Nepatogumai dėl asmens dokumentų – laikini

Asmens tapatybės kortelė Asmens tapatybės kortelė

Mig­ra­ci­jos tar­ny­bo­se lai­ki­nai su­stab­dy­tas pra­šy­mų iš­duo­ti as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­les sku­bos tvar­ka pri­ėmi­mas. Tai su­si­ję su jo­se elek­tro­ni­niu bū­du įra­šy­tų ser­ti­fi­ka­tų val­dy­mo pa­slau­gų po­ky­čiais.

As­mens do­ku­men­tuo­se įra­šy­tų šių ser­ti­fi­ka­tų val­dy­mo sis­te­mą li­gi šiol ad­mi­nist­ra­vo Gy­ven­to­jų re­gist­ro tar­ny­ba – biu­dže­ti­nė įstai­ga prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos. Ta­čiau jau nuo sau­sio 1 d. ši tar­ny­ba lik­vi­duo­ja­ma.  

Ren­gian­tis ser­ti­fi­ka­vi­mo veik­los pe­rė­mi­mui, nuo gruo­džio 23 d. vyk­do­mi Ser­ti­fi­ka­vi­mo cen­tro mo­der­ni­za­vi­mo dar­bai. To­dėl kol kas nė­ra tech­ni­nių ga­li­my­bių iš­ra­šy­ti as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­les, tu­rin­čias skait­me­ni­nius ser­ti­fi­ka­tus, sku­bos tvar­ka – per 1 dar­bo die­ną ir per 5 dar­bo die­nas.

Pa­sak Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos val­dy­bos Uk­mer­gės gru­pės vy­res­nio­sios spe­cia­lis­tės Jo­lan­tos Rin­ke­vi­čie­nės, pra­šy­mai iš­duo­ti kor­te­les ben­dra tvar­ka pri­ima­mi įpras­tai. Tuo me­tu pri­rei­kus sku­biai iš­vyk­ti, gy­ven­to­jai, anot jos, ga­li da­ry­tis pa­sus. Šie as­mens do­ku­men­tai sku­bos tvar­ka iš­duo­da­mi taip pat per 1 ir per 5 dar­bo die­nas.

Nu­trau­kus Gy­ven­to­jų re­gist­ro tar­ny­bos veik­lą, Lie­tu­vos Res­publi­kos gy­ven­to­jų re­gist­ro tvar­ky­mo funk­ci­jos per­duo­da­mos vals­ty­bės įmo­nei Re­gist­rų cen­trui. Ser­ti­fi­ka­tų su­da­ry­mo ir tvar­ky­mo funk­ci­jos – As­mens do­ku­men­tų iš­ra­šy­mo cen­trui prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos.

Per­skirs­tant veik­lą, ne­pa­to­gu­mai dėl sku­bos tvar­ka iš­duo­da­mų kor­te­lių, pa­sak J. Rin­ke­vi­čie­nės, – lai­ki­ni. Kol kas ne­at­nau­ji­na­mi ir as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lių elek­tro­ni­niai ser­ti­fi­ka­tai.

Per­duo­dant mi­nė­tos tar­ny­bos pa­grin­di­nes funk­ci­jas Re­gist­rų cen­trui, sie­kia­ma už­tik­rin­ti efek­ty­ves­nį gy­ven­to­jų re­gist­ro tvar­ky­mą, op­ti­mi­zuo­ti pa­grin­di­nių vals­ty­bės re­gist­rų val­dy­mą.

As­mens do­ku­men­tų iš­ra­šy­mo cen­tro ser­ti­fi­ka­tai nuo sau­sio 1 d. bus įra­šo­mi ir į as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­les, ir į vals­ty­bės tar­nau­to­jo pa­žy­mė­ji­mus.

Pa­sak pa­šne­ko­vės, mū­sų mig­ra­ci­jos tar­ny­bo­je ne­sklan­du­mų dėl šios per­tvar­kos ne­bu­vo ki­lę. „Di­des­nis dar­bo krū­vis da­bar pas mus dėl to, jog prieš šven­tes dau­giau žmo­nių iš už­sie­nio grįž­ta su­si­tvar­ky­ti, pa­si­keis­ti as­mens do­ku­men­tų. Dau­giau iš­duo­dam as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lių – jos pi­ges­nės, ga­lio­ja vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je, ga­li­ma ke­liau­ti ir gy­ven­ti. Ta­čiau ne­ma­žai už­sa­ko­ma ir pa­sų, rei­ka­lin­gų vyks­tant į tre­či­ą­sias ša­lis“, – pa­sa­ko­jo ji.

Mig­ra­ci­jos val­dy­bos Uk­mer­gės gru­pė­je per šiuos me­tus už­re­gist­ruo­ta 3430 pra­šy­mų dėl kor­te­lių bei 1786 – dėl pa­sų.

Lus­ti­nės as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės, ku­rios ga­li bū­ti nau­do­ja­mos ir kaip elek­tro­ni­nio pa­ra­šo kū­ri­mo prie­mo­nė, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiams iš­duo­da­mos nuo 2009 m.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų