Gedimino Nemunaičio nuotr. Savivaldybės padėkos raštu administracijos direktorius S. Jackūnas apdovanojo „Pušelės“ pirmininkę T. Baranovienę. Gedimino Nemunaičio nuotr. Savivaldybės padėkos raštu administracijos direktorius S. Jackūnas apdovanojo „Pušelės“ pirmininkę T. Baranovienę.

„Pu­še­lės“ so­do ben­dri­ja šie­met mi­ni 35 me­tų su­kak­tį. Jau 17 me­tų jai va­do­vau­jan­ti Ti­va­na Ba­ra­no­vie­nė sa­ko, kad per ke­lis de­šimt­me­čius so­dų ben­dri­jos ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tė – dar­žus ir so­dus pa­kei­tė gė­ly­nai, ve­jos, di­džiu­liai na­mai ir tvo­ros.

„Pu­še­lės“ so­dų ben­dri­ja kar­tais pa­va­di­na­ma pres­ti­ži­ne. Lie­tu­vos so­di­nin­kų drau­gi­ja jai yra su­tei­ku­si pa­vyz­di­nės so­dų ben­dri­jos var­dą. Čia skly­pe­liai – vie­ni bran­giau­sių ra­jo­ne, di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas ben­drų plo­tų prie­žiū­rai, vie­ta yra pa­to­gi – ša­lia mies­to. Be to, so­das tu­ri sa­vo vie­ti­nį van­den­tie­kį, dėl pui­kaus su­si­sie­ki­mo skly­pe­lius čia no­riai per­ka vil­nie­čiai.

„Pu­še­lė­je“ – 412 skly­pe­lių, ku­riuos yra įsi­gi­ję 360 sa­vi­nin­kų.

Pa­ste­bi­ma – vis dau­giau sa­vi­nin­kų esant ga­li­my­bei įsi­gy­ja ne tik gre­ti­mus, bet ir val­do po tris ar net ke­tu­ris 6 arų skly­pus.

Pir­mi­nin­kė džiau­gia­si – net 7 skly­pe­liai yra pri­pa­žin­ti pa­vyz­di­niais ir vos 8, iš ku­rių 4 – vie­nų sa­vi­nin­kų, yra be­vil­tiš­kai ap­leis­ti.

Ne­gau­na pa­ra­mos

Kai tiek daug gy­ven­to­jų bei sta­ti­nių, ne­ma­žai ir įvai­rių pro­ble­mų. Pir­mi­nin­kei skau­džiau­sia, kad so­dų ben­dri­jos pa­gal mū­sų ša­lies įsta­ty­mus ne­ga­li pre­ten­duo­ti į jo­kią ES lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mą pa­ra­mą. Ne­gau­na ir jo­kios vals­ty­bės pa­ra­mos, ne­at­lie­ka­mi čia in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mo dar­bai.

Net na­mų sto­gų ši­fe­rio kei­ti­mo pro­gra­mo­je so­dų ben­dri­jų gy­ven­to­jai ne­ga­li da­ly­vau­ti...

Ben­dri­jo­se ne­nu­ties­ti nei van­den­tie­kio, nei ka­na­li­za­ci­jos tin­klai. Čia pat žmo­nių šu­li­nys, čia pat – vie­ti­nė ka­na­li­za­ci­jos tal­pa.

Pir­mi­nin­kė svars­to, jog vals­ty­bė pa­da­rė klai­dą, leis­da­ma gy­ven­ti so­duo­se ir sta­ty­ti bet ko­kio dy­džio na­mus, ta­čiau ne­kur­da­ma in­fra­struk­tū­ros.

Ba­ra­no­vie­nė ne kar­tą ben­dri­jos na­rių var­du sa­vo rū­pes­čius yra iš­sa­kiu­si ra­jo­no va­do­vams. Vie­nas ak­tu­a­liau­sių ben­dri­jos pa­gei­da­vi­mų – nu­ties­ti dvi­ra­čių-pės­čių­jų ta­ką per miš­ką nuo Ąžuo­lų gat­vės Uk­mer­gė­je link jų te­ri­to­ri­jos. Ta­čiau kol kas jo­kių pa­ža­dų dėl ta­ko so­di­nin­kai ne­tu­ri.

Au­gi­na tik žo­lę

Kaip pa­si­kei­tė gy­ve­ni­mas so­duo­se per 17 me­tų, kuo­met pra­dė­jo va­do­vau­ti šiai ben­dri­jai? T. Ba­ra­no­vie­nė sa­ko, kad pir­miau­siai pa­si­kei­tė pa­tys so­dų skly­pe­liai – dar­žus ir uo­gy­nus pa­kei­tė ve­jos, gė­ly­nai, ba­sei­nai.

Pir­mi­nin­kei keis­to­kai at­ro­do vi­siš­kas at­si­sa­ky­mas au­gin­ti so­de ką nors val­go­ma. Au­gin­ti ir tręš­ti vien tik žo­lę jai ne­at­ro­do la­bai jau pra­smin­ga, juo­lab, kad pas­ta­ruo­ju me­tu vie­šai vis dau­giau ak­cen­tuo­ja­ma eko­lo­giš­kų, pa­čių už­au­gin­tų dar­žo­vių nau­da...

Prieš ke­lis de­šimt­me­čius, pa­sak pa­šne­ko­vės, nuo­la­tos so­duo­se gy­ve­no tik vie­nin­te­lė kar­vu­tę au­gi­nu­si mo­te­ry­tė. Šiuo me­tu „Pu­še­lė­je“ nuo­la­tos gy­ve­na, čia gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ruo­ja 53 šei­mos, ku­rio­se au­ga 38 vai­kai. Dar 21 na­mas bai­gia­mas sta­ty­ti.

O ar yra lai­kan­čių na­mi­nių gy­vū­nų? Pa­si­ro­do, to­kių ne­trūks­ta. Ir ne tik šu­ne­lių ar ka­čių – so­duo­se au­gi­na­mos viš­tos, triu­šiai, čia sto­vi bi­čių avi­liai. Pa­ti T. Ba­ra­no­vie­nė taip pat tu­ri au­gin­ti­nę – ož­ky­tę. Iš jos dvi­gu­ba nau­da: ir pie­nas, ir ne­mo­ka­mos žo­lės šie­na­vi­mo pa­slau­gos.

Pa­sie­kia ir teis­mus

Ar tarp gy­ven­to­jų ne­ky­la ne­su­ta­ri­mų? Pir­mi­nin­kė pri­pa­žįs­ta: ten­ka at­lik­ti taik­da­rio vaid­me­nį, tai­kant kai­my­nus. Vie­na ki­ta by­la dėl že­mės rė­žio pa­sie­kia net teis­mus. Juo­se ten­ka da­ly­vau­ti ir so­di­nin­kų ben­dri­jos va­do­vei.

Ba­ra­no­vie­nė sa­ko kiek­vie­nu me­tų lai­ku tu­rin­ti vis ki­to­kių rū­pes­čių. Žie­mos me­tu di­džiau­sia bė­da – snie­go va­ly­mo dar­bai. Ben­dri­jos te­ri­to­ri­ja pri­klau­so ki­to­je au­to­stra­dos pu­sė­je esan­čiai Ly­duo­kių se­niū­ni­jai. Tad te­oriš­kai tech­ni­kos snie­go va­ly­mui tu­rė­tų pra­šy­tis šio­je se­niū­ni­jo­je, bet kaip ją per au­to­stra­dą at­ga­ben­ti?

Va­sa­rą, ypač to­kią saus­rin­gą, kaip ši, ak­tu­a­liau­sia van­dens sty­giaus pro­ble­ma. Pir­mi­nin­kė pa­skai­čia­vo: per 14 va­lan­dų jų ben­dri­ja su­ge­ba su­nau­do­ti 160 to­nų van­dens. Tai ge­ro­kai dau­giau, nei per tą lai­ką jo su­nau­do­ja vi­sa Ly­duo­kių gy­ven­vie­tė.

Di­de­lė da­lis jo iš­lie­ja­ma net ne gė­lėms ar dar­žo­vėms, o ve­jai lie­ti. De­ja, esant to­kiam po­rei­kiui per saus­rą van­dens vi­siems jau ne­be­pa­kan­ka – vie­ti­nis van­den­tie­kis nė­ra tiek pa­jė­gus.

Kad vi­si ben­dri­jos na­riai ga­lė­tų gau­ti van­dens, pir­mi­nin­kei per karš­čius ten­ka jį nor­muo­ti. Vie­niems kvar­ta­lams – už­suk­ti, ki­tiems – at­suk­ti.

Ba­ra­no­vie­nė pa­ste­bi, kad nors per ke­lis de­šimt­me­čius so­dų ben­dri­jos ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tė, pro­ble­mų jo­se nė kiek ne­su­ma­žė­jo, tie­siog jos ta­po ki­to­kios. O kad pro­ble­mos ne­at­ro­dy­tų to­kios di­de­lės ir jas pa­vyk­tų leng­viau iš­spręs­ti, so­di­nin­kai or­ga­ni­zuo­ja šven­tes ir net eks­kur­si­jas.

At­šven­tė ju­bi­lie­jų

„Pu­še­lės“ so­dų ben­dri­jos 35-erių me­tų ju­bi­lie­jus pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį bu­vo iš­kil­min­gai pa­mi­nė­tas Kul­tū­ros cen­tre vy­ku­sio­je šven­tė­je. Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no gau­sus bū­rys sve­čių. Ko­le­gos so­di­nin­kai iš Aly­taus at­vy­ko net su sa­vo sa­vi­veik­li­niu ko­lek­ty­vu. Taip pat kon­cer­ta­vo mu­zi­kan­tai iš Ly­duo­kių. Eks­po­nuo­ta ru­dens gė­ry­bių pa­ro­da.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas už rū­pes­tin­gai tvar­ko­mą so­dą ra­jo­no me­ro pa­dė­kas įtei­kė Zi­tai Gvaz­daus­kie­nei, Vi­jo­le­tai Gu­da­na­vi­čie­nei, Al­do­nai Klin­ke­vi­čie­nei. Jis pats yra šios ben­dri­jos na­rys, su žmo­na puo­se­lė­jan­tis čia so­do skly­pą.

Ir pats ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius už rū­pes­tin­gai tvar­ko­mą so­dą su žmo­na su­lau­kė pa­dė­kos. Ją įtei­kė šven­tė­je da­ly­va­vęs Sei­mo na­rys Ka­zys Gry­baus­kas.

Jis taip pat pa­skel­bė, kad pa­vyz­di­niu 2015-ųjų skly­pu šie­met iš­rink­tas Ire­nos ir Kęs­tu­čio Aniukš­čių skly­pas.

Į ju­bi­lie­jų taip pat at­vy­ko Lie­tu­vos so­di­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Alo­y­zas Bur­ba. LR že­mės ūkio mi­nist­rės ir Lie­tu­vos so­di­nin­kų drau­gi­jos pa­dė­kas jis įtei­kė Eu­ge­ni­jai Mar­ge­vi­čie­nei, In­gai Min­gai­lie­nei, Aud­ro­nei Nor­ge­lie­nei, Ti­va­nai Ba­ra­no­vie­nei.

Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no Uk­mer­gės su­si­vie­ni­ji­mo „So­dai“ pir­mi­nin­kas An­ta­nas Pe­red­nis bei ki­ti sve­čiai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų