Išsidalijo rinkimų numerius

Šią sa­vai­tę pa­aiš­kė­jo rin­ki­mų nu­me­riai, ku­riais par­ti­jos ir vi­suo­me­ni­niai ko­mi­te­tai bus įra­šy­ti rin­ki­mų biu­le­te­niuo­se. Taip pat pa­aiš­kė­jo, kad dau­giau nei 100 gy­ve­na­mą­ją vie­tą ne­tin­ka­mai de­kla­ra­vu­sių kan­di­da­tų iš są­ra­šų ten­ka iš­brauk­ti. Tarp to­kių – ir trys uk­mer­giš­kiai, su­trum­pi­nę dvie­jų par­ti­jų są­ra­šus.

2015-01-30-6 straipsnio nuotr

 

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė­je dėl 25 vie­tų ra­jo­no ta­ry­bo­je var­žy­sis de­vy­nios ko­man­dos – sep­ty­nių par­ti­jų ir dvie­jų vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų at­sto­vai. Iš vi­so – dau­giau nei 270 uk­mer­giš­kių. Tarp jų – 8 pre­ten­den­tai į Uk­mer­gės ra­jo­no me­ro pos­tą.

Pir­ma­die­nį Sei­me 23 par­ti­jos iš­si­da­li­jo rin­ki­mų nu­me­rius, ku­riais jos bus įra­šy­tos rin­ki­mų biu­le­te­niuo­se.

Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vai į rin­ki­mus žy­giuos 2 nu­me­riu. Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mok­ra­tams bur­tai lė­mė nu­me­rį 3.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai ati­te­ko 13, Dar­bo par­ti­jai – 20, par­ti­jai Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas – 25, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Li­be­ra­lų są­jū­džiui – 26, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gai (li­be­ra­lams) – 11 nu­me­ris.

Par­ti­jų rin­ki­mų nu­me­riai vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se bus tie pa­tys, o rin­ki­mų ko­mi­te­tams kon­kre­čius nu­me­rius iš jiems re­zer­vuo­tų­jų šį pir­ma­die­nį bur­tais nu­sta­tė sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų ko­mi­si­jos: juos iš­si­trau­kė vi­suo­me­ni­nių ko­mi­te­tų at­sto­vai.

Uk­mer­gė­je „N. Pu­tei­kio ko­man­dai“ ati­te­ko 21, o „Vil­kmer­gės“ vi­suo­me­ni­niam rin­ki­mų ko­mi­te­tui – 23 nu­me­ris.

Bur­tų ke­liu iš­trauk­tas nu­me­ris le­mia, ko­kia ei­lės tvar­ka par­ti­jos ir rin­ki­mų ko­mi­te­to kan­di­da­tų są­ra­šas įra­šo­mas į rin­ki­mų biu­le­te­nį, koks nu­me­ris bus VRK lei­džia­muo­se kan­di­da­tų są­ra­šų pla­ka­tuo­se ir in­for­ma­ci­niuo­se lei­di­niuo­se.

Dėl kan­di­da­tų į me­rus įra­šy­mo biu­le­te­niuo­se ei­liš­ku­mo bur­tai ne­bus trau­kia­mi – kan­di­da­tai bus ri­kiuo­ja­mi pa­gal abė­cė­lę.

Kan­di­da­tų į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas an­ke­tos yra nuo­dug­niai nag­ri­nė­ja­mos. Tik­ri­na­ma, ar ne­ban­do į ra­jo­no ta­ry­bas pa­tek­ti nu­sta­ty­to 20 me­tų am­žiaus ne­tu­rin­tie­ji ar­ba gy­ve­na­mo­sios vie­tos to­je sa­vi­val­dy­bė­je ne­dek­la­ra­vę as­me­nys.

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Jus­ti­na Mar­ke­vi­čiū­tė in­for­ma­vo, kad šią sa­vai­tę iš Uk­mer­gės par­ti­jų są­ra­šų bu­vo iš­brauk­ti trys pre­ten­den­tai į kan­di­da­tus. Dar­bo par­ti­jos są­ra­še 6 nu­me­riu įra­šy­ta Lai­ma Gam­bic­kie­nė gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vo, o 29 nu­me­riu šia­me są­ra­še įra­šy­tas Eval­das Lei­pus ją de­kla­ra­vo Pa­ne­vė­žy­je.

Su­trum­pė­jo ir Tė­vy­nės są­jun­gos- Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų są­ra­šas. Ja­me ne­be­li­ko 39 nu­me­riu įra­šy­tos Onos Ku­je­lie­nės, ku­rios gy­ve­na­mo­ji vie­ta de­kla­ruo­ta Kau­ne.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja iš ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mams pa­teik­tų par­ti­jų bei vi­suo­me­ni­nin­kų są­ra­šų iš vi­so iš­brau­kė 143 kan­di­da­tus: dėl per jau­no am­žiaus – 10, dėl to, kad ne­dek­la­ra­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos sa­vi­val­dy­bė­je, į ku­rios ta­ry­bą kan­di­da­tuo­ja, – 132.

Šią sa­vai­tę dar tiks­li­na­ma, ar nie­kas iš pre­ten­den­tų ne­nu­slė­pė sa­vo teis­tu­mo. Jei at­si­ras to­kių, ku­rie apie teis­tu­mą ne­nu­ro­dė sa­vo an­ke­to­se, jie iš są­ra­šų bus brau­kia­mi.

Uk­mer­gė­je į ra­jo­no ta­ry­bą ban­do pa­tek­ti 7 už įvai­rius pra­si­žen­gi­mus teis­ti apie tai sa­vo an­ke­to­se nu­ro­dę uk­mer­giš­kiai.

Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad kan­di­da­tas tu­ri nu­ro­dy­ti an­ke­to­je, jei po ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo Lie­tu­vos ar už­sie­nio vals­ty­bės teis­mo įsi­tei­sė­ju­siu nuosp­ren­džiu bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu dėl nu­si­kals­ta­mos vei­kos. Teis­tu­mą dėl sun­kaus ar la­bai sun­kaus nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo rei­kia nu­ro­dy­ti be iš­ly­gų. Tuo tar­pu oku­pa­ci­nio re­ži­mo teis­mo spren­di­mas dėl nu­si­kal­ti­mo vals­ty­bei ne­nu­ro­do­mas.

Po šį tre­čia­die­nį vy­ku­sio Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos po­sė­džio pa­aiš­kė­jo, kad apie sa­vo teis­tu­mą ne­in­for­ma­vo „Vil­kmer­gės“ vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to są­ra­še 4 nu­me­riu įra­šy­tas Ste­pas Ger­daus­kas. Jis iš są­ra­šo iš­brauk­tas.

Šį penk­ta­die­nį bus to­liau nag­ri­nė­ja­mos an­ke­tos. Grei­čiau­siai iš są­ra­šų bus iš­brauk­ti dar ke­li uk­mer­giš­kiai, dėl ku­rių ko­mi­si­jos na­riams ki­lo abe­jo­nių.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja tre­čia­die­nį iš rin­ki­mų są­ra­šų iš vi­so iš­brau­kė apie 200 kan­di­da­tų.

Da­ly­vau­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se ko­vo 1-ąją iš vi­so Lie­tu­vo­je pa­teik­ti 508 kan­di­da­tų są­ra­šai bei dau­giau kaip 16 tūkst. kan­di­da­tų pa­reiš­ki­nių do­ku­men­tų. Me­rų pos­tų sieks apie 450 kan­di­da­tų.

60-yje ša­lies sa­vi­val­dy­bių bus iš­rink­ti 1524 ta­ry­bų na­riai. Pir­mą­kart Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je sa­vi­val­dy­bių me­rai bus ren­ka­mi tie­sio­giai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *