Daugiavaikės šeimos svajonė – erdvesnis būstas

Gedimino Nemunaičio nuotr. Kai apsilankėme, Lauros namuose visų atžalų nebuvo, tačiau pasitikusieji pirmiausiai skubėjo pristatyti jauniausiąjį broliuką. Gedimino Nemunaičio nuotr. Kai apsilankėme, Lauros namuose visų atžalų nebuvo, tačiau pasitikusieji pirmiausiai skubėjo pristatyti jauniausiąjį broliuką.

Ar įma­no­ma dviem su­au­gu­siems ir sep­ty­niems vai­kams gy­ven­ti ma­žy­čia­me vie­no kam­ba­rio bu­tu­ke? Kol vai­kai ne­di­de­li – taip. Ta­čiau sep­ty­nių at­ža­lų ma­ma Lau­ra su­pran­ta, kad la­bai grei­tai tie­siog fi­ziš­kai jie vie­na­me kam­ba­ry­je ne­be­tilps, o per­spek­ty­vų gau­ti di­des­ni būs­tą ji ne­ma­to.

Uk­mer­giš­kei Lau­rai Bu­la­to­vie­nei 34-eri. Ta­čiau ji jau yra sep­ty­nių vai­kų ma­ma.

Pa­ti kai­me pen­kių vai­kų šei­mo­je už­au­gu­si mo­te­ris sa­ko ma­čiu­si daug var­go, to­dėl da­bar­ti­nių pro­ble­mų dėl itin ankš­to būs­to ne­dra­ma­ti­zuo­ja. Vis dėl­to su­pran­ta, kad la­bai grei­tai vie­na­me kam­ba­riu­ke tie­siog ne­be­iš­si­teks. Jau da­bar tai pa­da­ry­ti – be ga­lo sun­ku.

Au­gi­na 7 vai­kus

Lau­ros ir jos drau­go jau­nes­nių­jų vai­kų tė­čio Vy­tau­to šei­mo­je vy­riau­sia – Ak­vi­lė. Jai 14 me­tų, Man­tui – 10, Eg­lei – 11. No­jus ir Be­nas – dvy­niai. Jiems 5-eri, Ka­mi­lei – 4-eri. Kai ap­si­lan­kė­me šei­mo­je, vy­res­nie­ji kvie­tė vi­dun – į vie­nin­te­lį kam­ba­riu­ką.

Vie­nas per ki­tą vai­kai pa­sa­ko­jo kaž­ką pa­ro­dy­sian­tys. O tas pa­ro­dy­mas – šei­mos jau­nė­lis Nag­lis. Ber­niu­kui vie­ne­ri, tad ma­ma apie dar­bą kol kas gal­vo­ti dar ne­ga­li – ji šei­mi­nin­kau­ja na­muo­se.

Lau­ra pa­sa­ko­jo, kad ji dir­bo la­bai se­niai – iki vai­kų gi­mi­mo. Pas­ku­ti­nius ke­tu­rio­li­ka me­tų mo­ters dar­bas – bū­ti ma­ma.

Su pir­muo­ju vy­ru mo­te­ris iš­si­sky­rė. Sa­ko gė­ręs, muš­da­vęs ją, gy­ve­ni­mas su juo bu­vo vir­tęs pra­ga­ru.

Į lo­vas – po tris

Ke­tu­rių jau­nes­nių­jų tė­tis Vy­tau­tas pa­gal­bi­niu dar­bi­nin­ku dir­ba me­die­nos įmo­nė­je. Šiuo me­tu po­ra gy­ve­na jo ma­mos bu­tu­ke – tai ne­di­de­lė da­lis me­di­nio na­mo Vy­tau­to gat­vė­je. Čia yra vir­tu­vė­le pa­vers­tas mik­ro­sko­pi­nis ko­ri­do­riu­kas, tu­a­le­tas ir vie­nin­te­lis ke­lio­li­kos kvad­ra­ti­nių met­rų kam­ba­rė­lis.

Mau­dy­tis šei­ma va­žiuo­ja pas sa­vo ar­ti­muo­sius, gy­ve­nan­čius kai­me ir tu­rin­čius pir­tį. Ma­žuo­sius prau­sia vo­ne­lė­je kam­ba­ry­je.

Kaip at­ro­do to­kia ankš­ta pa­tal­pa va­ka­re, kai rei­kia ruoš­tis mie­gui? Sep­ty­nių vai­kų ma­ma pa­sa­ko­ja, kad tuo­met kam­ba­ry­je ne­lie­ka vie­tos, ku­rio­je kas nors ne­mie­go­tų. Ma­žie­ji lo­vo­se kol kas su­tel­pa po tris. Jau­nė­liui lo­ve­lei vie­tos ne­bė­ra – jis mie­ga su tė­vais.

Vai­kai – di­džiau­sias tur­tas

Ne­pai­sant ši­to­kio ankš­tu­mo Lau­ra su­ge­ba džiaug­tis gy­ve­ni­mu. Jai jos at­ža­los – pats di­džiau­sias tur­tas. Pri­pra­tu­si gy­ven­ti tau­piai ti­ki­na, kad jų šei­ma nei ba­dau­ja, nei skurs­ta. Pa­ja­mos – kuk­li vy­ro al­ga, so­cia­li­nės pa­šal­pos ir vy­riau­sios duk­ros ne­įga­lu­mo pi­ni­gė­liai. Mer­gai­tė tu­ri rim­tų svei­ka­tos pro­ble­mų. Kol kas vie­nos bran­giau­siai kai­nuo­jan­čių, ne­kom­pen­suo­ja­mų yra re­gė­ji­mo bė­dos. Nau­ji aki­nu­kai kai­na­vo 80 eu­rų. Ma­ma už gal­vos ima­si – mil­ži­niš­ki pi­ni­gai jų šei­mai. Ta­čiau ži­no – iš­si­mo­kės, at­si­skai­tys. Ki­taip ir bū­ti ne­ga­li.

Tik­ras iš­šū­kis tam­pa moks­lo me­tų pra­džia, kuo­met rei­kia su­pirk­ti vai­kams mo­kyk­los reik­me­nis, vi­sus ap­au­ti ir ap­reng­ti, ar kai pra­si­de­da eks­kur­si­jos. Ta­čiau dau­gia­vai­kė ma­ma nie­ka­da ne­sa­ko sa­vo at­ža­loms „ne“ ir sten­gia­si, kad jos vai­kai ne­si­jaus­tų nu­skriaus­ti.

Džio­vyk­la – kam­ba­ry­je

Pri­pa­žįs­ta – su moks­lais vy­res­nie­siems la­bai ge­rai ne­si­se­ka. O ir na­mų dar­bų pa­ruoš­ti ga­li­my­bių nė­ra. Juk vai­kų bū­rys, o sta­las – vie­nas. Vie­nas ir kom­piu­te­ris, ku­rio tie­siog pri­va­lo už­tek­ti vi­siems.

Sa­vo vai­kams tė­vai sten­gia­si su­teik­ti kuo dau­giau džiaugs­mo – šią va­sa­rą vy­ko į Kau­no zo­o­lo­gi­jos so­dą, o per kiek­vie­ną gim­ta­die­nį ren­gia šven­tę su tor­tu. Rug­pjū­tis, rug­sė­jis ir spa­lis gau­sio­je šei­mo­je – gim­ta­die­nių me­tas.

Lau­ra pa­sa­ko­jo, jog gelbs­ti dė­vė­tų dra­bu­žių par­duo­tu­vės – su­ge­ba vai­kus iš­leis­ti tvar­kin­gus. Tie­sa, rū­bų skal­bi­mas ma­mai – ne­leng­va už­duo­tis. Tiks­liau – jų iš­džio­vi­ni­mas šal­tuo­ju me­tų lai­ku. Va­sa­rą – vis­kas ge­rai – tu­ri au­to­ma­ti­nę skal­byk­lę, iš­ne­ša skal­bi­nius džiau­ti į lau­ką, par­ne­ša šva­rius ir kve­pian­čius. Ta­čiau ru­de­nį ir žie­mą dra­bu­žių džio­vi­ni­mas – la­bai sun­ki už­duo­tis. Lau­ra ap­gai­les­tau­ja – ten­ka tai da­ry­ti tie­siog kam­ba­ry­je, juk bu­te­ly­je nė­ra net vo­nios pa­tal­pos.

Pus­ry­čiams – trys ba­to­nai

Kaip at­ro­do to­kios gau­sios šei­my­nos pus­ry­čiai? „Pa­vyz­džiui, ry­toj – šeš­ta­die­nis, pus­ry­čiam su­muš­ti­niams rei­kės tri­jų ba­to­nų – jau nuo sep­tin­tos ry­to ma­žie­ji no­rės už­kąs­ti“, – pa­sa­ko­jo ma­ma.

Lau­ra dė­kin­ga mo­čiu­tėms, ku­rios kaip ga­lė­da­mos pa­de­da jų šei­mai bul­vė­mis, dar­žo­vė­mis. Tai tik­ra pa­spir­tis.

Gal gelbs­ti­si ir pa­sko­lo­mis? Tik­rai ne. „Pa­si­sko­lin­si, pa­im­si grei­tą­jį kre­di­tą ir pra­pul­si“, – lo­giš­kai si­tu­a­ci­ją ver­ti­na ir pa­na­šių pa­gun­dų kra­to­si dau­gia­vai­kė šei­ma.

Lau­ra džiau­gia­si tu­rin­ti ge­rą drau­gę: Ri­ta pa­bū­na su vai­kais, kai jai pa­čiai ten­ka su­tvar­ky­ti rei­ka­lus.

Iš vie­no kam­ba­rio iš­au­go

Apie nuo­sa­vą būs­tą po­ra net sva­jo­ti ne­ga­li. Juk bū­rys vai­kų, o pa­ja­mos – tik pra­gy­ve­ni­mui. Lie­ka vie­nin­te­lė iš­ei­tis – vil­tis gau­ti so­cia­li­nį būs­tą. Ta­čiau, pa­sak Lau­ros, sa­vi­val­dy­bė yra pa­siū­liu­si tik būs­tą ato­kia­me Uk­mer­gės ra­jo­no kai­me.

„Pa­siū­lė Vai­va­diš­ky­je. Kur aš ten dė­siuos su sep­ty­niais vai­kais, pra­pul­siu“, – sa­ko mo­te­ris.

Vis dėl­to tu­rin­ti vil­tį, kad kaip nors būs­to pro­ble­ma iš­si­spręs, gal sa­vi­val­dy­bė pa­gel­bės, o gal šei­mai būs­tą su­tik­tų iš­nuo­mo­ti ge­ri žmo­nės... Lau­ros te­le­fo­nas 8 646 46422.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

-2 # Ramunas 2015-10-29 08:14
melagingas straipsnis,sis zmogus nera tuo kuo dedasi.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
0 # Senjora - Ramunui 2015-11-07 13:29
komentuoti, kad tik komentuoti ''prieš'' bjauru ir lėkšta
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų