Įprastų dokumentų poliklinikoje nebeliks

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se po­pie­riz­mą kei­čia šiuo­lai­ki­nės tech­no­lo­gi­jos. Mo­der­ni sis­te­ma die­gia­ma ir VšĮ Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tre. Bus tei­kia­ma dau­giau elek­tro­ni­nių pa­slau­gų, prie ku­rių teks pra­tin­tis ne tik pa­cien­tams, bet ir me­di­kams.

Įstai­gos dar­buo­to­jai jau tu­rė­jo ga­li­my­bę iš­mė­gin­ti va­di­na­mą­ją e. svei­ka­tos pa­slau­gų sis­te­mą. „Ša­lia ban­do­mo­sios jau pra­dės veik­ti ir tik­ra pro­gra­ma“, – sa­ko cen­tro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė.

Pra­dė­jus tai­ky­ti sis­te­mą, daug kas bus tvar­ko­ma elek­tro­ni­niu bū­du. Tai – ir pa­cien­tų duo­me­nys, in­for­ma­ci­ja apie jų svei­ka­tos būk­lę, ty­ri­mų re­zul­ta­tai.

„Kom­piu­te­riu bus ra­šo­ma ir li­gos is­to­ri­ja, pil­do­mi do­ku­men­tai, nu­sta­tant ne­dar­bin­gu­mą. In­for­ma­ci­ja apie pa­cien­tą bus pri­ei­na­ma skir­tin­giems spe­cia­lis­tams. Po­pie­ri­nės jų kor­te­lės kol kas ne­pra­puls – žmo­nės te­gul ne­si­bai­mi­na. Ta­čiau il­gai­niui jų ne­liks – Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja yra nu­sta­čiu­si ter­mi­ną“, – pa­sa­ko­jo įstai­gos va­do­vė.

Pa­cien­tai, tu­rė­da­mi sa­vo elek­tro­ni­nius įra­šus cen­tri­nė­je sis­te­mo­je, tu­rės ga­li­my­bę in­ter­ne­te ma­ty­ti sa­vo svei­ka­tos is­to­ri­ją, siun­ti­mus, pa­žy­mas. Tam skir­tas ne­tru­kus pra­dė­sian­tis veik­ti in­ter­ne­ti­nis e. svei­ka­tos por­ta­las. 

„Šiuo me­tu vyks­ta duo­me­nų tvar­ky­mas in­ter­ne­tu, be­veik vis­kam pa­si­ruoš­ta. Po tru­pu­tį star­tuo­sim – sis­te­ma tu­ri pra­dė­ti veik­ti nuo lap­kri­čio“, – sa­kė J. Ga­liaus­kie­nė.

Dar­buo­to­jams te­ko to­bu­lin­tis, va­sa­rą jie da­ly­va­vo mo­ky­muo­se. Ta­čiau kur­suo­se gi­lin­ti ži­nias tu­rė­jo ga­li­my­bę ne vi­si. Anot gy­dy­to­jos, „tie, ku­rie pra­mo­ko, mo­kys ki­tus ko­le­gas“. 

Pa­šne­ko­vė vi­lia­si, kad, dir­bant pa­gal nau­ją tvar­ką, me­di­kų dar­be ar pa­cien­tams re­gist­ra­tū­ro­je pro­ble­mų ne­kils: „Aiš­ku, kai gy­dy­to­jai pra­dės vis­ką ra­šy­ti elek­tro­ni­niu bū­du, iš pra­džių bus šioks toks su­lė­tė­ji­mas, nes rei­kia įgū­di­mo. To­dėl iš pa­cien­tų ti­ki­mės kan­try­bės ir ge­ra­no­riš­ku­mo.“ 

Sa­ko, jog ne­be­liks ir po­pie­ri­nių siun­ti­mų pas spe­cia­lis­tus: „Da­bar siun­ti­mą ga­li­ma at­spaus­din­ti ir pa­duo­ti pa­cien­tui, o pas­kui jis bus nu­krei­pia­mas elek­tro­ni­niu bū­du. Bus ma­ty­ti, kaip veiks to­kie siun­ti­mai pas gy­dy­to­jus. Tai pri­klau­so nuo vi­sos sis­te­mos dar­bo.“

Nau­jo­vės die­gia­mos, įgy­ven­di­nant vie­ną iš e. svei­ka­tos sis­te­mos plėt­ros eu­ro­pi­nių pro­jek­tų „SANTA-HIS adap­ta­vi­mas am­bu­la­to­ri­nei gran­džiai“. Jo pa­reiš­kė­jas – vie­šo­ji įstai­ga Šeš­ki­nės po­li­kli­ni­ka, o Uk­mer­gės PSPC pro­jek­te da­ly­vau­ja kar­tu su dar sep­ty­nio­mis gy­dy­mo įstai­go­mis. Pro­jek­to ver­tė be­veik 580 tūkst. eu­rų. Tai – tęs­ti­nis pro­jek­tas, jo­se įgy­ven­di­na­mas eta­pais.

Ku­riant e. svei­ka­tos sis­te­mą, iš vi­so ša­ly­je ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis vyk­do­mi 29 pro­jek­tai – 16 na­cio­na­li­nių bei 13 re­gio­ni­nių.

Sis­te­mą Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tre die­gia UAB „Nor­tal“. Ne­se­niai įstai­go­je lan­kė­si įmo­nės at­sto­vai, tik­ri­no pro­gra­mą, ap­mo­kė dar­buo­to­jus. Dir­bant su nau­ją­ja pro­gra­ma, pa­sak J. Ga­liaus­kie­nės, tin­ka­ma da­bar tu­ri­ma įran­ga: „Vi­si mū­sų ka­bi­ne­tai kom­piu­te­ri­zuo­ti. Pa­pil­do­mai rei­kės spaus­din­tu­vo, gal dar – an­tro kom­piu­te­rio slau­gy­to­jams.“

Pro­gra­ma, pa­šne­ko­vės tei­gi­mu, nė­ra su­dė­tin­ga, rū­pes­čių, pil­dant pa­žy­mas, ki­tus do­ku­men­tus, ne­tu­rė­tų kil­ti: „Kai ku­rios for­mos jau ir taip bu­vo ra­šo­mos kom­piu­te­riu ir įkli­juo­ja­mos į as­mens svei­ka­tos is­to­ri­jos kor­te­lę.“

Įstai­gos dar­buo­to­jai ir pa­cien­tai jau su­si­pa­ži­nę su kai ku­rio­mis elek­tro­ni­nė­mis nau­jo­vė­mis. Mat dau­gu­mo­je ša­lies po­li­kli­ni­kų įdieg­ta elek­tro­ni­nė iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja pas gy­dy­to­ją. „Gy­ven­to­jai pas mus in­ter­ne­tu re­gist­ruo­ja­si jau nuo bir­že­lio. Keb­lu­mų dėl to ne­ky­la, nu­si­skun­di­mų ne­su­lau­kėm. To­kiu bū­du re­gist­ruo­ja­si vis dau­giau žmo­nių, ne­ma­žai gar­baus am­žiaus pa­cien­tų – jiems tur­būt kas nors pa­de­da“, – svars­to gy­dy­to­ja.

Uk­mer­gės PSPC, ku­ris yra pri­si­jun­gęs prie ben­dros re­gist­ra­ci­jos sis­te­mos, ga­li­ma re­gist­ruo­tis ir te­le­fo­nu 1815. Ta­čiau tai kai­nuo­ja. 

At­ei­ty­je ne­be­liks ir po­pie­ri­nių re­cep­tų, ku­riuos pa­keis elek­tro­ni­niai. „Ta­čiau jų pas mus dar ne­bus, nes kol kas pro­ble­mos su kai ku­riom vais­ti­nėm – jo­se ir­gi tu­ri bū­ti sis­te­ma, nors pas mus tas ry­šys jau yra. Be to, ne­ga­lė­sim ra­šy­ti to­kių re­cep­tų, kol ne­su­ve­sim vi­sų pa­cien­tų li­gos is­to­ri­jų duo­me­nų“, – sa­kė ji. 


Reklama: adoc dokumentų tikrinimas

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų