Stovykloje visų laukė ir iššūkiai

Stovyklautojai pasipuošė pačių kurtais autoportretais. Stovyklautojai pasipuošė pačių kurtais autoportretais.

De­šim­ta­sis Vep­rių sto­vyk­los vai­kų va­sa­ros po­il­sio pro­gra­mos „Šven­to­sios vin­giai“ se­zo­nas bai­gė­si.

 

Per de­šimt­me­tį bu­vo me­ni­nės ir kū­ry­bi­nės, eko­lo­gi­nės ir gam­to­sau­gi­nės, pi­lie­ti­nio ir tau­ti­nio ug­dy­mo, svei­ka­ti­ni­mo ir fi­zi­nio ak­ty­vi­ni­mo, et­no­kul­tū­ros ir kraš­to pa­ži­ni­mo veik­los: vi­sos jos „ban­ga­vo“ sma­giai – kaip Šven­to­sios vin­giai.

Su šia pro­gra­ma sto­vyk­la­vo be­veik 2000 vai­kų, iš jų 500 – iš da­lies fi­nan­suo­ja­mi ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos. Nuo 2010-ųjų di­de­lė pa­ra­ma (30 proc. ke­lia­la­pio kai­nos) kiek­vie­nam sto­vyk­lau­to­jui bu­vo Švie­ti­mo mai­nų pa­ra­mos fon­do TAPK pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mas. Ke­lis se­zo­nus vai­kų sto­vyk­la­vi­mą rė­mė vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja „SOS Vep­riuo­se“.

Pas­ku­ti­nė­je šios va­sa­ros pro­gra­mos pa­mai­no­je „Sa­vo­jo lo­bio bei­eš­kant 2“ sto­vyk­la­vo 25 ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gų vai­kai, ku­riuos pa­rė­mė sa­vi­val­dy­bė. Ki­ti sto­vyk­la­vo tė­ve­lių, rė­mė­jų lė­šo­mis, tai – da­ly­viai iš Kau­no, Vil­niaus, Ra­sei­nių, Jo­na­vos, Mo­lė­tų, Jur­bar­ko. Vy­ko su­si­pa­ži­ni­mo žai­di­mai, skam­bė­jo bū­rių skan­duo­tės ir šū­kiai, ple­vė­sa­vo bū­rių ir sto­vyk­los vė­lia­vos.

Vie­šo­sios įstai­gos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ at­sto­vas Pau­lius Mu­raus­kas pa­pa­sa­ko­jo apie jos veik­lą, dis­ku­ta­vo apie są­ži­nin­gą spor­tą, kar­tu žai­dė žai­di­mus. Da­ly­viai pa­si­ra­šė Są­ži­nin­go sto­vyk­lau­to­jo de­kla­ra­ci­ją.

At­vy­kę Vi­kin­gų kai­mo gy­ven­to­jai nu­ste­bi­no ne­tra­di­ci­niu „vi­kin­giš­ku“ pa­si­svei­ki­ni­mo bū­du. Vai­kai žai­dė se­no­viš­kus žai­di­mus: Kvir­ka­tas, Kub­b‘as, Ar­klių lenk­ty­nės, La­pė ir žą­sys, Tvir­to­vė, Lai­mės na­mas. Sto­vyk­lau­to­jai lenk­ty­nia­vo, kas grei­čiau per­rinks grū­dus, kas stip­res­nis stu­miant ar trau­kiant vir­vę, len­kiant ko­ją.

Vi­sos sto­vyk­lau­to­jų gru­pės per­ga­les skai­čia­vo gau­to­mis pu­po­mis sa­vo pup­mai­šiuo­se.

Vai­kams, sto­vyk­la­vu­siems pir­mą kar­tą, iš­šū­kiu ta­po sa­va­ran­kiš­kas orien­ta­ci­nis žai­di­mas „Ša­lia kra­te­rio. Vep­riai“. Kruopš­čiau­siai už­duo­tį at­li­ko vy­riau­sie­ji – „de­be­sė­liai“. Jau­nes­ni sto­vyk­lau­to­jai ke­lia­vo ki­tu marš­ru­tu, jiems tal­ki­no jau pa­ty­rę sto­vyk­lau­to­jai Do­vy­das ir Ed­vi­nas. Abi gru­pės sėk­min­gai įvei­kė vi­sas už­duo­tis ir iš­gel­bė­jo ku­ni­gaikš­ty­tę Gel­du­tę.

Dvie­jų die­nų ke­lio­nės ir kla­jo­nės ta­po iš­šū­kiu ne tik sto­vyk­lau­to­jams, bet ir va­do­vams Ra­sai Že­mai­ty­tei, Rad­vi­lei Ve­re­nie­nei, Ais­tei Ve­re­niū­tei, Jo­li­tai Pa­lai­mie­nei ir Do­mui Jas­kū­nui. Da­ly­viai, pės­čio­mis į „Skau­tų slė­nį“ įvei­kę 7 km at­kar­pą, tu­rė­jo įsi­kur­ti sa­vo pa­sto­vyk­lę. Su­si­pa­ži­nę su skau­tiš­ka ri­kiuo­te, mo­kė­si, kaip grei­tai už­kur­ti lau­žą, efek­ty­viai ir sau­giai nau­do­tis kir­viu, pei­liu, riš­ti skau­tiš­kus maz­gus, val­dy­ti plau­ki­mo prie­mo­nę, gel­bė­tis van­de­ny­je. Te­ko ga­min­ti pa­tiems va­ka­rie­nę ant lau­žo. Tems­tant lau­kė skau­tiš­kas va­ka­ro žy­gis.

Pra­lei­dę nak­tį gam­to­je, vi­si iš­ban­dė jė­gas šau­dy­da­mi iš lan­ko. At­si­svei­ki­nę su „Skau­tų slė­nio“ šei­mi­nin­kais, pa­trau­kė sa­vo sto­vyk­los link.

Va­ka­rė­jant iš­si­ruo­šė ke­liau­ti dvi­ra­čiais į Lu­kens­kų so­dy­bą. Sve­tin­gos na­mų šei­mi­nin­kės Rū­tos pa­ruoš­tos ka­len­do­ri­nės vai­šės-va­ka­rie­nė – dar vie­nas ska­nu­mė­lis. Pa­si­skirs­tę gru­pe­lė­mis, vie­ni kū­ry­bi­nė­se Čes­lo­vo dirb­tu­vė­se ta­pė links­mo ir liūd­no sto­vyk­lau­to­jo au­to­por­tre­tą, ki­ti vir­tu­vė­je ga­mi­no de­ser­tą – vy­ko „kek­siu­kų ka­rai“.

Po vai­šių su gi­lių ka­va lau­kė fo­to­se­si­ja ir dar vie­nas iš­ban­dy­mas – nak­ti­nis žy­gis.

Vai­kai taip pat dvi­ra­čiais ap­lan­kė Su­ki­nių pi­lia­kal­nį, vie­ną di­džiau­sių Lie­tu­vos rie­du­lių – Mo­ko ak­me­nį, Be­čių ir „be­dug­nį“ Žu­vin­tės šal­ti­nius, ak­me­nį su vai­ko pė­du­te, gro­žė­jo­si Žu­vin­tės upe­lio, Šir­vin­tos ir Šven­to­sios upių san­ta­kos pa­kran­tė­mis. Su­ko­si ra­te­liuo­se kar­tu su Sli­žių fol­klo­ro ko­lek­ty­vu „Sie­ma­nys“, iš­mo­ko dai­nuo­ti sto­vyk­los dai­ną, net su­kū­rė „švei­čia­mo po­pie­riaus ba­le­tą“ (va­do­vės Vil­ma Vir­ba­lie­nė ir Vai­da Žie­de­lie­nė).

Mu­zi­ki­nė pro­gra­ma pa­puo­šė sto­vyk­los už­da­ry­mo šven­tę. Pro­gra­mos va­do­vė Al­do­na Ru­do­kie­nė įtei­kė da­ly­viams pa­žy­mė­ji­mus ir at­mi­ni­mo me­da­lius.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų