Socialinio modelio ragina nebijoti

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų (PPAR) Uk­mer­gės fi­lia­las ant­ra­die­nį su­ren­gė tra­di­ci­nę Rū­mų na­rio die­ną. Ren­gi­nio me­tu pri­sta­ty­tas ku­ria­mas nau­ja­sis Lie­tu­vos so­cia­li­nis mo­de­lis.

Kul­tū­ros cen­tre vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ša­lies Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė, Vil­niaus PPAR pre­zi­den­tas Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, šių rū­mų aso­cia­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ri­man­tas Šid­laus­kas, mū­sų ra­jo­no va­do­vai, ki­ti sve­čiai. 

Rū­mų na­rius, ra­jo­no ver­slo įmo­nių va­do­vus, prof­są­jun­gų at­sto­vus, su­si­rin­ku­sius į ren­gi­nį, pa­svei­ki­no Vil­niaus PPAR vi­ce­pre­zi­den­tas Ro­mas Pi­vo­ras. Ši Rū­mų na­rio die­na, anot jo, ypa­tin­ga tuo, jog su­si­bur­ta dis­ku­si­jai te­ma, svar­bia ver­slui, dar­buo­to­jams, val­džios at­sto­vams.

So­cia­li­nį mo­de­lį pri­sta­tė, apie tei­sės ak­tus kal­bė­jo jį kū­ru­sios ko­man­dos vie­ni na­rių. Apie dar­bo san­ty­kius pa­sa­ko­jo nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­so pro­jek­tą pri­sta­tęs Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to do­cen­tas dr. Jus­ti­nas Uso­nis, ad­vo­ka­tas, dar­bo tei­sės ži­no­vas. Apie vals­ty­bi­nį so­cia­li­nį drau­di­mą, pen­si­jas, ki­tas iš­mo­kas – VU dės­ty­to­jas pro­fe­so­rius Ro­mas La­zut­ka.

Gy­ven­to­jų už­im­tu­mo, dar­bo rin­kos po­li­ti­kos prie­mo­nių to­bu­li­ni­mo klau­si­mus gvil­de­no pro­fe­so­rius Bo­gus­la­vas Gru­žev­skis. Anot sve­čio, in­dust­ri­nė­je rin­ko­je vis­kas bu­vo nu­kreip­ta į tai, kad bū­tų iš­sau­go­ta tu­ri­ma dar­bo vie­ta. 

„Šis mo­de­lis pa­se­no, rei­kia po­ky­čių. Tarp­tau­ti­nėj erd­vėj da­bar svar­bu iš­sau­go­ti žmo­gaus įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bę – toks ir bū­tų skir­tu­mas. Ge­res­nės įsi­dar­bi­ni­mo są­ly­gos tu­ri tar­nau­ti žmo­nėms – ne tik pel­nui. Tai svar­bu ku­riant na­cio­na­li­nę eko­no­mi­ką, stip­ri­nant gy­ven­to­jų už­im­tu­mo prie­mo­nes. Nes pa­gal tai, kiek ki­to­se ša­ly­se yra mo­der­nūs dar­bo san­ty­kius reg­la­men­tuo­jan­tys tei­sės ak­tai, Lie­tu­va la­bai at­si­lie­ka – pa­gal ty­ri­mus esam 135 vie­to­je“, – tei­gė jis.

Pro­ble­ma įvar­di­jo ir tai, jog dau­ge­ly­je sri­čių stin­ga dar­buo­to­jų: „Lie­tu­vos darb­da­viai jau­čia kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos trū­ku­mą, ta­čiau emig­ra­ci­ja pas mus vis tiek iš­lie­ka vie­na di­džiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je.“

 

„Dėl ge­res­nio gy­ve­ni­mo“

Nau­ją­jį so­cia­li­nį mo­de­lį su­da­ro 44 tei­sės ak­tai. Jį ku­riant, anot mi­nist­rės A. Pa­be­dins­kie­nės, da­ly­va­vo dau­gy­bė ko­mi­si­jų, dar­bo gru­pių, su­reng­ta ne vie­na ap­skri­to­jo sta­lo dis­ku­si­ja.

Rū­mų aso­cia­ci­jos gen. di­rek­to­rius R. Šid­laus­kas pa­žy­mė­jo, kad šiuo mo­de­liu ne­sie­kia­ma dau­giau pra­na­šu­mo darb­da­viams, kaip kad svars­to­ma vi­suo­me­nė­je: „Gir­di­me, kad tuo mo­de­liu kaž­kas kaž­ką no­ri ap­gau­ti, įgy­ti dau­giau tei­sių. Ta­čiau tu­rim keis­tis, jei no­rim už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų, fi­nan­si­nių in­jek­ci­jų, po­ky­čių dėl ge­res­nio gy­ve­ni­mo.“

Su­si­ti­ki­me ak­cen­tuo­ta, jog pro­jek­to tiks­lai su­si­ję su dar­bo tei­sės, so­cia­li­nės ap­sau­gos, ki­tų įsta­ty­mų to­bu­li­ni­mu. Tarp jų – ko­va su di­de­liais ad­mi­nist­ra­ci­niais kaš­tais, biu­rok­ra­ti­nės naš­tos ma­ži­ni­mas, ga­li­my­bė ge­riau de­rin­ti dar­bo ir šei­mos įsi­pa­rei­go­ji­mus, stip­rin­ti už­im­tu­mo rė­mi­mo prie­mo­nes. 

Pa­sak mi­nist­rės A. Pa­be­dins­kie­nės, ku­ria­ma­me mo­de­ly­je ne­iš­ski­ria­ma nė vie­na pu­sė. „Tu­ri bū­ti pa­gar­ba ir ver­slui, ir dir­ban­tie­siems, nes vi­si yra ly­gūs – aukš­tes­nių nė­ra“, – sa­kė ji. 

Pro­jek­tas jau pa­sie­kė Sei­mą, ja­me bus nag­ri­nė­ja­mas ru­de­nį. „Pri­im­ti bus su­dė­tin­ga, nes ne­tru­kus rin­ki­mai – daug kas ga­li bū­ti po­li­ti­zuo­ta, – nuo­gąs­ta­vo R. Šid­laus­kas. – Ta­čiau tai – ge­ra ini­cia­ty­va, ga­lin­ti iš­spręs­ti pro­ble­mas iš es­mės, to­dėl ne­tu­rė­tų žlug­ti. Pir­mą kar­tą per 25 me­tus tu­rim sis­te­mi­nį ban­dy­mą pa­ju­din­ti tai, kas pa­se­nę.“

Re­mia­si ki­tų ša­lių pa­tir­tim

Sei­mo va­do­vė L. Grau­ži­nie­nė pa­ste­bė­jo, jog dau­ge­liui mo­de­lio nuo­sta­tų ne­pri­ta­rian­čios prof­są­jun­gos. „Tu­rė­sim iš­ba­lan­suo­ti tarp jų ir darb­da­vių, o nau­jo­vės vi­sa­da su­si­du­ria su pa­si­prie­ši­ni­mu. Ta­čiau la­bai at­sa­kin­gai žiū­rim į ši­tą mo­de­lį, nes jis jaut­rus tiek prof­są­jun­goms, tiek dir­ban­tie­siems. Prem­je­ras no­rė­jo jį pa­teik­ti dar pa­va­sa­rio se­si­jo­je, bet ge­rai, kad Sei­mas tu­rė­jo po­li­ti­nės va­lios ne­sku­bė­ti, nes čia ga­li­ma pri­da­ry­ti daug klai­dų“, – sa­kė ji ir ra­gi­no ver­slo, vi­suo­me­nės at­sto­vus pri­si­dė­ti prie ga­li­mų mo­de­lio ko­rek­ci­jų, dis­ku­si­jų.

Nau­ja­sis so­cia­li­nis mo­de­lis su­kur­tas, re­mian­tis ki­tų ša­lių pa­tir­ti­mi. Vi­sas pro­jek­to pa­va­di­ni­mas – „Lie­tu­vos so­cia­li­nio mo­de­lio, ap­iman­čio už­im­tu­mo di­di­ni­mą, dar­bo san­ty­kių reg­la­men­ta­vi­mo to­bu­li­ni­mą ir so­cia­li­nio drau­di­mo tva­ru­mą, su­kū­ri­mas“. Bū­tų to­bu­li­na­mi dar­bo tei­sę, už­im­tu­mą ir so­cia­li­nę ap­sau­gą reg­la­men­tuo­jan­tys tei­sės ak­tai, sie­kiant di­din­ti už­im­tu­mą, kur­ti dar­bo vie­tas, ge­rin­ti dar­bo san­ty­kius ir ska­tin­ti in­ves­ti­ci­jas.

Uk­mer­gė – vie­na pir­mų­jų, ku­rio­je bu­vo iš­sa­miau pri­sta­ty­tas šis mo­de­lis, jį ap­ta­riant ver­sli­nin­kams bei dar­buo­to­jų at­sto­vams.  

Rūmų nario diena

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *