Daugiabučių kiemų būklė – ir gyventojų atsakomybė

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Į mūsų re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Anykš­čių gat­vės gy­ven­to­ja iš­sa­kė pro­ble­mą, ku­ri, de­ja, bū­din­ga vi­siems mies­to mik­ro­ra­jo­nams.

Anot pa­šne­ko­vės, jų dau­gia­bu­čių kie­mo būk­lė itin bai­si: „Iš­dau­žy­tos di­džiau­sios duo­bės, jo­se telk­šo ba­los. Vai­ruo­to­jai lau­žo au­to­mo­bi­lius, o pės­tie­ji per ba­las nė ko­jos pa­sta­ty­ti ne­tu­ri kur.“

Pa­sak Uk­mer­gės mies­to se­niū­nės Zi­tos Pe­čiu­lie­nės, dau­gia­bu­čių kie­mai – vie­na di­džiau­sių mies­to bė­dų.

Pras­ta pa­dė­tis Duks­ty­nos, Pi­vo­ni­jos, Pra­mo­nės mik­ro­ra­jo­nuo­se bei A. Sme­to­nos bei Va­sa­rio 16-osios gat­vių kie­muo­se. Apie tai nuo­lat dis­ku­tuo­ja­ma su sa­vi­val­dy­bės va­do­vais, spe­cia­lis­tais.

Pe­čiu­lie­nė tei­gia, kad dau­gia­bu­čių kie­mai skirs­to­mi į tuos, ku­rie yra pra­va­žiuo­ja­mi, jun­gia­si su ki­to­mis gat­vė­mis ir už­da­ri.

Su­si­sie­kian­čiuo­sius su ki­to­mis gat­vė­mis tvar­ko sa­vi­val­dy­bė. Tuo tar­pu už­da­rus, ku­rie pri­klau­so vie­nam ar ke­liems dau­gia­bu­čiams, tvar­ky­tis tu­ri pa­tys gy­ven­to­jai.

Se­niū­nė sa­ko, kad mi­nė­ta­sis Anykš­čių gat­vė­je esan­tis kie­mas yra pra­va­žiuo­ja­mas ir jo tvar­ky­mas nu­ma­ty­tas sa­vi­val­dy­bės pla­nuo­se. Ta­čiau kuo­met tai bus at­lie­ka­ma, ne­ga­li at­sa­ky­ti, ka­dan­gi iki tol rei­kia per­klo­ti se­nas ir su­si­dė­vė­ju­sias van­den­tie­kio, ši­lu­mos tin­klų tra­sas.

Ma­no­ma, kad tra­sas tvar­ky­ti bus pra­dė­ta dar šie­met: „As­fal­tuo­ti nu­ma­ty­ta, ta­čiau vis­ką rei­kia at­lik­ti kom­plek­siš­kai.“

Ini­cia­ty­vą tu­ri ro­dy­ti pa­tys gy­ven­to­jai. Pa­sak se­niū­nės, mąs­ty­mas, kad dau­gia­bu­čių kie­mus tu­ri tvar­ky­ti tik se­niū­ni­ja ir sa­vi­val­dy­bė, yra klai­din­gas: „Dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­tys žmo­nės tu­rė­tų rū­pin­tis sa­vo ap­lin­ka kaip ir in­di­vi­du­a­lių na­mų gy­ven­to­jai.“

Į se­niū­ni­ją ne­re­tai krei­pia­si ir kie­mų, ku­rie nė­ra pra­va­žiuo­ja­mi ir juos tu­rė­tų tvar­ky­tis pa­tys, gy­ven­to­jai. Jei yra ga­li­my­bė, se­niū­ni­ja už­ly­gi­na duo­bes žvy­ru, skal­da ar fre­zuo­tu as­fal­tu, at­siun­čia grei­de­rį.

Ta­čiau to­kiu at­ve­ju iš na­mų ko­men­dan­tų pu­sės rei­kė­tų rim­tos or­ga­ni­za­ci­jos – jie tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti, kad kie­mas ne­bū­tų už­sta­ty­tas au­to­mo­bi­liais, su­de­rin­ti veiks­mus su se­niū­ni­ja.

Me­tams mies­to se­niū­ni­ja gau­na 40 sa­vi­var­čių žvy­ro. Tai la­bai ne­di­de­lis kie­kis, ka­dan­gi mies­te yra apie 20 ki­lo­met­rų žvy­ro dan­gos gat­vių, ku­rioms nuo­lat rei­kia vie­no­kio ar ki­to­kio re­mon­to.

Sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­gin­tas Du­baus­kas pa­sa­ko­jo, jog prie tų dau­gia­bu­čių kie­mų, ku­rių prie­žiū­ra pri­klau­so nuo pa­čių gy­ven­to­jų, pri­si­de­da ir sa­vi­val­dy­bė. Ta­čiau „tvar­ky­ti kie­mą“, anot jo, pla­ti są­vo­ka – ap­ima dan­gos re­mon­tą, ša­li­gat­vių klo­ji­mą, au­to­mo­bi­lių aikš­te­lių įsi­ren­gi­mą ar­ba pra­pla­ti­ni­mą.

Gy­ven­to­jai tu­ri pri­si­dė­ti 70 proc. lė­šų. Sa­vi­val­dy­bės da­lis – 30 proc. Ga­li­ma nau­do­ti na­mo kau­pia­mą­sias lė­šas. Su­da­ro­mas są­ra­šas, na­mai sta­to­mi į ei­lę. 

Gy­ven­to­jai tu­ri kreip­tis į Uk­mer­gės bu­tų ūkį, jei na­mą ad­mi­nist­ruo­ja ši įmo­nė. Sa­vi­val­dy­bei pra­šy­mą bei pre­li­mi­na­rią są­ma­tą pa­teik­ti tu­rė­tų ben­dri­jos.

Prieš po­rą me­tų pa­gal to­kį fi­nan­sa­vi­mo bū­dą kie­mus su­si­tvar­kė 5 dau­gia­bu­čiai. Iš biu­dže­to bu­vo skir­ta 8,7 tūkst. eu­rų, per­nai – 2 na­mai. Skir­ta apie 5 tūkst. eu­rų. Šie­met biu­dže­te šioms reik­mėms yra skir­ta 10 tūkst. eu­rų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų