Futbolą žaidė su seimūnais

Futbolą žaidė su seimūnais / Vyriausias komandų žaidėjas Juozas Olekas ir jauniausia komandų žaidėja Gabija Toropovaitė.

Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­ga Šven­tu­pė­je vy­ko tra­di­ci­nis ma­žo­jo fut­bo­lo tur­ny­ras. Ja­me da­ly­va­vo 4 ko­man­dos: FK „Sei­mas“, FK „Pa­bais­kas“, „Lik­me­rė“ ir Uk­mer­gės SC auk­lė­ti­niai.

Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no Sei­mo na­rys Ka­zys Gry­baus­kas, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas, Vi­diš­kių se­niū­nas Vir­gi­li­jus Šta­ras, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ra­sa Ra­ge­ly­tė-Krau­ce­vi­čie­nė, Vi­diš­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Lai­ma Strel­čiū­nie­nė. Da­ly­vius sa­vo žai­di­mu svei­ki­no Uk­mer­gės spor­to cen­tro ma­žie­ji fut­bo­li­nin­kai.

Į šven­tę at­vy­ko ir gau­sus bū­rys sve­čių iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo. FK „Sei­mas“ ko­man­do­je žai­dė: Juo­zas Ole­kas, Min­dau­gas Bas­tys, Gin­ta­ras Ba­ne­lis, Taut­vy­das Šer­nas, Re­mi­gi­jus Juod­snu­kis, Kon­stan­ti­nas Glo­za­čio­vas, Man­tas Gri­baus­kas, Ju­rij Pes­tov, Juo­zas Tu­bu­tis, Ar­tū­ras Au­gus­ti­nas.

Po emo­cio­na­lių su­si­ti­ki­mų čem­pio­nų var­dus iš­ko­vo­jo FK „Sei­mas“, ant­ro­je vie­to­je – FK „Pa­bais­kas“, tre­čio­je – „Lik­me­rė“.

Pa­grin­di­niai tur­ny­ro rė­mė­jai: UAB „Lik­me­rė“ ir HUMMEL.

Ge­riau­si po­zi­ci­jų žai­dė­jai: ge­riau­sias puo­lė­jas – Ta­das Kas­maus­kis („Lik­me­rė“), ge­riau­sias gy­nė­jas – Juo­zas Tu­bu­tis (FK „Sei­mas“), ge­riau­sias var­ti­nin­kas – Dei­vi­das Ka­vo­liū­nas (Uk­mer­gės SC), re­zul­ta­ty­viau­sias žai­dė­jas – To­mas Be­lic­kas (FK „Pa­bais­kas“).

Ko­man­dų ge­riau­si žai­dė­jai: Min­dau­gas Bas­tys (FK „Sei­mas“), Lo­li­ta Ži­žy­tė (Uk­mer­gės SC), Gin­ta­ras Lu­ko­šiū­nas (FK „Pa­bais­kas“), Gy­tis Vai­va­da („Lik­me­rė“).

At­kak­liau­si ko­man­dų žai­dė­jai: Man­tas Gri­baus­kas (FK „Sei­mas“), Re­na­ta Šim­kū­nai­tė (Uk­mer­gės SC), Ta­das Tu­zi­kas (FK „Pa­bais­kas“), Gied­rius Vai­va­da („Lik­me­rė“).

Ko­rek­tiš­kiau­si ko­man­dų žai­dė­jai: Kon­stan­ti­nas Glo­za­čio­vas (FK „Sei­mas“), Ur­tė Šmi­gels­kai­tė (Uk­mer­gės SC), Gied­rius Mac­ke­vi­čius (FK „Pa­bais­kas“), To­mas Jo­vai­šas („Lik­me­rė“).

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *