku­rios bus ver­ti­na­mos. 

Tuo me­tu pra­ėju­sio lai­ko­tar­pio pa­bai­ga ant­ra­die­nį Del­tu­vos kul­tū­ros na­muo­se pa­mi­nė­ta „se­zo­no už­da­ry­mo“ ren­gi­niu. Pro­jek­tų vyk­dy­to­jai pa­kvies­ti pa­si­džiaug­ti 2007–2013 m. nu­veik­tais dar­bais, ap­tar­ti vy­ku­sius mo­ky­mus, ki­tas įgy­ven­din­tas pro­gra­mas.

Jiems dė­ko­jo šven­ti­nio ren­gi­nio ve­dė­jai – ra­jo­no VVG val­dy­bos na­riai Re­da Liu­bo­mirs­kie­nė ir Kęs­tu­tis Ve­re­nius. Kai ku­riems jų įteik­tos šmaikš­čios „Auk­si­nio kan­ko­rė­žio“ no­mi­na­ci­jos: už ap­lin­kos ir pa­tal­pų gra­ži­ni­mą, pi­lia­kal­nių, pa­plū­di­mių tvar­ky­mą, spor­to, van­dens tu­riz­mo pa­slau­gų plėt­rą, me­no, sa­vi­veik­los ska­ti­ni­mą, ama­tų gai­vi­ni­mą. 

Tarp ap­do­va­no­tų­jų – Tau­jė­nų, Že­mait­kie­mio, Vi­diš­kių, Vep­rių, Va­ri­nės, Sli­žių, Va­lų, Del­tu­vos mies­te­lio ben­druo­me­nės. Iš­skir­ti pro­jek­tus taip pat vyk­dę Ar­nas Kaz­laus­kas, Ša­rū­nas Žen­te­lis, Čes­lo­vas Lu­kens­kas, Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tras, kraš­to­ty­ros mu­zie­jus, šach­ma­tų klu­bas „Juo­da­sis ri­kis“, sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­rius. Už pro­jek­tus jau­ni­mui ap­do­va­no­ti VšĮ Uk­mer­gės jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tras, III Ant­akal­nio kai­mo ben­druo­me­nė, ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­ga „Ap­skri­ta­sis sta­las“. 

Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no VVG pir­mi­nin­kė Klav­di­ja Ste­pa­no­va. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Kai­mo plėt­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Vil­ma Dau­ga­lie­nė įtei­kė mi­nist­rės pa­dė­kas part­ne­riams už il­ga­me­tę veik­lą ir ak­ty­vų ben­dra­dar­bia­vi­mą. Jos skir­tos Auk­sei Pus­vaš­kie­nei, Sal­vi­jui Stim­bu­riui, Zo­fi­jai Be­lic­kie­nei. 

Už pa­gal­bą dė­ko­ta Na­cio­na­li­nei mo­kė­ji­mo agen­tū­rai, pro­gra­mą LEADER įgy­ven­di­nan­čios įstai­gos ko­lek­ty­vui, sa­vi­val­dy­bei, ren­gi­ny­je vie­šė­ju­siai kraš­tie­tei Eri­kai Ri­ba­šaus­kie­nei – Lie­tu­vos ag­ra­ri­nės eko­no­mi­kos ins­ti­tu­to ty­rė­jai.

Kon­cer­ta­vo Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Sie­si­kų fi­lia­lo ka­pe­la „Vie­ver­sa“, sli­žiš­kiai, „Roc­kmer­gė“. Šiam klu­bui K. Ste­pa­no­va dė­ko­jo už vi­so­ke­rio­pą pa­gal­bą, taip pat – sėk­min­gai įgy­ven­di­nant pro­jek­tą jau­ni­mui, vyk­dy­tą kar­tu su ko­le­go­mis iš Lat­vi­jos ir Es­ti­jos. Šven­tės da­ly­vius links­mi­no Va­lų mė­gė­jų te­at­ro, va­do­vau­ja­mo An­ge­lės Jo­ku­by­nie­nės, ar­tis­tai, pri­sta­tę spek­tak­lį.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų