Gedimino Nemunaičio nuotr. Vandentiekininkai „gelbėjo“ plyšusį vamzdį. Gedimino Nemunaičio nuotr. Vandentiekininkai „gelbėjo“ plyšusį vamzdį.

Tre­čia­die­nio nak­tį spus­te­lė­jęs šal­tis pa­da­rė daug bė­dų gy­ven­to­jams. Trū­kus vamz­dy­nui Del­tu­vos, A. Sme­to­nos bei Va­sa­rio 16-osios gat­vė­mis plūs­te plū­do van­duo. Tuo tar­pu Vil­niaus gat­vė­je ke­lių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai bu­vo li­kę be du­jų.

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Sta­nis­la­vas Gil­vy­dis pa­sa­ko­jo, jog tre­čia­die­nio nak­tį, apie 3 va­lan­dą, ties A. Sme­to­nos ir Del­tu­vos gat­vių san­kry­ža trū­ko vamz­dis.

At­si­ka­sę šio­je vie­to­je že­mę, ava­ri­nės tar­ny­bos dar­buo­to­jai iš­vy­do apie met­ro il­gio iš­il­gi­nį ply­ši­mą 20 cen­ti­met­rų sker­smens vamz­dy­je.

Pa­sak pa­va­duo­to­jo, ava­ri­ja lai­ko­ma tik­rai ne­men­ka, ka­dan­gi trū­ko ma­gist­ra­li­nis šal­to van­dens vamz­dis.

Pa­sa­ko­jo, jog iš da­lies ap­si­ei­ta lai­min­gai – di­de­lė­je vamz­džio da­ly­je nuo trū­ki­mo vie­tos nė­ra pri­si­jun­gu­sių var­to­to­jų, pri­si­jun­gi­mams skir­tos vie­tos už­sklęs­tos sklen­dė­mis.

Tuo tar­pu ar­ti­miau­sių dau­gia­bu­čių ir in­di­vi­du­a­lių na­mų gy­ven­to­jams van­duo pra­dė­tas tiek­ti ki­tais vamz­dy­nais. To­kia ga­li­my­bė yra, ka­dan­gi vamz­dy­nai yra žie­di­niai.

Gil­vy­dis sa­ko, kad įmo­nė pa­ty­rė nuos­to­lių dėl van­dens nu­te­kė­ji­mo. Nuo 3 iki 5 va­lan­dos ry­to iš­bė­go 600 ku­bi­nių met­rų. Die­nos nor­ma, ku­rią per die­ną su­var­to­ja vi­sa Uk­mer­gė, yra 2700 ku­bi­nių met­rų.

Dėl ava­ri­jos vi­sa­me tin­kle su­ma­žė­jo van­dens slė­gis. Jis nu­kri­to iki 3 bar, kai tuo tar­pu nor­ma­lio­mis są­ly­go­mis slė­gis bū­na 4,5 bar.

Dėl to la­biau­siai nu­ken­tė­jo dau­gia­bu­čių vir­šu­ti­niuo­se aukš­tuo­se gy­ve­nan­tys uk­mer­giš­kiai. Ke­le­tas žmo­nių iš ry­to skam­bi­no į „Uk­mer­gės van­de­nis“, teig­da­mi, jog pas juos nė­ra van­dens. Ta­čiau, pa­sak S. Gil­vy­džio, van­dens nu­te­kė­ji­mas bu­vo su­stab­dy­tas apie 5.30 val., tai­gi jo sty­gių pa­ju­to tik la­bai anks­ti at­si­kė­lę dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai.

Vi­siš­kai ava­ri­jos pa­da­ri­niai pa­ša­lin­ti apie 16 val. Trū­ki­mo vie­to­je pa­keis­ta 1,5 met­ro il­gio vamz­džio da­lis. Ma­no­ma, kad se­ną, su­si­dė­vė­ju­sį ke­taus vamz­dį ga­lė­jo iš­ju­din­ti įša­las.

Anot S. Gil­vy­džio, be­veik prieš pus­šim­tį me­tų ties­tas ma­gist­ra­li­nis vamz­dis jau lau­kia re­no­va­ci­jos – ji įtrauk­ta į pla­nus. Ga­vus fi­nan­sa­vi­mą, ki­tais me­tais pla­nuo­ja­ma se­ną ke­ti­nį ma­gist­ra­li­nį vamz­dį pa­keis­ti į po­lie­ti­le­ni­nį.

Pa­va­duo­to­jas sa­ko, kad to­kiais at­ve­jais, kai dėl ava­ri­jos dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai lie­ka be van­dens, įmo­nė prie na­mo at­ve­ža van­dens cis­ter­ną. „Ta­čiau šis va­rian­tas la­biau tin­ka va­sa­rą. Žie­mą van­duo cis­ter­no­je la­bai grei­tai už­šal­tų, mū­sų dar­buo­to­jui tek­tų vi­są die­ną ją kaž­kaip šil­dy­ti“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vas.

Už­ša­lo net du­jos

Šal­čiai tre­čia­die­nio ry­te be du­jų pa­li­ko Vil­niaus 93, 95 ir 97 dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jus. Iš ry­to tai pa­ste­bė­ję žmo­nės skam­bi­no į ava­ri­nę tar­ny­bą.

Nuo anks­ty­vo ry­to iki be­veik 10 va­lan­dos šių na­mų gy­ven­to­jams te­ko ap­si­ei­ti be šil­tų pus­ry­čių – tiek lai­ko du­jų tie­ki­mas bu­vo nu­trū­kęs.

AB „Ener­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius“ Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus at­sto­vas ry­šiams su vi­suo­me­ne Mar­ty­nas Bur­ba pa­sa­ko­jo, jog ga­vę pra­ne­ši­mą, tar­ny­bos dar­buo­to­jai at­vy­kę į vie­tą pa­tik­ri­no du­jų skirs­ty­mo įren­gi­nius. Nu­sta­ty­tas du­jų slė­gio re­gu­lia­to­riaus ge­di­mas. Ši įran­ga bu­vo pa­keis­ta.

„Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, ge­di­mas įvy­ko dėl šiuo me­tu vy­rau­jan­čio di­de­lio šal­čio“, – tei­gia įmo­nės at­sto­vas.

De­ja, ket­vir­ta­die­nio ry­tą  si­tu­a­ci­ja vėl kar­to­jo­si – ava­ri­nė­je tar­ny­bo­je vėl gau­tas pra­ne­ši­mas, kad tuo­se pa­čiuo­se dau­gia­bu­čiuo­se nė­ra du­jų.

Bur­ba tei­gia, jog į vie­tą nu­vy­kę dar­buo­to­jai iš­si­aiš­ki­no prie­žas­tis. Šio­je vie­to­je nu­spręs­ta pa­sta­ty­ti re­zer­vi­nio du­jų slė­gio re­gu­lia­to­rių. Su­tri­kus pa­grin­di­nio­jo veik­lai, jį pa­keis re­zer­vi­nis.

Pro­ble­ma kai­my­nams

UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­rius Gied­rius Po­cius pa­sa­ko­jo, jog šią sa­vai­tę į šal­čio gniauž­tus pa­te­ko ke­le­to na­mų, ku­riuos ad­mi­nist­ruo­ja ši įmo­nė, gy­ven­to­jai. Vamz­džiai už­ša­lo ne­gy­ve­na­muo­se bu­tuo­se. Di­rek­to­rius pa­ti­ki­no, kad ima­ma­si sku­bių prie­mo­nių – ieš­ko­ma sa­vi­nin­kų.

Dėl šių prie­žas­čių ava­ri­nės tar­ny­bos dar­buo­to­jų pa­gal­bos pri­rei­kė Kau­no, Ra­my­ga­los, Vy­tau­to gat­vė­se esan­čiuo­se bu­tuo­se.

Į įmo­nę skam­bi­no ke­li dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai ir skun­dė­si ne­pa­kan­ka­mai šy­lan­čiais ra­dia­to­riais. Anot įmo­nės va­do­vo, to­kios pro­ble­mos daž­nai at­si­ran­da dėl sis­te­mų iš­si­ba­lan­sa­vi­mo. Prie to ge­ro­kai pri­si­de­da šal­tis.

Uk­mer­gė­je – re­kor­das

Uk­mer­gės me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­ties ste­bė­to­ja Vi­ta­li­ja Bud­ni­kie­nė in­for­ma­vo, kad sau­sio 6-osios nak­tį Uk­mer­gė­je už­fik­suo­ta oro tem­pe­ra­tū­ra bu­vo že­miau­sia vi­so­je Lie­tu­vo­je – nu­kri­to iki 28,2 laips­nio šal­čio. Tai že­miau­sia tem­pe­ra­tū­ra, už­fik­suo­ta Uk­mer­gė­je nuo 2011 me­tų sau­sio mė­ne­sį.

Ste­bė­to­ja pa­sa­ko­jo, jog į me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­tį pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis uk­mer­giš­kių skam­bu­čių pa­dau­gė­jo.

„Vie­ni žmo­nės skam­bi­na, no­rė­da­mi su­ži­no­ti, kiek šal­čio, ki­ti – tie­siog pa­si­tiks­lin­ti sa­vo na­mų ar au­to­mo­bi­lio ter­mo­met­rus. Ta­čiau teig­ti, kad ki­taip ro­dan­tys ter­mo­met­rai ne­tiks­lūs, ir­gi ne­ga­li­ma. Mies­te tarp na­mų daž­niau­siai bū­na kiek šil­čiau, ki­to­se ra­jo­no vie­to­se ga­li ir dar že­miau nu­kris­ti.“

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų