Direktorius atsiskaitė tarybai

Gedimino Nemunaičio nuotr. Stasys Jackūnas Gedimino Nemunaičio nuotr. Stasys Jackūnas

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas pa­tei­kė ta­ry­bai pra­ėju­sių me­tų veik­los ata­skai­tą. Iš­sa­mi ata­skai­ta, kaip ir pra­ėju­siais me­tais, pa­teik­ta ir spe­cia­lia­me lei­di­ny­je.

Jo­je pa­žy­mi­ma, kad vyk­dant ad­mi­nist­ra­ci­jos veik­lą bu­vo sie­kia­ma kuo ra­cio­na­liau nau­do­ti biu­dže­to lė­šas. Daug dė­me­sio skir­ta in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams įgy­ven­din­ti, so­cia­li­nėms pro­ble­moms spręs­ti, sa­vi­val­dy­bės įstai­gų, įmo­nių veik­lai už­tik­rin­ti. 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją su­da­rė 16 struk­tū­ri­nių pa­da­li­nių. Per­nai bu­vo nu­sta­ty­tas di­džiau­sias leis­ti­nas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir dar­buo­to­jų, dir­ban­čių pa­gal dar­bo su­tar­tis, pa­rei­gy­bių skai­čius – 241.

Or­ga­ni­zuo­ti trys kon­kur­sai į vals­ty­bės tar­nau­to­jo pa­rei­gas, vie­nas kon­kur­sas ne­įvy­ko. Į dar­bą pri­im­ti du kon­kur­sus lai­mė­ję vals­ty­bės tar­nau­to­jai.

At­lie­kant Vals­ty­bės tar­nau­to­jų ver­ti­ni­mą, la­bai ge­rai įver­tin­ta 54 vals­ty­bės tar­nau­to­jai, ge­rai – 38.

Per­nai sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja už­re­gist­ra­vo 510 pi­lie­čių pra­šy­mų, iš jų 37 – ko­lek­ty­vi­niai, 55 gau­ti me­ro var­du.

Ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu pa­tvir­tin­ta nau­ja sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ra, pra­dė­ju­si veik­ti nuo šių me­tų ko­vo 1 d. S. Jac­kū­nas ti­ki­si, kad po­ky­čiai efek­ty­vins dar­bą, ge­ne­ruos no­va­to­riš­kas idė­jas.

Fi­nan­sai

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pri­mi­nė, kad  per­nykš­tis ra­jo­no biu­dže­to pa­ja­mų pla­nas – 28 mln. 638 tūkst. Eur. Me­tų ei­go­je pa­tiks­lin­tas pla­nas sie­kė 30 mln. 922,4 tūkst. Eur.

Į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą gau­ti mo­kes­čiai, do­ta­ci­jos, pa­ja­mos ir san­do­riai su­da­rė 101,6 proc. pla­nuo­tų pa­ja­mų.

Biu­dže­to iš­lai­dos – 32 mln. 48,6 tūkst. Eur. Dau­giau­sia biu­dže­to lė­šų pa­nau­do­ta švie­ti­mo funk­ci­jai fi­nan­suo­ti – 14 mln. 430,9 tūkst. Eur ar­ba 45 proc. vi­sų biu­dže­to iš­lai­dų.

So­cia­li­nei ap­sau­gai te­ko 4 mln. 815,9 tūkst. Eur ar­ba 15 proc. vi­sų iš­lai­dų, ben­droms vals­ty­bės pa­slau­goms – 3 mln. 812,4 tūkst. Eur, iš jų 1 mln. 567,6 tūkst. Eur su­da­rė fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mo iš­lai­dos.

Sėk­min­gas biu­dže­to pa­ja­mų pla­no vyk­dy­mas lei­do su­ma­žin­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to sko­las. Jei 2014 me­tus sa­vi­val­dy­bė bai­gė tu­rė­da­ma 11 mln. 244,8 tūkst. Eur sko­lų, tai 2015 m. pa­bai­go­je sko­los su­ma­žė­jo iki 9 mln. 701,4 tūkst. Eur ar­ba 1 mln. 543,4 tūkst. Eur.

Pa­ja­mos iš vie­ti­nės rin­klia­vos, iš vals­ty­bi­nės že­mės mo­kes­čio per­nai pra­len­kė 2014 m. gau­tas pa­ja­mas dau­giau kaip 25 tūkst. eu­rų.

Vyk­do­mi pro­jek­tai

Uk­mer­gė pra­ėju­siais me­tais ta­po tiks­li­ne te­ri­to­ri­ja, ku­riai bus skir­ta 9,5 mln. Eur mies­to viešosioms erd­vėms tvar­ky­ti. Pa­reng­ta Uk­mer­gės mies­to tiks­li­nės te­ri­to­ri­jos vys­ty­mo 2014–2020 m. pro­gra­ma, ku­ri yra Vil­niaus re­gio­no in­teg­ruo­tos te­ri­to­ri­jų vys­ty­mo pro­gra­mos da­lis.

Pa­žy­mė­ti svar­biau­si per­nai baig­ti įgy­ven­din­ti pro­jek­tai. Baig­tas re­konst­ruo­ti An­ta­no Sme­to­nos dva­ras; re­konst­ruo­tos Vep­rių, Žel­vos mo­kyk­los, bai­gia­ma re­konst­ruo­ti mo­kyk­la Pa­bais­ke; pra­dė­tas tvar­ky­ti Del­tu­vos mo­kyk­los pra­di­nio ug­dy­mo sky­rius; įgy­ven­din­tas van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tin­klų plėt­ros pro­jek­tas. Su­da­ry­tos ga­li­my­bės prie van­den­tie­kio tin­klų pri­si­jung­ti 87 būs­tams, prie nuo­te­kų tin­klų – 176 būs­tams.

Taip pat per­nai re­konst­ruo­ti, pa­klo­ti nau­ji van­den­tie­kio tin­klai kai­mo vie­to­vė­se ir mies­te, su­mon­tuo­ti pa­vir­ši­nių nuo­te­kų su­rin­ki­mo šu­li­niai.

Vie­nas iš pa­sie­ki­mų ši­lu­mos ūky­je – UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ mies­to RK1 ka­ti­li­nės zo­no­je su­mon­tuo­tas 6,5 MW bio­ku­ro ka­ti­las su eko­no­mai­ze­riu. Del­tu­vos ir Tau­jė­nų mo­kyk­lų ka­ti­li­nė­se du­ji­niai ka­ti­lai pa­keis­ti bio­ku­ro ka­ti­lais. Vyk­dy­ti su­si­sie­ki­mo in­fra­struk­tū­ros pro­jek­tai, ren­gia­mi Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės reikš­mės ke­lių (gat­vių) ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jų pro­gra­ma.

Mo­der­ni­zuo­ja­mi na­mai

To­liau įgy­ven­di­na­ma pro­gra­ma ,,Dau­gia­bu­čių na­mų mo­der­ni­za­vi­mas“. Kar­tu su pro­gra­mos ad­mi­nist­ra­to­riu­mi UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkiu įgy­ven­di­na­mi sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­ti I ir II dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo eta­pai. Per­nai baig­ti re­no­vuo­ti 18 na­mų. Ren­gia­ma­si 3-iajam re­no­va­ci­jos eta­pui.

Pa­žy­mė­ti pro­jek­tai elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je: mo­kes­čių ir rin­klia­vų ad­mi­nist­ra­vi­mo sis­te­ma lei­džia ope­ra­ty­viau tvar­ky­ti že­mės nuo­mos mo­kes­čio ir rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nes at­lie­kas ap­skai­tą. Mo­kes­čių sa­vi­tar­nos sve­tai­nė­je mo­kė­to­jai ma­to pri­skai­čiuo­tus mo­kes­čius, rin­klia­vas, at­lik­tus mo­kė­ji­mus, ga­li at­si­spaus­din­ti mo­kė­ji­mo pra­ne­ši­mus.

Įdieg­ta So­cia­li­nės pa­ra­mos sis­te­ma se­niū­ni­jo­se, Pri­ėmi­mo į ra­jo­no lop­še­lius-dar­že­lius sis­te­ma, 65 sa­vi­val­dy­bės tei­kia­mos pa­slau­gos per­kel­tos į elek­tro­ni­nę erd­vę.

Įgy­ven­di­no pa­kei­ti­mus

Bū­ta po­ky­čių švie­ti­mo sri­ty­je. Įgy­ven­din­ti vi­si mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2012–2015 m. ben­dra­me pla­ne nu­ma­ty­ti pa­kei­ti­mai: Žel­vos gim­na­zi­jos Že­mait­kie­mio ir „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los Še­šuo­lių pro­gim­na­zi­jos sky­riai ta­po pra­di­nio ug­dy­mo sky­riais; Vep­rių vi­du­ri­nė mo­kyk­la ta­po pa­grin­di­ne.

Ata­skai­toj skel­bia­ma, kad gy­ven­to­jams nu­sta­ty­ta tvar­ka tei­kia­ma tei­si­nė pa­gal­ba; dir­ba sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu su­da­ry­ta ko­mi­si­ja ci­vi­li­nės sau­gos kon­tro­lei ir veik­lai ver­tin­ti; per me­tus skelb­ti 7 ob­jek­tų auk­cio­nai, iš jų 4 ob­jek­tai par­duo­ti.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų