Socialinio modelio ragina nebijoti

Autorės nuotr.  Tarp sve­čių – ir Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Autorės nuotr.  Tarp sve­čių – ir Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų (PPAR) Uk­mer­gės fi­lia­las ant­ra­die­nį su­ren­gė tra­di­ci­nę Rū­mų na­rio die­ną. Ren­gi­nio me­tu pri­sta­ty­tas ku­ria­mas nau­ja­sis Lie­tu­vos so­cia­li­nis mo­de­lis.

Kul­tū­ros cen­tre vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ša­lies Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė, Vil­niaus PPAR pre­zi­den­tas Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, šių rū­mų aso­cia­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ri­man­tas Šid­laus­kas, mū­sų ra­jo­no va­do­vai, ki­ti sve­čiai. 

Rū­mų na­rius, ra­jo­no ver­slo įmo­nių va­do­vus, prof­są­jun­gų at­sto­vus, su­si­rin­ku­sius į ren­gi­nį, pa­svei­ki­no Vil­niaus PPAR vi­ce­pre­zi­den­tas Ro­mas Pi­vo­ras. Ši Rū­mų na­rio die­na, anot jo, ypa­tin­ga tuo, jog su­si­bur­ta dis­ku­si­jai te­ma, svar­bia ver­slui, dar­buo­to­jams, val­džios at­sto­vams.

So­cia­li­nį mo­de­lį pri­sta­tė, apie tei­sės ak­tus kal­bė­jo jį kū­ru­sios ko­man­dos vie­ni na­rių. Apie dar­bo san­ty­kius pa­sa­ko­jo nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­so pro­jek­tą pri­sta­tęs Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to do­cen­tas dr. Jus­ti­nas Uso­nis, ad­vo­ka­tas, dar­bo tei­sės ži­no­vas. Apie vals­ty­bi­nį so­cia­li­nį drau­di­mą, pen­si­jas, ki­tas iš­mo­kas – VU dės­ty­to­jas pro­fe­so­rius Ro­mas La­zut­ka.

Gy­ven­to­jų už­im­tu­mo, dar­bo rin­kos po­li­ti­kos prie­mo­nių to­bu­li­ni­mo klau­si­mus gvil­de­no pro­fe­so­rius Bo­gus­la­vas Gru­žev­skis. Anot sve­čio, in­dust­ri­nė­je rin­ko­je vis­kas bu­vo nu­kreip­ta į tai, kad bū­tų iš­sau­go­ta tu­ri­ma dar­bo vie­ta. 

„Šis mo­de­lis pa­se­no, rei­kia po­ky­čių. Tarp­tau­ti­nėj erd­vėj da­bar svar­bu iš­sau­go­ti žmo­gaus įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bę – toks ir bū­tų skir­tu­mas. Ge­res­nės įsi­dar­bi­ni­mo są­ly­gos tu­ri tar­nau­ti žmo­nėms – ne tik pel­nui. Tai svar­bu ku­riant na­cio­na­li­nę eko­no­mi­ką, stip­ri­nant gy­ven­to­jų už­im­tu­mo prie­mo­nes. Nes pa­gal tai, kiek ki­to­se ša­ly­se yra mo­der­nūs dar­bo san­ty­kius reg­la­men­tuo­jan­tys tei­sės ak­tai, Lie­tu­va la­bai at­si­lie­ka – pa­gal ty­ri­mus esam 135 vie­to­je“, – tei­gė jis.

Pro­ble­ma įvar­di­jo ir tai, jog dau­ge­ly­je sri­čių stin­ga dar­buo­to­jų: „Lie­tu­vos darb­da­viai jau­čia kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos trū­ku­mą, ta­čiau emig­ra­ci­ja pas mus vis tiek iš­lie­ka vie­na di­džiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je.“

 

„Dėl ge­res­nio gy­ve­ni­mo“

Nau­ją­jį so­cia­li­nį mo­de­lį su­da­ro 44 tei­sės ak­tai. Jį ku­riant, anot mi­nist­rės A. Pa­be­dins­kie­nės, da­ly­va­vo dau­gy­bė ko­mi­si­jų, dar­bo gru­pių, su­reng­ta ne vie­na ap­skri­to­jo sta­lo dis­ku­si­ja.

Rū­mų aso­cia­ci­jos gen. di­rek­to­rius R. Šid­laus­kas pa­žy­mė­jo, kad šiuo mo­de­liu ne­sie­kia­ma dau­giau pra­na­šu­mo darb­da­viams, kaip kad svars­to­ma vi­suo­me­nė­je: „Gir­di­me, kad tuo mo­de­liu kaž­kas kaž­ką no­ri ap­gau­ti, įgy­ti dau­giau tei­sių. Ta­čiau tu­rim keis­tis, jei no­rim už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų, fi­nan­si­nių in­jek­ci­jų, po­ky­čių dėl ge­res­nio gy­ve­ni­mo.“

Su­si­ti­ki­me ak­cen­tuo­ta, jog pro­jek­to tiks­lai su­si­ję su dar­bo tei­sės, so­cia­li­nės ap­sau­gos, ki­tų įsta­ty­mų to­bu­li­ni­mu. Tarp jų – ko­va su di­de­liais ad­mi­nist­ra­ci­niais kaš­tais, biu­rok­ra­ti­nės naš­tos ma­ži­ni­mas, ga­li­my­bė ge­riau de­rin­ti dar­bo ir šei­mos įsi­pa­rei­go­ji­mus, stip­rin­ti už­im­tu­mo rė­mi­mo prie­mo­nes. 

Pa­sak mi­nist­rės A. Pa­be­dins­kie­nės, ku­ria­ma­me mo­de­ly­je ne­iš­ski­ria­ma nė vie­na pu­sė. „Tu­ri bū­ti pa­gar­ba ir ver­slui, ir dir­ban­tie­siems, nes vi­si yra ly­gūs – aukš­tes­nių nė­ra“, – sa­kė ji. 

Pro­jek­tas jau pa­sie­kė Sei­mą, ja­me bus nag­ri­nė­ja­mas ru­de­nį. „Pri­im­ti bus su­dė­tin­ga, nes ne­tru­kus rin­ki­mai – daug kas ga­li bū­ti po­li­ti­zuo­ta, – nuo­gąs­ta­vo R. Šid­laus­kas. – Ta­čiau tai – ge­ra ini­cia­ty­va, ga­lin­ti iš­spręs­ti pro­ble­mas iš es­mės, to­dėl ne­tu­rė­tų žlug­ti. Pir­mą kar­tą per 25 me­tus tu­rim sis­te­mi­nį ban­dy­mą pa­ju­din­ti tai, kas pa­se­nę.“

Re­mia­si ki­tų ša­lių pa­tir­tim

Sei­mo va­do­vė L. Grau­ži­nie­nė pa­ste­bė­jo, jog dau­ge­liui mo­de­lio nuo­sta­tų ne­pri­ta­rian­čios prof­są­jun­gos. „Tu­rė­sim iš­ba­lan­suo­ti tarp jų ir darb­da­vių, o nau­jo­vės vi­sa­da su­si­du­ria su pa­si­prie­ši­ni­mu. Ta­čiau la­bai at­sa­kin­gai žiū­rim į ši­tą mo­de­lį, nes jis jaut­rus tiek prof­są­jun­goms, tiek dir­ban­tie­siems. Prem­je­ras no­rė­jo jį pa­teik­ti dar pa­va­sa­rio se­si­jo­je, bet ge­rai, kad Sei­mas tu­rė­jo po­li­ti­nės va­lios ne­sku­bė­ti, nes čia ga­li­ma pri­da­ry­ti daug klai­dų“, – sa­kė ji ir ra­gi­no ver­slo, vi­suo­me­nės at­sto­vus pri­si­dė­ti prie ga­li­mų mo­de­lio ko­rek­ci­jų, dis­ku­si­jų.

Nau­ja­sis so­cia­li­nis mo­de­lis su­kur­tas, re­mian­tis ki­tų ša­lių pa­tir­ti­mi. Vi­sas pro­jek­to pa­va­di­ni­mas – „Lie­tu­vos so­cia­li­nio mo­de­lio, ap­iman­čio už­im­tu­mo di­di­ni­mą, dar­bo san­ty­kių reg­la­men­ta­vi­mo to­bu­li­ni­mą ir so­cia­li­nio drau­di­mo tva­ru­mą, su­kū­ri­mas“. Bū­tų to­bu­li­na­mi dar­bo tei­sę, už­im­tu­mą ir so­cia­li­nę ap­sau­gą reg­la­men­tuo­jan­tys tei­sės ak­tai, sie­kiant di­din­ti už­im­tu­mą, kur­ti dar­bo vie­tas, ge­rin­ti dar­bo san­ty­kius ir ska­tin­ti in­ves­ti­ci­jas.

Uk­mer­gė – vie­na pir­mų­jų, ku­rio­je bu­vo iš­sa­miau pri­sta­ty­tas šis mo­de­lis, jį ap­ta­riant ver­sli­nin­kams bei dar­buo­to­jų at­sto­vams.  

Rūmų nario diena

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų