Ukmergę priskirs Utenos apskričiai?

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergės savivaldybę norima prijungti prie Utenos apskrities. Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergės savivaldybę norima prijungti prie Utenos apskrities.

Uk­mer­gę ke­ti­na­ma pri­skir­ti Ute­nos ap­skri­čiai. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja šią sa­vai­tę bai­gė pa­reng­ti ir tei­kia de­rin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nių vie­ne­tų ir jų ri­bų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą.

Ra­jo­no va­do­vai to­kiais pla­nais šo­ki­ruo­ti, nes su sa­vi­val­dy­be jie ne­bu­vo de­rin­ti.

Apie tai, kad Uk­mer­gė ga­li bū­ti pri­skir­ta ne Vil­niaus, kaip da­bar, o Ute­nos ap­skri­čiai, pir­mą­syk vie­šai pra­bil­ta dar ge­gu­žę. Tuo­met mi­nist­rų ka­bi­ne­tas pri­ta­rė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­tiems spren­di­mams, su­da­ran­tiems prie­lai­das nau­jų te­ri­to­ri­nių sta­tis­ti­nių vie­ne­tų nu­sta­ty­mui Lie­tu­vo­je.

Vy­riau­sy­bės Spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­me tą­syk teig­ta, kad šie spren­di­mai bū­ti­ni sie­kiant pa­si­ruoš­ti si­tu­a­ci­jai, kuo­met Lie­tu­va vir­šys 75 proc. ES ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to vi­dur­kio. Dėl to ji ne­be­ga­lės gau­ti ES fi­nan­si­nės pa­ra­mos kaip vie­nas ma­žiau iš­si­vys­čiu­sių re­gio­nų.

Tei­gia­ma, kad ne­da­rant te­ri­to­ri­nių sta­tis­ti­nių vie­ne­tų nu­sta­ty­mo pa­kei­ti­mų, 2021–2028 me­tų fi­nan­si­niu lai­ko­tar­piu Lie­tu­va dėl to gau­tų iki 2,7 mlrd. eu­rų ma­žiau ES fi­nan­si­nės pa­ra­mos, nei gau­na da­bar.

Su­ma­žė­tų ir mak­si­ma­lus fi­nan­sa­vi­mo in­ten­sy­vu­mas – ES fi­nan­si­nė pa­ra­ma ga­lė­tų su­da­ry­ti ne 85 proc., kaip da­bar, bet 60 proc. pa­ra­mos vie­šie­siems pro­jek­tams.

„No­riu nu­ra­min­ti, jog nau­jų re­gio­nų su­da­ry­mas ne­tu­rės įta­kos vie­tos sa­vi­val­dų sis­te­mai – gy­ven­to­jams ne­rei­kės per­dek­la­ruo­ti sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos, ne­si­keis ins­ti­tu­ci­jų dar­bas, pa­kei­ti­mai ne­tu­rės įta­kos rin­ki­mų sis­te­mai. Toks skirs­ty­mas tu­rės įta­kos tik ofi­cia­lio­sios sta­tis­ti­kos rin­ki­mui – ji tu­rės bū­ti ren­ka­ma pa­gal nau­jai su­for­muo­tus re­gio­nus. Tai pa­dės gau­ti pa­ra­mą ma­žiau iš­si­vys­čiu­siems re­gio­nams at­ei­ty­je“, – pa­žy­mė­jo prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me ge­gu­žę bu­vo pri­tar­ta to­li­mes­niems dar­bams, ku­rie su­da­rys prie­lai­das pa­keis­ti Vil­niaus ap­skri­ties ri­bas, sil­pniau iš­vys­ty­tas ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bes pri­ski­riant gre­ti­moms ap­skri­tims.

Nu­ma­ty­ta, kad Šven­čio­nių, Šir­vin­tų ir Uk­mer­gės ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės bus pri­ski­ria­mos Ute­nos, Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė – Aly­taus ap­skri­čiai.

Pa­gal nau­ją­jį įsta­ty­mo pro­jek­tą Vil­niaus ap­skri­ty­je lik­tų Elek­trė­nų, Tra­kų ra­jo­nai, Vil­niaus mies­to ir Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės.

Ute­nos ap­skri­čiai pri­klau­sy­tų Anykš­čių, Ig­na­li­nos, Mo­lė­tų, Šir­vin­tų, Šven­čio­nių, Uk­mer­gės, Ute­nos, Vi­sa­gi­no, Za­ra­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai kar­tu su Fi­nan­sų ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­mis bu­vo pa­ves­ta iki rug­sė­jo 30 d. pa­reng­ti Te­ri­to­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nių vie­ne­tų ir jų ri­bų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Šis pa­ve­di­mas jau įvyk­dy­tas.

Įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo ini­cia­to­riai nu­ma­to, kad bu­vu­sios Vil­niaus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės, ku­rios bū­tų pri­skir­tos Ute­nos ap­skri­čiai, pa­jus tei­gia­mų po­ky­čių, nes ga­lės ti­kė­tis di­des­nės ES fi­nan­si­nės pa­ra­mos.

Ta­čiau Uk­mer­gės ra­jo­no va­do­vai to­kiu įsta­ty­mo pro­jek­tu yra pa­si­pik­ti­nę.

Uk­mer­gės ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­ja Klav­di­ja Ste­pa­no­va sa­kė, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nių vie­ne­tų ir jų ri­bų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­to, ku­ris tie­sio­giai lies­tų mū­sų ra­jo­ną, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja net ne­ga­vo. Tre­čia­die­nį pro­jek­tą per­siun­tė Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja.

„Ma­to­me la­bai daug nei­gia­mų da­ly­kų. Nes šie pa­si­kei­ti­mai tie­sio­giai pa­lies­tų la­bai daug tar­ny­bų: že­mėt­var­ką, po­li­ci­ją, dar­bo bir­žą ir ki­tas. Kaip bus tvar­ko­ma­si, įsta­ty­mo pro­jek­te ne­už­si­me­na­ma“, – sa­kė vi­ce­me­rė.

Ra­jo­no me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas taip pat ak­cen­ta­vo, kad si­tu­a­ci­ja dėl mi­nė­to pro­jek­to yra pri­bloš­kian­ti. Ap­mau­džiau­sia, kad me­rų nuo­mo­nės apie pro­jek­tą mi­nis­te­ri­ja ne­klau­sė.

„Ga­lė­tų pa­tį Vil­nių at­skir­ti, o li­ku­sius mū­sų ap­skri­ties ra­jo­nus pa­lik­ti tam pa­čiam re­gio­nui. Ki­tas mū­sų pa­siū­ly­mas – at­kur­ti Uk­mer­gės ap­skri­tį ir prie jos pri­jung­ti nuo Vil­niaus da­bar siū­lo­mus at­skir­ti ra­jo­nus“, – kal­bė­jo ra­jo­no va­do­vas. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, tai vi­sai re­a­lus pla­nas.

Jis taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad vi­sos da­bar Vil­niaus ap­skri­čiai pri­klau­san­čios sa­vi­val­dy­bės tu­ri ben­drą at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mą, daug ben­drų fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų. Pa­tvir­ti­nus to­kį ne­ap­gal­vo­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą sa­vi­val­dy­bei iš­kil­tų dau­gy­bė pro­ble­mų, apie ku­rias net ne­už­si­me­na­ma pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

Apie da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją ir įsta­ty­mo pro­jek­tą in­for­muo­ti Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bos na­riai. Ke­ti­na­ma su jais ap­tar­ti si­tu­a­ci­ją ir pa­reng­ti raš­tą aukš­čiau­siems ša­lies va­do­vams.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(3 balsai)

Komentarai  

0 # Nesamone 2015-10-19 19:45
:-x nesamone
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų