Iš­tuš­tė­ju­sios mo­kyk­los pa­sta­tą ban­do­ma gai­vin­ti

Dėl ra­jo­ne vyk­do­mos švie­ti­mo sis­te­mos re­or­ga­ni­za­ci­jos už­da­rant mo­kyk­las iš­ky­la gal­vo­sū­kis – kaip pa­nau­do­ti jų pa­sta­tus. Šį klau­si­mą ban­do spręs­ti ra­jo­no va­do­vai ir po­li­ti­kai.

5 straipsnio nuotr.07-31

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Jaunimo mokyklos pastatui savivaldybė surado šeimininką.


 

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja In­gri­da Krikš­ta­po­nie­nė sa­ko, kad už­da­rius ar su­jun­gus mo­kyk­las kas­kart iš­ky­la ir pro­ble­ma – ką da­ry­ti su iš­tuš­tė­ju­sio­mis pa­tal­po­mis.

Taip iš­tuš­tė­jus mo­kyk­lų pa­sta­tams Ba­le­liuo­se bei Re­čio­ny­se, švie­ti­mo įstai­gų vie­to­je įkur­ti uni­ver­sa­lūs dau­gia­funk­ciai cen­trai.

Ta­čiau to­kius spren­di­mus pa­vyks­ta ras­ti to­li gra­žu ne vi­sa­da. Ne­džiu­gi­na ne­nau­do­ja­mos bu­vu­sios mo­kyk­los Ly­duo­kiuo­se ir Krikš­tė­nuo­se.

I. Krikš­ta­po­nie­nė sa­ko, kad jie ati­duo­ti se­niū­ni­joms, ta­čiau ir šios ne­su­gal­vo­ja, kaip nau­din­gai iš­nau­do­ti juos.

Mat be ben­druo­me­nių pa­gal­bos se­niū­ni­joms pa­sta­tus iš­lai­ky­ti sun­ku. Daž­nai ben­druo­me­nės jau yra įsi­kū­ru­sios ki­to­se pa­tal­po­se ir gel­bė­ti mo­kyk­lų ne­ap­si­i­ma.

Jau ne pir­mus me­tus ra­jo­no va­do­vai, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­ka gal­vas, ką da­ry­ti su bu­vu­siu „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nių kla­sių bei Už­upio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ben­dra­bu­čio kor­pu­sais. Ta­čiau spren­di­mo vis ne­ran­da­ma.

Trūks­ta ne idė­jų – lė­šų

Anot I. Krikš­ta­po­nie­nės, pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl pa­tal­pos iki šiol dar ne­nau­do­ja­mos, ne idė­jų ir ga­li­mų spren­di­mų sto­ka, bet lė­šų trū­ku­mas.

Pa­va­duo­to­ja sa­ko, kad bu­vo svars­to­ma į šias pa­tal­pas per­kel­ti Uk­mer­gės „Ry­to“ spe­cia­li­ą­ją mo­kyk­lą, ku­ri da­bar yra įsi­kū­ru­si per du kor­pu­sus. Vie­na­me pa­sta­te bū­tų pa­to­giau tiek dar­buo­to­jams, tiek vai­kams. Pa­tal­pos erd­vios, be to, ša­lia bu­vu­sios mo­kyk­los yra ir to­kiai įstai­gai la­bai rei­ka­lin­gas kie­me­lis.

Šio spren­di­mo įgy­ven­di­ni­mui ko­ją ki­ša lė­šų sty­gius. Esa­mas pa­tal­pas pri­tai­ky­ti spe­cia­lius po­rei­kius tu­rin­tiems vai­kams, pa­sak pa­šne­ko­vės, „in­ves­ti­ci­jų rei­kia la­bai daug“.

Biu­dže­tui tam­pa naš­ta

Šie­met mies­te li­ko tuš­čias dar vie­nas švie­ti­mo įstai­gai pri­klau­sęs pa­sta­tas. Šį pa­va­sa­rį ra­jo­no ta­ry­ba nu­ta­rė re­or­ga­ni­zuo­ti Uk­mer­gės jau­ni­mo mo­kyk­lą ją pri­jun­giant prie Už­upio pa­grin­di­nės mo­kyk­los. Taip di­džio­ji da­lis pa­sta­to li­ko tuš­čia – ug­dy­mo pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­mui Jau­ni­mo mo­kyk­los pa­sta­tas ta­po ne­rei­ka­lin­gas.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas sa­ko, kad iš­lai­ky­ti ne­nau­do­ja­mus pa­sta­tus ar pa­tal­pas – ne­men­ka naš­ta sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui.

„Už­tat vis grįž­ta­ma prie šių pro­ble­mų ir ieš­ko­ma jų spren­di­mo bū­dų. Ide­a­liau­sias va­rian­tas, kai pa­sta­tas mak­si­ma­liai iš­nau­do­ja­mas – tuo­met jo iš­lai­ky­mo kaš­tai sa­vi­val­dy­bei su­ma­žė­ja“, – tei­gia vi­ce­me­ras.

Anot jo, ki­tu at­ve­ju sa­vi­val­dy­bei iš­tuš­tė­ju­siais pa­sta­tais nau­din­giau­sia at­si­kra­ty­ti – įtrauk­ti į pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šus ir par­duo­ti.

Spe­cia­liai su­da­ry­ta ko­mi­si­ja ne­se­niai spren­dė ir Jau­ni­mo mo­kyk­los pa­tal­pų pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bių klau­si­mą.

Svars­ty­ta ke­le­tas va­rian­tų, kaip kuo tiks­lin­giau eks­plo­a­tuo­ti ka­dai­se bu­vu­sio vai­kų dar­že­lio, vė­liau – mo­kyk­los iš­tuš­tė­ju­sį sta­ti­nį. Įreng­ti Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų at­ski­rą kor­pu­są, Jau­ni­mo nak­vy­nės na­mus – to­kie bu­vo ko­mi­si­jos na­rių pa­siū­ly­mai. Jie pa­si­ro­dė per bran­gūs.

Ant ki­tų pe­čių

Pri­im­tas spren­di­mas ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą per­duo­ti VšĮ Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­trui. Toks sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mas dar tu­rės bū­ti pa­tvir­tin­tas ket­vir­ta­die­nį įvyk­sian­čia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

VšĮ Uk­mer­gės jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tro di­rek­to­rė Dai­va Prans­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad rū­pes­čių cen­trui pa­dau­gės – teks ieš­ko­ti no­rin­čių pri­sig­laus­ti po vie­nu sto­gu or­ga­ni­za­ci­jų, įstai­gų ar klu­bų.

„Jei pa­sta­to ad­mi­nist­ra­vi­mas bus pri­skir­tas mums, pa­tys ir bū­si­me su­in­te­re­suo­ti su­si­ras­ti jų kuo dau­giau – taip nuo mū­sų pe­čių nu­kris­tų da­lis jo iš­lai­ky­mo naš­tos“, – sa­ko di­rek­to­rė.

Su kai ku­rio­mis įstai­go­mis jau su­si­tar­ta – veik­lą vyk­dys ir Uk­mer­gės spor­to klu­bas „Vil­kas“, VšĮ „Yama­ha“ mu­zi­kos mo­kyk­la, NVO „Gel­bė­kit vai­kus“. Ti­ki­ma­si, kad po šiuo sto­gu no­rės įsi­kur­ti ir dau­giau or­ga­ni­za­ci­jų.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *