Išrinktas skyriaus pirmininkas

Ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tų vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me, vy­ku­sia­me pra­ėju­sią sa­vai­tę, sky­riaus va­do­vu iš­rink­tas Sei­mo na­rys Arū­nas Du­dė­nas. Jis pa­kei­tė lig šiol sky­riui va­do­va­vu­sį Ka­zį Gry­baus­ką.

04-05-2 straipsnio nuotr

 Į sky­riaus pir­mi­nin­kus iš vi­so bu­vo pa­siū­ly­ti pen­ki kan­di­da­tai. Val­das Pet­ro­nis ir Klav­di­ja Ste­pa­no­va sa­vo kan­di­da­tū­ras at­si­ė­mė, tad rin­ki­muo­se da­ly­va­vo Sta­sys Jac­kū­nas, Arū­nas Du­dė­nas ir Ka­zys Gry­baus­kas.

A. Du­dė­nas pa­va­duo­to­jais pa­si­rin­ko S. Jac­kū­ną, K. Gry­baus­ką, K. Ste­pa­no­vą, V. Pet­ro­nį ir An­drių Lyš­ką.

Pa­teik­da­mas veik­los ata­skai­tą lig šiol sky­riui va­do­va­vęs K. Gry­baus­kas ap­gai­les­ta­vo, kad ne­pa­vy­ko su­rink­ti bal­sų dėl at­lie­kų klau­si­mo. „Pri­im­tas gė­din­gas spren­di­mas – vie­ti­nė rin­klia­va pa­di­din­ta ke­tu­rias­de­šimt pro­cen­tų, nes prieš tai bu­vo pra­ras­ta di­džiu­lė su­ma per­mo­kant pa­gal su­tar­tis, ku­rias pa­si­ra­šė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai,“ – sa­kė jis.

Di­džiau­sias nu­veik­tas dar­bas, pa­sak jo, yra sėk­min­gi rin­ki­mai į Sei­mą vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

Į Sei­mą iš­rink­tas K. Gry­baus­kas sa­vo pa­dė­jė­ju pa­si­rin­ko ben­dra­pa­var­dį Jo­ną Gry­baus­ką, ku­ris pa­kei­tė K. Gry­baus­ką ra­jo­no ta­ry­bo­je.

LSDP mo­te­rų są­jun­gos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­ke iš­rink­ta Va­len­ti­na Vai­čiū­nie­nė. Garbės pirmininko nominacija suteikta Sta­nis­lo­vui Lau­ri­na­vi­čiui.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *