Autorės nuotr. Renginio dalyviai ir žaidė... Autorės nuotr. Renginio dalyviai ir žaidė...

Uk­mer­gės dar­bo bir­ža kar­tu su ki­to­mis ša­lies įstai­go­mis da­ly­vau­ja įgy­ven­di­nant vie­ną iš jau­ni­mo po­li­ti­kos pro­gra­mų – Jau­ni­mo ga­ran­ti­jų ini­cia­ty­vą. Ji So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­tu ren­gi­niu ne­se­niai pri­sta­ty­ta ir pas mus.

Ši ini­cia­ty­va įgy­ven­di­na­ma nuo 2014 m., ben­dra­dar­biau­jant su Eu­ro­pos Są­jun­ga. Pro­gra­ma skir­ta 15–29 m. nie­kur ne­dir­ban­čiam, ne­si­mo­kan­čiam jau­ni­mui. Sie­kia­ma, kad per ke­tu­ris mė­ne­sius nuo for­ma­lio­jo mo­ky­mo už­bai­gi­mo ar ta­pi­mo be­dar­biais jiems bū­tų pa­tei­kia­mas dar­bo pa­siū­ly­mas, pa­siū­ly­mas tęs­ti stu­di­jas, at­lik­ti sta­žuo­tę ar prak­ti­ką.

To­kiems as­me­nims or­ga­ni­zuo­ja­mi mo­ky­mai, su­si­ti­ki­mai su švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jais, ver­sli­nin­kais, ki­tų sri­čių spe­cia­lis­tais. Da­ly­vau­ja­ma sa­va­no­riš­ko­je veik­lo­je. Uk­mer­gė­je vie­na vie­tų to­kios sa­vi­raiš­kos ga­li­my­bei – Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tras.

 Jau­ni­mo ga­ran­ti­jų ini­cia­ty­vos do­ku­men­tą – re­ko­men­da­ci­ją dėl jos nu­sta­ty­mo – 2013 m. pri­ėmė ES Ta­ry­ba. To­kios ini­cia­ty­vos po­rei­kį lė­mė itin pras­ta Eu­ro­pos jau­ni­mo, ku­ris ypač nu­ken­tė­jo per eko­no­mi­nę kri­zę, si­tu­a­ci­ja.

Uk­mer­gės dar­bo bir­ža pri­me­na, kad pro­jek­te ga­li da­ly­vau­ti tiek re­gist­ruo­tas bir­žo­je, tiek ne­re­gist­ruo­tas jau­ni­mas iki 29 m. Pro­jek­tas tę­sis iki 2020-ųjų.

Apie tai kal­bė­jo ir su pro­gra­ma su­pa­žin­di­no Uk­mer­gė­je vie­šė­ju­si im­pro­vi­za­ci­jos te­at­ro „Ki­tas kam­pas“ ko­man­da. Ren­gi­nys, skir­tas jau­nie­siems uk­mer­giš­kiams, vy­ko Pi­lies par­ke. Čia su jais ben­dra­vo ak­to­rius Mar­ty­nas Ne­dzins­kas.

Pri­sta­ty­da­mas kai ku­rias pro­jek­to veik­las, jis sa­kė, kad la­bai svar­bi yra ir jau­nuo­lių sa­viš­vie­ta: „Pa­tys jau­ni žmo­nės tu­ri bū­ti ak­ty­vūs, ne­bi­jo­ti tei­rau­tis jiems svar­bios in­for­ma­ci­jos dar­bo bir­žo­je, do­mė­tis ir lan­ky­tis įmo­nė­se, ieš­kant ga­li­my­bių iš­ban­dy­ti pro­fe­si­jas.“ 

Pa­ta­ri­mus, kaip pa­dė­ti sau su­ras­ti sa­vo vie­tą gy­ve­ni­me, įsi­lie­ti į mėgs­ta­mą veik­lą, jis da­li­jo ir šmaikš­čiais žai­di­mais. Su­si­rin­ku­sie­siems siū­lė pa­si­mankš­tin­ti, su­da­ly­vau­ti vik­to­ri­no­je ir lai­mė­ti pri­zų.

Kal­bin­ti įvai­rio­se or­ga­ni­za­ci­jo­se sa­va­no­riau­jan­tys jau­nuo­liai. Sa­vo pa­tir­ti­mi pa­si­da­li­jo vie­na jų – uk­mer­giš­kė moks­lei­vė Rū­ta Gir­ny­tė. „Jei­gu esi sa­va­no­ris, va­di­na­si, da­rai tai, kas tau pa­tin­ka. Taip yra ir man. Sma­gu, kai ta­ve su­pa nuo­šir­dūs žmo­nės. O kai pa­ban­dai – ne­ga­li su­sto­ti“, – sa­kė ji.  

Ki­ti ren­gi­nio da­ly­viai, da­li­ję­si sa­vo sėk­mės is­to­ri­jo­mis, kur­tis jas pa­ta­rė kiek­vie­nam jau­nuo­liui. Ieš­kant sri­ties, ku­rio­je ge­rai jaus­tų­si, svar­bu ne tik no­rė­ti, bet tų tiks­lų siek­ti, pa­tiems ju­dė­ti į prie­kį. „Lin­kiu už­si­im­ti tuo, kas prie šir­dies, nes kai dir­ba­ma su mei­le, vis­kas ge­riau pa­da­ro­ma“, – lin­kė­jo apie sa­vo veik­lą pa­pa­sa­ko­jęs vil­nie­tis Arū­nas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų