Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los pra­di­nu­kai – 3c kla­sės moks­lei­viai bei lan­kan­tie­ji dai­lės bū­re­lį vie­ną die­ną pa­te­ko į tik­rų tik­riau­sią pa­sa­ką. Vis­kas pra­si­dė­jo tuo­met, kai mo­ky­to­ja Dei­man­tė Ma­se­vi­čie­nė at­ne­šė pa­ro­dy­ti ne­pa­pras­to gro­žio kny­gą, tik­rą me­no al­bu­mą su kva­pą gniau­žian­čio­mis iliust­ra­ci­jo­mis. Ji pa­ke­rė­jo ne tik vai­kus, bet ir jų tė­ve­lius.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

To­je pa­sa­ko­je mo­ki­nu­kai gy­ve­no dvi sa­vai­tes, ne­pa­leis­da­mi kny­gos iš ran­kų mo­kyk­lo­je ir na­muo­se, ji ta­po pa­grin­di­niu kai ku­rių pa­mo­kų ob­jek­tu. Ko­kia tai kny­ga? Kas skai­tė ar bent var­tė, ne­si­gin­čys gir­dint, kai va­di­na­me ją ste­buk­lin­ga. Tai – pran­cū­zų au­to­riaus Tai-Marc Le Thanh is­to­ri­ja apie įsi­my­lė­jė­lį Si­ra­no, ku­ri taip ir va­di­na­si – „Si­ra­no“. Ro­man­tiš­kas pa­sa­ko­ji­mas apie slap­tą, ne­įma­no­mą mei­lę, tik­rą drau­gys­tę – jis su­ža­vės ir ma­žą, ir di­de­lį. O jau­nos dai­li­nin­kės Re­bec­cos Daut­re­mer, ku­rios iliust­ruo­tos kny­gos ne­pa­lie­ka abe­jin­gų, pie­ši­niai ir šį kar­tą už­bu­ria. Juos ma­ty­da­mas, tar­si pa­mirš­ti re­a­lų iš­ori­nį pa­sau­lį...

Pa­de­da­mi mo­ky­to­jos D. Ma­se­vi­čie­nės, vai­kai per lie­tu­vių kal­bos pa­mo­kas skai­tė kny­gą, ją ap­ta­ri­nė­jo, nag­ri­nė­jo iliust­ra­ci­jas. Mo­ky­to­ja lei­do par­si­neš­ti kny­gą į na­mus, kad tą gro­žį pa­ma­ty­tų ir jų tė­ve­liai – su jais vai­kai ir­gi kal­bė­jo­si apie kū­ri­ny­je glū­din­čias pa­slap­tis. Per dai­lės pa­mo­kas tu­rė­jo nu­pieš­ti sa­vo įspū­džius: kaip su­pra­to kū­ri­nį, ką įžvel­gė kny­go­je, kas la­biau­siai pa­ti­ko – pie­ši­niai bu­vo eks­po­nuo­ja­mi Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riu­je. O per eti­ką už­vir­da­vo karš­tos ma­žų­jų dis­ku­si­jos apie gy­ve­ni­miš­kas ver­ty­bes, ku­rios at­sklei­džia­mos „Si­ra­no“: mei­lę, drau­gys­tę, pa­si­au­ko­ji­mą, pa­si­rin­kę mėgs­ta­mus he­ro­jus, moks­lei­viai ban­dė api­bū­din­ti jų cha­rak­te­rį, pa­tei­sin­ti veiks­mus, su­ras­ti prie­žas­tis, ko­dėl vei­kė­jai el­gia­si vie­naip ar ki­taip.

Mo­ky­to­ja Dei­man­tė džiau­gia­si: vai­kų su­si­do­mė­ji­mas kny­ga ir en­tu­ziaz­mas ją ap­ta­ri­nė­jant pa­ro­dė, jog to­kios ne­įpras­tos pa­mo­kos moks­lei­vius ne tik pa­trau­kia, bet ir yra nau­din­gos. Lei­di­nys at­krei­pė jų dė­me­sį į me­ną, gro­žį, žmo­gaus jaus­mus, tai­gi jį nag­ri­nė­jant pa­vy­ko su­jung­ti ke­lias pa­mo­kas, vai­kai taip pat mo­kė­si ver­tin­ti, ana­li­zuo­ti, iš­sa­ky­ti sa­vo min­tis. „Ir da­bar su­lau­kiu klau­si­mų, ka­da vėl ką nors nag­ri­nė­sim“, – šyp­so­si mo­ky­to­ja. Ji pri­si­pa­žįs­ta, kad šia­me me­no al­bu­me daug ką gra­žaus ir ver­tin­go ga­li at­ras­ti ne tik moks­lei­viai, bet ir mo­ky­to­jai.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų