Mo­kyk­lo­je ka­ra­liaus lė­lės

Projektą remia:

 

Uk­mer­gė­je jau an­trą kar­tą vyks Aukš­tai­ti­jos vai­kų ir jau­ni­mo lė­lių te­at­rų fes­ti­va­lis „Gur­gu­tis“, ku­ria­me da­ly­vaus daug šau­nių ir įdo­mių te­at­ro ko­lek­ty­vų iš įvai­rių mies­tų. Tra­di­ci­niu tam­pan­tis fes­ti­va­lis, ku­ria­me bus ga­li­ma su­si­pa­žin­ti ne tik su šios me­no rū­šies spe­ci­fi­ka bei tra­di­ci­jo­mis, bet ir pa­ma­ty­ti ne­įpras­čiau­sių lė­lių, te­at­ro mė­gė­jus kvie­čia šį šeš­ta­die­nį at­ei­ti į Uk­mer­gės „Ši­lo“ vi­du­ri­nę mo­kyk­lą (Miš­kų g. 45).

 

“Trepsių” ir “Trepsiukų” gyvenimo akimirkos.

Šie­met į fes­ti­va­lį at­vyks­ta su lė­lė­mis vai­di­nan­tys moks­lei­viai iš Kau­no, Šiau­lių, Za­ra­sų, Ro­kiš­kio, Šven­čio­nių, Mo­lė­tų, Šir­vin­tų. Da­ly­vau­ja ir Uk­mer­gės lop­še­lio-dar­že­lio „Eg­lu­tė“ „Bo­bu­tės ir die­du­ko“ lė­lių te­at­ras bei Uk­mer­gės lop­še­lio-dar­že­lio „Žio­ge­lis“ „Nykš­tu­kų“ gru­pės lė­lių te­at­ras. Vi­si ža­da nu­kel­ti fes­ti­va­lio pa­si­žiū­rė­ti at­ėju­sius te­at­ro mė­gė­jus į tik­rą pa­sa­ką.

Po nau­ją spek­tak­lį šia­me ren­gi­ny­je žiū­ro­vams pri­sta­tys ir pa­tys jo šei­mi­nin­kai – „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los lė­lių te­at­ras, ku­ris yra pa­si­da­li­jęs į dar du te­at­riu­kus: tai – „Trep­siu­kai“, ku­ria­me vai­di­na pra­di­nių kla­sių moks­lei­viai, bei vy­res­nių­jų te­at­ras „Trep­siai“ – jį lan­ko 5–10 kla­sių vai­kai.

Šių te­at­rų va­do­vė, fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rė Vy­gan­ta As­ti­kie­nė ža­da, jog at­ėju­sie­ji pa­si­žiū­rė­ti pa­čių skir­tin­giau­sių spek­tak­lių tik­rai ne­pa­si­gai­lės ir ga­lės nu­spręs­ti, ko­kie ko­lek­ty­vai pa­ti­ko la­biau­siai. Mat iš to­kio di­džiu­lio bū­rio jau­nų­jų ak­to­rių, gau­sy­bės lė­lių tik­rai bus ką iš­si­rink­ti pa­gal kiek­vie­no sko­nį. „Šis fes­ti­va­lis – tai šven­tė, ku­rio­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti gro­žy­bių, pa­si­džiaug­ti, su­ži­no­ti nau­jų da­ly­kų. O pa­tiems da­ly­viams – tar­si dvi­gu­ba šven­tė: juk su­va­žiuo­ja ši­tiek drau­gų, su ku­riais su­si­tin­ka ki­tuo­se pa­na­šiuo­se ren­gi­niuo­se. Su­lauk­si­me sve­čių, pas ku­riuos ne kar­tą lan­kė­mės mes pa­tys. Vai­kai sa­ko, kad po to­kių šven­čių lai­min­ges­ni į na­mus grįž­ta“, – pa­sa­ko­jo V. As­ti­kie­nė.

Bet­gi pa­si­ro­do, kad „Trep­siu­kams“ ir „Trep­siams“ tai bus dar ir tri­gu­ba šven­tė, nes šie­met šis „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los lė­lių te­at­ro ko­lek­ty­vas šven­čia pen­ke­rių me­tu­kų gim­ta­die­nį! Tai­gi ir Uk­mer­gė­je vyks­tan­tis fes­ti­va­lis – tar­si gim­ta­die­nio šven­tė at­vy­ku­siems bi­čiu­liams, o uk­mer­giš­kiai ga­lės pa­si­pa­sa­ko­ti apie pra­ėju­sių me­tų veik­lą, pa­si­džiaug­ti lai­mė­ji­mais ir, ži­no­ma, pel­ny­tai su­lauk­ti do­va­nų!!!

Tų lai­mė­ji­mų va­do­vės Vy­gan­tos auk­lė­ja­mi jau­nie­ji te­at­ra­lai tu­ri iš­ties ne­ma­žai. Iš įvai­rių fes­ti­va­lių jie ne kar­tą par­si­ve­žė di­plo­mų, bu­vo pui­kiai įver­tin­ti res­pub­li­ki­niuo­se te­at­ro ren­gi­niuo­se. Uk­mer­giš­kiai nuo­lat kvie­čia­mi da­ly­vau­ti įvai­rio­se šven­tė­se. Kas­met vyks­ta į Vil­niu­je ren­gia­mą Ry­tų Lie­tu­vos vai­kų lė­lių te­at­rų šven­tę „Ka­rū­na“, vi­sa­da lau­kia­mi Mo­lė­tuo­se or­ga­ni­zuo­ja­mo­je re­gio­ni­nė­je vai­kų lė­lių te­at­rų šven­tė­je „Rud­no­siu­kas“, ne­pra­lei­džia Ute­no­je vyks­tan­čios ra­jo­ni­nės dai­no­rė­lių ir lė­lių te­at­rų šven­tės „Lė­lės dai­nų ša­ly­je“, da­ly­vau­ja lė­lių pa­ro­do­se. Kar­tu su ki­tais ša­lies ko­lek­ty­vais at­sto­va­vo Uk­mer­gei Lie­tu­vos lė­lių te­at­rų šven­tės „Mo­li­nu­ko te­at­ras“ 40-me­čio ren­gi­niuo­se.

Sa­vo spek­tak­lius šau­nie­ji „lė­li­nu­kai“ do­va­no­ja ne tik ki­tų mies­tų pub­li­kai. Va­do­vė Vy­gan­ta įsi­ti­ki­nu­si, jog su šia veik­la taip pat la­bai svar­bu su­pa­žin­din­ti sa­vo kraš­to vai­kus ir su­au­gu­siuo­sius. Kai tik tu­ri ga­li­my­bę, „Trep­siai“ ir „Trep­siu­kai“ su di­džiau­siu džiaugs­mu va­ži­nė­ja po Uk­mer­gės ra­jo­ną: yra vai­di­nę Žel­vo­je, Še­šuo­liuo­se, Ba­le­liuo­se, Del­tu­vo­je, Pet­ro­ny­se. Va­do­vei ir vai­kams la­bai sma­gu, kad ma­žes­nių mies­te­lių žmo­nės ypač šil­tai ir nuo­šir­džiai pri­ima at­vy­kė­lius ir ža­vi­si jų spek­tak­liais. „Kai­muo­se vi­sa­da la­bai ge­ra vai­din­ti“, – sa­ko ji.

Bu­vi­mas lė­lių te­at­re vai­kams ir jau­nuo­liams – tai ne vien mo­ky­ma­sis vai­dy­bos ir sce­nos pa­slap­čių ar pra­mo­ga. Lan­ky­da­mi šį bū­re­lį, jie ga­li pa­žin­ti gra­žiau­sias Lie­tu­vos vie­tas. Mat „Trep­siai“ ir „Trep­siu­kai“ ne­ma­žai ke­liau­ja, vyks­ta vai­din­ti į ki­tus mies­tus ir, kur be­bū­tų, vi­sa­da iš­nau­do­ja pro­gą ap­si­lan­ky­ti mu­zie­juo­se, pa­ma­ty­ti žy­mius ša­lies gam­tos pa­min­klus. Šau­nuo­liai „Trep­siai“ da­bar ne­kan­triai lau­kia ru­dens: pla­nuo­ja vyk­ti vai­din­ti į Len­ki­ją. Ši iš­vy­ka tu­rė­tų dar la­biau pa­į­vai­rin­ti bu­vu­sių ke­lio­nių įspū­džių die­no­raš­tį.

Ta­čiau kol kas moks­lei­viai la­biau lau­kia sma­gio­jo šeš­ta­die­nio ir ti­ki­si pa­ma­ty­ti „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los sa­lė­je, ku­rio­je vyks fes­ti­va­lis, ne­ma­žai ger­bė­jų. Šven­tė pra­si­dės 10 va­lan­dą. Lė­lių te­at­ro mė­gė­jai kvie­čia­mi ne­pra­žiop­so­ti šio gra­žaus ren­gi­nio, nes jis yra ne­mo­ka­mas.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų