Posėdyje nedalyvavusius politikus „pavadavo“ užsieniečiai

Posėdyje nedalyvavusius politikus „pavadavo“ užsieniečiai / Naujojoje rajono savivaldybės taryboje – nemažai naujokų. Daivos Zimblienės nuotr.

Ketvirtadienį vykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje sulaukta ir kolegų iš Sakartvelo. Svečiams buvo įdomu, kaip tokie posėdžiai vyksta pas mus. O jame būta ne tik sveikinimų ir gėlių, bet ir išreikšta abejonių, ar naujoji taryba dirba vieningai.

Į tarybos posėdį iš išrinktų 25 politikų atvyko 21. Nedalyvavo atostogaujantis visuomeninio rinkimų komiteto „Tavo Ukmergė“ atstovas Andrius Kalesnikas, Valdas Mikalajūnas iš šio komiteto išvykęs į komandiruotę darbo reikalais.

Darbo partijai atstovaujanti naujoji savivaldybės tarybos narė Aušrinė Stočkutė taip pat atostogauja. Į šios kadencijos tarybą vėl išrinktas, bet dar neprisiekęs socialdemokratas Valdas Petronis turi nedarbingumo pažymą.

Tarybos posėdį stebėjo į mūsų Miesto šventę atvykę svečiai iš Sakartvelo, Salendžiko savivaldybės, su kuria Ukmergė yra pasirašiusi ketinimų dėl bendradarbiavimo protokolą.

Salendžiko savivaldybės vicemeras Severiane Sherozia ir tarybos narys David Belqania pasveikino posėdžio dalyvius, pasidžiaugė galimybe paviešėti Ukmergėje. Gražių žodžių negailėjo mūsų miestui, draugiškiems, besišypsantiems ir, anot jų, ramiems žmonėms.

Tradiciškai pagerbti – rožės žiedu pasveikinti – tarybos nariai gimtuvininkai. Justas Šakalys gimtadienį šventė balandžio 13 d. (33 metai), Arvydas Pėšina – balandžio 16 d. (54 metai), Angelė Jokubynienė – balandžio 17 d. (54 metai), Stasys Jackūnas – gegužės 8 d. (67 metai), A. Stočkutė – gegužės 25 d. (34 metai).

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narė Janina Galiauskienė perskaitė rajono savivaldybės merui Rolandui Janickui skirtą kreipimąsi. Jį pasirašo savivaldybės tarybos valdančiosios daugumos frakcijų atstovai: taip pat šiai partijai priklausantis Kęstutis Zinkevičius, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys Romas Pivoras bei visuomeninio rinkimų komiteto „Tavo Ukmergė“ pirmininkas Darius Varnas, neseniai paskirtas rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.

Pranešime teigiama, jog nesistengiama tarybos narių suburti konstruktyviam darbui, prasilenkiama su Vietos savivaldos įstatymu, nes dar ne visi tarybos komitetai turi pirmininkus ar pavaduotojus.

Pasak mero, į klausimus bus atsakyta, o komitetų vadovų kandidatūros turėtų būti galutinai suderintos šią savaitę.

Lėšos – keliams

Vienas pirmųjų svarstomų klausimų buvo susijęs su rajono kelių infrastruktūra. Tarybos nariams pateiktas projektas „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“. Projektui pritarta, tačiau ne visiems politikams buvo viskas aišku dėl atitinkamų objektų finansavimo, tvarkytinų kelių prioritetinės eilės.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai atstovaujantis Kęstutis Jurkevičius teiravosi, kodėl kaimo seniūnijoms, turinčioms didelį kelių tinklą, skiriama, anot jo, gerokai per mažai lėšų.

Bendradarbiaus

Respublikinis priklausomybės ligų centras (RPLC) planuoja teikti paraišką įgyvendinti ES fondų lėšomis finansuojamą projektą „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“. Ketinama sudaryti bendradarbiavimo sutartis su 15 partnerių. Vienu iš jų tapti kviečiamas Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Sutarties šalių bendradarbiavimo sritys: integruotos ankstyvosios intervencijos, priklausomybių gydymo, socialinės integracijos ir žemo slenksčio paslaugų teikimo sistemos Lietuvoje kūrimas ir diegimas. Planuojamos veiklos – situacijos vertinimo tyrimas; integruotos sistemos diegimas; apskritojo stalo diskusijos; tarptautinės konferencijos; šios veiklos efektyvumo savivaldybėse vertinimas.

Veiklai savų lėšų nereikės. Kiekvienos šalies įnašu pripažįstama šalių sukaupta patirtis, profesinės žinios ir dalykiniai ryšiai. Posėdyje dalyvavimui šiame projekte pritarta.

Patvirtino ataskaitą…

Patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 m. lėšų panaudojimo ataskaita. Pažymima, kad iš specialiosios programos lėšų finansuojama ir remiama: lėtinių neinfekcinių ligų profilaktika, traumatizmo profilaktikos projektai, užkrečiamųjų ligų prevencija, gyventojų sveikatos ugdymas, vaikų ir jaunimo sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos projektai, sveikatingumo renginių organizavimas.

…ir sudėtį

Taryba patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtį. Joje: Agnė Balčiūnienė, rajono savivaldybės mero pavaduotoja; Rima Boškevičienė, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja; Lolita Gerulskienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja; Vijolė Ivanauskienė, naujųjų medijų meno klubo „Pozityvas“ narė; Angelė Jokubynienė, Ukmergės rajono krašto bendruomenių sąjungos pirmininkė, savivaldybės tarybos narė; Aldona Kalesnikienė, politinių kalinių ir tremtinių Ukmergės draugijos „Laiko aidai“ narė; Simonas Kalesnykas, rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ pirmininkas.

Taip pat – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; Svetlana Markevičienė, asociacijos sveikatingumo studijos „Balansas“ pirmininkė; Aušrinė Stočkutė, rajono savivaldybės tarybos narė; Danutė Užkurėlytė, savivaldybės tarybos narė; Vadim Zelev, sporto klubo „Vilkas“ narys.

Bus nauja taryba

Patvirtinti ir Ukmergės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai. To reikalauja bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymai, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką rajone, stiprinant bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.

Įgyvendinus šį sprendimą įkuriama rajono savivaldybėje visuomeniniais pagrindais veikianti  institucija – bendruomeninių organizacijų taryba, sudaryta iš savivaldybės institucijų, įstaigų, minėtų organizacijų deleguotų atstovų.

Sutaupys

Dėl diegiamos pastatų apsaugos sistemos mažinamas Pašilės progimnazijos darbuotojų skaičius. Atsisakoma 2,5 sargų pareigybės, ugdymo įstaigos didžiausias leistinas pareigybių skaičius mažinamas nuo 21,70 iki 19,20. Likusi 0,5 sargų pareigybės dalis skiriama budėtojo 0,5 pareigybei finansuoti.

Progimnazija sargų pareigybių finansavimui numatytas šių metų savivaldybės biudžeto lėšas skirs atsiskaityti su rangovais už apsauginių ir gaisro aptikimo signalizavimo sistemų įrengimą, išmokėti išeitines išmokas sargams. Papildomai progimnazijai atsiskaityti su rangovu už signalizacijos įrengimą reikės 3 700 Eur. Pastatų apsaugos paslaugų sutartis bus sudaryta su jas teikiančia specializuota įmone.

Skelbiama, kad nuo ateinančių metų kasmet bus sutaupoma 20 200 Eur biudžeto lėšų (2,5 pareigybių sargų darbo užmokestis 12 mėn. – 21 100 Eur, išlaidos pastatų apsaugai metams – 900 Eur). Tarybai pritarus šis sprendimas įsigaliojo nuo birželio 1 d.

Taps progimnazija

Patvirtinti Ukmergės Senamiesčio progimnazijos nuostatai. To prireikė, nes nuo šio rugsėjo Senamiesčio pagrindinės mokyklos tipas keičiamas į progimnazijos. Įstaiga taip ir vadinsis – Ukmergės Senamiesčio progimnazija.

Mokyklos direktorius įpareigotas parengti ir pateikti tvirtinti Ukmergės rajono savivaldybės tarybai pakeistus mokyklos nuostatus, susijusius su vidaus struktūros pertvarka.

Komplektuojamos grupės

Patvirtintas rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2019–2020 mokslo metams projektas.

Ukmergės meno mokykloje planuojama sukomplektuoti 52 grupes: Muzikos skyriuje – 31 grupę (358 vaikai), Dailės skyriuje – 16 grupių (197 vaikai), šokio ugdymo programoje – 5 grupes (51 vaikas). Planuojama, kad Muzikos skyriuje grupių ir mokinių skaičius išliks toks pats kaip ir šiais mokslo metais, o Dailės skyriuje bus sukomplektuota 1 grupe daugiau.

Papildomai sudaroma ankstyvojo ugdymo grupė „Spalvų namelis“, išlaikoma tėvų lėšomis. Nuo rugsėjo 1 d. bus pradėta įgyvendinti šokio pagrindinio ugdymo programa.

Ukmergės sporto centre numatoma komplektuoti 48 grupes, kuriose ugdysis 662 mokiniai. Jų skaičius toks pat kaip ir 2018–2019 mokslo metais. Numatyta, jog nebeliks vienos krepšinio sporto šakos pradinio rengimo grupės, atsiras dar viena šachmatų grupė. Grupės, teigiama, komplektuojamos, atsižvelgiant į tėvų ir mokinių poreikius, turimą sporto bazę bei specialistus.

Nustatyti tarifai

Pritarta sprendimo projektui „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, mokesčio tarifas gali būti nustatytas nuo 0,3 iki 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Savivaldybės taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, apleistumą, mokesčio mokėtojų kategorijas ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą.

Jei iki birželio 1 d. konkretus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas nenustatomas, kitą mokestinį laikotarpį taikomas 0,3 procento mokesčio tarifas. Siekiant išlaikyti mokesčių stabilumą, tarybos sprendimu nutarta palikti nuo 2013 m. galiojančius nekilnojamojo turto mokesčio tarifus.

Juridiniams asmenims mokestis diferencijuojamas pagal mokesčio mokėtojo dydį. Juridiniams asmenims, atitinkantiems labai mažų įmonių apibrėžimą pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą, – 0,7 proc. Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų ir įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų. Visiems kitiems – 0,9 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Už neprižiūrimas ir apleistas patalpas ir statinius, siekiant sudrausminti turto savininkus, numatyta nustatyti maksimalų tarifą – 3 procentus. Pernai į savivaldybės biudžetą gauta 620,2 tūkst. eurų. Fiziniai asmenys į savivaldybės biudžetą sumokėjo 18,5 tūkst. eurų, o juridiniai asmenys – 601,7 tūkst. eurų.

Išnuomos

Pritarta keletui klausimų dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.

Gauti AB Lietuvos pašto ir Pabaisko seniūnijos prašymai išnuomoti viešo konkurso būdu dvejų metų laikotarpiui rajono savivaldybei priklausančias negyvenamąsias patalpas, esančias Antakalnio kaime Pabaisko seniūnijoje. Jų bendras plotas – 20,31 kv. m. Čia bus teikiamos pašto paslaugos Antakalnio ir aplinkinių Pabaisko seniūnijos kaimų gyventojams.

Taip pat leista išnuomoti viešo konkurso būdu dvejų metų laikotarpiui rajono savivaldybei priklausančias negyvenamąsias patalpas Kauno g. 16A-5. Bendras nuomojamų patalpų plotas  – 17,38 kv. m. Nustatytas 1 kv. m pradinis nuompinigių dydis – 1,62 Eur per mėnesį. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius įpareigotas organizuoti patalpų viešą nuomos konkursą ir su laimėtoju pasirašyti terminuotą nuomos sutartį bei perdavimo ir priėmimo aktą.

Gautas Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro padalinio prašymas dėl patalpų skyrimo. Šis prašymas tarybos sprendimu patenkintas. Leista profesinės sąjungos padaliniui naudoti juridinio asmens buveinės adresą: Deltuvos g. 19, Ukmergė.

Trūksta patalpų

Posėdyje taip pat pritarta galimybei įsigyti nekilnojamąjį turtą, reikalingą rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veiklai užtikrinti bei Žemaitkiemio seniūnijos Valų kaimo bendruomenės veikloms vykdyti. Atsižvelgiant į atitinkamus teisės aktus bei pirkimo komisijos suderėtą kainą, nutarta patalpas pirkti už 17 191 Eur. Lėšos numatytos šių metų Ukmergės rajono savivaldybės biudžete.

Dalis pastato patalpų jau perduota rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai, kuri vykdo projektą „Patalpų pritaikymas Valų ugniagesių komandos veiklai“ pagal vietos plėtros strategijos priemonę. Šalia pastato turėtų būti pastatytas lengvų metalinių konstrukcijų statinys – garažas laikyti gaisrinį automobilį.

Norint išplėsti paslaugų spektrą ir kokybę, esamų patalpų neužteko. Tarybai pritarus dėl papildomų patalpų pirkimo bendruomenė planuoja teikti projektus pagal vietos plėtros strategijos priemones ir vykdyti čia numatytas veiklas.

Netinkamas

Pripažintas netinkamu naudoti Ukmergės rajono savivaldybei priklausantis butas, esantis Vytauto g. 52-2. Jo bendras plotas – 49,32 kv. m.

Butą įvertinusi komisija nustatė, kad jis apleistas, arti avarinės būklės, netinkamas nuomoti kaip savivaldybės ar socialinis būstas, todėl siūlyta pripažinti netinkamu (negalimu) naudoti. Butą nutarta parduoti viešajame aukcione.

Taip pat papildytas Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašas. Į jį įtraukti Dariaus ir Girėno g. 8-28, Jaunimo g. 62-10, V. Kudirkos skg. 21-11 esantys būstai.

TAGGED:
Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *