Rajono taryboje – pokyčiai

Rajono taryboje – pokyčiai /

Šį antradienį vykusiame rajono tarybos posėdyje priimti ukmergiškiams svarbūs ar tik formalūs klausimai bei paskelbta apie „rokiruotes“ rajono taryboje.

Posėdyje paviešintas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos – valdančiosios Ukmergės rajono taryboje – pranešimas,  kad prie jos jungiasi tarybos narys Kazys Cesevičius.

Ši frakcija ligi šiol jungė 4 narius – joje buvo Birutė Žilėnienė, Vladas Kovarskas, Vytautas Česnaitis, Juozas Galiauskas.

K. Cesevičius – buvęs Darbo partijos frakcijos (valdančiosios) narys, apie pasitraukimą iš jos pranešė prieš mėnesį. Tada informuota, kad tęs darbą valdančiojoje koalicijoje ir jokiai frakcijai nepriklausys.

Susitraukusioje Darbo partijos frakcijoje liko Vidmantas Krikštaponis, Arūnas Civilka, Rolandas Janickas, Arvydas Pėšina, Darius Varnas, Jurgita Vijūnė.

Buitinių atliekų surinkimo ir mokesčio už komunalinių atliekų tvarkymą tema piliečių tribūnoje pasisakė ukmergiškis Mindaugas Tamošiūnas.

Gatvių pavadinimai

Žemaitkiemio seniūnijoje, Balandžių kaime, esančiai gatvei suteiktas Klevų gatvės pavadinimas.

Veprių miestelyje esančiai gatvei suteiktas Šilo gatvės pavadinimas.

Nuostatuose – pakeitimai

Pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės Trišalės tarybos nuostatų punktai, nustatant, kad šią tarybą sudaro ne daugiau kaip 9 nariai (buvo 6). Į ją atstovai deleguojami rajono mero potvarkiu. Buvo – rajono tarybos sprendimu.

Trišalės tarybos veiklai rotacijos principu vadovaus jos pirmininkas, renkamas vieneriems metams (buvo 6 mėnesiams).

Trišalė taryba sudaroma iš Vilniaus apskrities smulkaus ir vidutinio verslo darbuotojų profesinės sąjungos, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų organizacijų ir rajono savivaldybės atstovų.

Nauji nuostatai

Patvirtinti Siesikų gimnazijos, „Šilo“ progimnazijos, Pabaisko pagrindinės mokyklos, vaikų lopšelio-darželio „Vaikystė“ nuostatai.

To prireikė dėl sprendimų nutraukti pradinio, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo vykdymą Siesikų gimnazijos Petronių pradinio ugdymo skyriuje, pakeisti „Šilo“ pagrindinės mokyklos tipą į progimnazijos ir nutraukti pradinio ugdymo programas Antakalnio pradinio ugdymo skyriuje.

Taip pat priimtas sprendimas nuo rugsėjo pakeisti mokyklos-darželio „Varpelis“ mokyklos grupę į ikimokyklinio ugdymo grupę ir įstaigą vadinti vaikų lopšeliu-darželiu „Vaikystė“.

Minimų švietimo įstaigų vadovai įgaliojami užregistruoti naujus nuostatus Juridinių asmenų registre.

Pakeistas tvarkos aprašas

Pakeistas Mokinių priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.

Tiksliau – keičiamas tik vienas punktas, kuris skelbia, kad mokytis į pirmą klasę priimami vaikai, kai jiems tais metais sueina 7 metai.

Pradinis ugdymas gali būti pradėtas teikti vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau.

Nustatytas mokestis

Pakeista pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo mokyklose tvarka – nustatytas mėnesinis mokestis už grupėje teikiamas paslaugas: 12 Eur – už 3 val., 16 Eur – už 4 val. ugdymą per dieną. Šeimoms, gaunančioms socialinę paramą mokiniams: 6 Eur – už 3 val., 8 Eur – už 4 val. Likusi dalis lėšų skiriama iš rajono biudžeto.

3 val. trukmės pailgintos dienos grupės veikia Užupio, Senamiesčio, „Šilo“ ir Vidiškių pagrindinėse mokyklose.

„Šilo“ pagrindinėje mokykloje nuo rugsėjo bus įgyvendinama visos dienos mokyklos idėja, tad dabar papildomai nustatomas mokesčio dydis už 4 val. pailgintos dienos grupėje teikiamas paslaugas.

Svarstant šį klausimą Biudžeto ir ekonominės plėtros komitete siūlyta numatyti, kad nepasiturinčioms šeimoms, gaunančioms socialinę paramą mokiniams, pailgintos dienos grupės paslaugos būtų teikiamos nemokamai.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas mano, kad tai būtų ydinga praktika. Jo įsitikinimu, 6 ar 8 eurų mėnesinis mokestis yra simbolinis, bet, kita vertus, nors šiek tiek drausminantis.  Taryba nepritarė, kad paslauga nepasiturinčioms šeimoms būtų nemokama.

Nauji nariai

Padidintas rajono savivaldybės švietimo tarybos narių skaičius.

Į tarybos sudėtį įtrauktas mokinių atstovas Ignas Rozmanas – Lietuvos moksleivių sąjungos Ukmergės mokinių savivaldų informavimo centro atstovas ir Ramunė Bakučionienė, rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, deleguota Švietimo ir sporto skyriaus.

Darbo užmokesčiai

Rajono savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių vadovų mėnesinė alga susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies.

Pastovioji dalis nustatoma koeficientais ir atsižvelgiant į įmonės kategoriją. Mėnesinės algos kintamoji dalis, kuri negali viršyti 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies, priklauso nuo įmonės veiklos rezultatų vertinimo kriterijų už praėjusius metus.

Taryboje patvirtinti vadovų darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientai ir kintamosios dalys.

UAB Ukmergės autobusų parko ir UAB Ukmergės butų ūkio vadovų darbo užmokesčio  pastoviosios dalies koeficientas – 4,2 (nustatyta pastovioji mėnesinės algos dalis – 350 Eur); kintamoji dalis – 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies.

UAB „Ukmergės vandenys“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas – 4,9 (pastovioji mėnesinės algos dalis – 350 Eur); kintamoji dalis – 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies.

UAB „Ukmergės šiluma“ valdybai rekomenduota vadovo atlyginimo dydį nustatyti vadovaujantis savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarka.

Priėmus šį sprendimą lyginant su praėjusiais metais, savivaldybės valdomų „uabų“ vadovų algos nesikeičia. Pagal šią metodiką darbo užmokestis bus skaičiuojamas nuo birželio.

Prieš tvirtinant klausimą tarybos narys Darius Varnas suabejojo, ar verta mokėti priedus vadovui, kurio vadovaujama įmonė dirba nuostolingai. Tokius rezultatus parodė UAB Ukmergės butų ūkis.

„Įmonė turi dirbti pelningai“, – įsitikinęs politikas.

Tačiau jam paaiškinta, kad priedai skaičiuojami ne nuo gauto pelno, o vadovaujantis nuostatomis ir metodikomis. Jos galioja visoms savivaldybės įmonėms.

Posėdžio dalyviams siūlyta kritiškiau vertinti tarybos vertinimui teikiamas įmonių ataskaitas. 

Didinamas įstatinis kapitalas

UAB „Ukmergės vandenys“ įstatinis kapitalas padidintas iki 8 mln. 95 tūkst. 254 Eur, papildomai išleidžiant 378 270 vnt. paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, kurių vienos nominali vertė – 2,90 Eur. Visas naujai išleidžiamas bendrovės akcijas įgyja vienintelis akcininkas – Ukmergės rajono savivaldybė.

Papildė sąrašą

Savivaldybės būsto, esančio Vytauto g. 103-26, Ukmergėje, nuomininkai apgyvendinti socialinės globos namuose. Atlaisvintas būstas bus nuomojamas socialinio būsto nuomos sąlygomis šeimoms.

Tarybos sprendimu, šį būstą nutarta įtraukti į socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą.

Perduotas automobilis

Vaiko teisių apsaugos funkcija nuo liepos 1 d. bus perduota Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Atsižvelgiant į tai šiuo metu rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomas turtas – automobilis „Škoda Fabia“ – perduotas vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai.

Išnuomoja

Nutarta išnuomoti viešo konkurso būdu ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui rajono savivaldybei priklausančias 94,12 kv. m patalpas, esančias Vytauto g. 39. Šiame pastate įsikūręs savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius. Dalis kabinetų nuomojama.

Ligi šiol minėtose patalpose buvo įsikūrusi privati įmonė. Bus organizuojamas viešas nuomos konkursas. Pradinis nuompinigių dydis mėnesiui – 1,28 Eur.

Nurašyti griuvėsiai

Tarybos sprendimu nurašytas savivaldybei priklausantis turtas – kiaulidžių griuvėsiai, esantys Pilionių k., Šešuolių seniūnijoje.

Skelbiama, kad nurašius griuvėsius neliks juridinių trukdžių formuoti valstybinės žemės sklypus. Žemė nebus apleista, atsiras galimybė vietos ūkininkams išsinuomoti valstybinę žemę, dalyvauti žemės tvarkymo projektuose.

Finansuoti projektai

Pagal patvirtintą savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo tvarką, iš specialiosios programos lėšų finansuojama: lėtinių neinfekcinių ligų profilaktika, traumatizmo profilaktikos projektai, užkrečiamųjų ligų prevencija, gyventojų sveikatos ugdymas, vaikų ir jaunimo sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos projektai, aplinkos veiksnių įtakos sveikatai mažinimas, savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos veikla, pasaulio ir Lietuvos sveikatos atmintinų dienų minėjimas, sveikatingumo renginių organizavimas.

Nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, bendruomenės, ugdymo įstaigos, klubai, biudžetinės įstaigos šiemet atrankai pateikė 55 sveikatos projektus, kurių suma – 47 375 Eur.

Tarybai pritarus nutarta finansuoti 50 projektų, skiriant 25 716 Eur.

Pateikė reikalavimą

Rajono meras Rolandas Janickas informavo apie gautą Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje reikalavimą „Dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo“.

Minėtas įstatymo straipsnis numato bendrovių, kurių akcijos priklauso valstybei ar savivaldybei, vadovo priėmimo į darbą ypatumus.

Pasibaigus pirmajai vadovo 5 metų kadencijai, vadovas gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar pirmosios kadencijos laikotarpiu bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Pasiektų veiklos tikslų atitiktis nustatytiems veiklos tikslams vertinama savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į tai Vyriausybės atstovas reikalauja nustatyti bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitikties nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarką.

Kadangi vasarą nemažai darbuotojų yra suplanavę atostogas, o du vasaros mėnesius tarybos posėdžiai nebus šaukiami, nutarta prašyti Vyriausybės atstovo, kad šis klausimas būtų atidėtas iki rugsėjo mėnesio.

Pateikė išvadas

Etikos komisijos rajono taryboje pirmininkė Elena Mirinavičienė pateikė informaciją apie etikos komisijos posėdyje svarstytą skundą dėl tarybos nario Valdo Petronio elgesio tyrimo.

Skunde prašyta įvertinti, ar tarybos narys nepažeidė viešųjų ir privačiųjų interesų turėdamas žemės sklypą prie Žirnajų ežero, kuriame gyvena, ir inicijuodamas bei pasisakydamas klausimais dėl žemės sklypo prie minėto ežero pirkimo visuomenės poreikiams.

E. Mirinavičienė pateikė išvadas, kuriose konstatuota, kad komisija nenustatė faktinių aplinkybių, kurios patvirtintų V. Petronio turtinį ar neturtinį suinteresuotumą.

Tarybos nariui rekomenduota suderinti savo elgesį ir veiklą su Valstybės politikų elgesio kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytais politikų elgesio principais ar reikalavimais, kad eliminuotų bet kokią galimybę abejonėms dėl tarybos nario veiklos atitikimo šiems reikalavimams kilti.

Pats V. Petronis posėdyje apgailestavo, kad ne etikos komisijos posėdžio nariai, o jis pats turi gaišti laiką dėl anoniminio, akivaizdžiai artėjant savivaldos rinkimams pateikto visiškai nepagrįsto skundo, siekiant sumenkinti tarybos nario veiklą.

„Esu įsitikinęs, kad prie to ežero turi būti visuomenės poreikiams skirtas pliažas, to ir sieksiu toliau, nežiūrint bandymų tam užkirsti kelią“, – sakė politikas.

Jis sako neturintis jokių privačių interesų ar nuostatų, kurios kliudytų objektyviai priimti sprendimus ir vykdyti valstybės politiko pareigas. Akcentavo, kad žemės pirkimas prie Žirnajų ežero dar neįvykęs. Kalbėjo, kad kai vyks pirkimo procedūra, bus matyti, kas teikia pasiūlymus ir iš ko perkama žemė.

Rajono tarybos posėdyje politikai informuoti, kad sklypo prie Žirnajų ežero rajono savivaldybė nėra įsigijusi ir net negauti jokie pasiūlymai. Dar tik rengiami tam reikalingi dokumentai ir derinamos procedūros.

Apie keliones ir posėdžius

Posėdžio pabaigoje pateiktos informacijos apie Ukmergės rajono savivaldybės delegacijų vizitus.

Apie mūsų delegacijos vizitą į Švediją, Vestra Jotalando regioną, pasakojo savivaldybės Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja Rima Boškevičienė.

Šioje delegacijoje ukmergiškiai buvo kaip vieni iš Vilniaus regiono atstovų. Taip pat dalyvavo vidaus reikalų viceministras, Lietuvos kultūros tarybos nariai.

Apie vizitą į Tarnovą Podgorne Ukrainoje papasakojo tarybos narys Andrius Lyška.

Rajono meras informavo, kad kitas rajono tarybos posėdis birželio 21 d. bus išvažiuojamasis, skirtas susipažinti su Ukmergės verslo įmonių veikla.

TAGGED:
Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *