Iššūkiai ir galimybės – nevyriausybininkams

Ra­jo­ne vei­kian­čios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ne­ša ne­men­ką in­dė­lį į kraš­to ge­ro­vę. Sėk­min­ges­niam jų gy­va­vi­mui, dar ge­riau at­sto­vau­jant vi­suo­me­nės in­te­re­sams, įkur­ta to­kių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­ba. Ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja – nuo vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų ne­pri­klau­so­mas…

2015-04-24-6 straipsnio 1 nuotr

Au­to­rės nuotr. Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų na­riai pa­kvies­ti su­si­pa­žin­ti su nau­jo­vė­mis.


…sa­va­no­riš­ku­mo pa­grin­dais vi­suo­me­nės ar jos gru­pės nau­dai vei­kian­tis vie­ša­sis ju­ri­di­nis as­muo. NVO tiks­las nė­ra pel­no ar po­li­ti­nės val­džios sie­ki­mas, re­li­gi­jos tiks­lų įgy­ven­di­ni­mas. Įsta­ty­me api­brėž­ta, jog vals­ty­bė ar sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li tu­rė­ti dau­giau kaip treč­da­lį bal­sų NVO vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me.

Pa­grin­di­niais NVO veik­los tiks­lais įvar­di­ja­mi vi­suo­me­nės in­te­re­so gy­ni­mas, vie­šo­sios ge­ro­vės kū­ri­mas.

Ra­jo­ne vei­kian­čių šiuos ir ki­tus nuo­sta­tus ati­tin­kan­čių to­kių or­ga­ni­za­ci­jų – ge­ro­kai per šim­tą. „Bū­tų apie 120, gal dau­giau – ži­nom tas, ku­rių kon­tak­tus tu­rim, su ku­riom ben­drau­jam. Ta­čiau ne vi­sos, ku­rios už­si­re­gist­ra­vu­sios kaip NVO, mums apie sa­ve pra­ne­ša“, – sa­ko sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Rū­ta Sa­ga­taus­kai­tė.

Kaip di­džiau­sią to­kių ju­ri­di­nių as­me­nų da­lį ji iš­skir­tų kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jas ir kai­mo ben­druo­me­nes. Ap­skri­tai jų, anot pa­šne­ko­vės, vie­no­dai gau­su tiek mies­te, tiek kai­me. Kai ku­rio­se se­niū­ni­jo­se vei­kia at­ski­ros jau­ni­mo, kul­tū­ros, kai­mo ben­druo­me­nės.

Jų veik­la skir­ta mo­ky­tis, da­ly­vau­ti pro­jek­tuo­se. Ga­vus fi­nan­sa­vi­mą, or­ga­ni­zuo­ja­mi ren­gi­niai, ke­lio­nės, žmo­nės bu­ria­mi kar­tu tvar­ky­tis, at­ras­ti įvai­rių po­mė­gių. „Mū­sų or­ga­ni­za­ci­jos – veik­lios, vi­si – tik­ri idė­jų ge­ne­ra­to­riai. Ne tik ne­se­niai at­si­ra­du­sios nau­jos, įkur­tos jau­ni­mo, bet ir pen­si­nin­kų, pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių – vi­sos ak­ty­viai dir­ba“, – pa­ste­bi R. Sa­ga­taus­kai­tė.

Aiš­kin­sis po­rei­kius

Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai bu­vo pa­kvies­ti į Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre ne­se­niai vy­ku­sį su­si­ti­ki­mą. Pri­sta­ty­ta bū­si­ma Uk­mer­gės ra­jo­no NVO vys­ty­mo sek­to­ri­nė stu­di­ja. Jai, pa­sak Stra­te­gi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jos Ri­mos Boš­ke­vi­čie­nės, svar­bus 2014–2020 m. lai­ko­tar­pis, su­tam­pan­tis su nau­jo ES fi­nan­sa­vi­mo eta­pu. Tarp nu­ma­ty­tų pla­nų, įgy­ven­di­nant stu­di­jos pro­jek­tą, – NVO na­rių ap­klau­sos, mo­ky­mai, dis­ku­si­jos.

Vi­so to tiks­las, iš­si­aiš­ki­nus or­ga­ni­za­ci­jų po­rei­kius, pri­tai­ky­ti ati­tin­ka­mas veik­las, pa­ska­tin­ti įsi­trauk­ti į ak­ty­ves­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą, ieš­ko­ti ne­iš­nau­do­tų ni­šų.

R. Boš­ke­vi­čie­nė ra­gi­no or­ga­ni­za­ci­jas įsi­jung­ti ir ren­giant ką tik įsteig­tos aso­cia­ci­jos Uk­mer­gės mies­to vie­tos veik­los gru­pės stra­te­gi­ją, kad Uk­mer­gė gau­tų kuo dau­giau lė­šų.

Mi­li­jo­nas – žmo­nėms įdar­bin­ti

Mies­to VVG veik­la, pa­sak ją pri­sta­čiu­sios Ag­nės Ka­na­pec­kai­tės, grin­džia­ma NVO, aso­ci­juo­tų ver­slo struk­tū­rų, įmo­nių ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos part­ne­rys­tės prin­ci­pu. Jos na­riai ga­li bū­ti Uk­mer­gė­je re­gist­ruo­ti ir veik­lą vyk­dan­tys ju­ri­di­niai as­me­nys, pri­im­ti aso­cia­ci­jos vi­suo­ti­nio na­rių su­si­rin­ki­mo spren­di­mu ir su­mo­kė­ję sto­ja­mą­jį mo­kes­tį.

Mi­nė­ta stra­te­gi­ja skir­ta pa­ge­rin­ti vie­ti­nes įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bes ir di­din­ti ben­druo­me­nių so­cia­li­nę in­teg­ra­ci­ją, iš­nau­do­jant vie­tos ben­druo­me­nių, ver­slo ir vie­tos val­džios ry­šius. Taip pat sie­kia­ma ska­tin­ti ver­slu­mą, ma­žin­ti skur­dą, so­cia­li­nę at­skir­tį. „In­ves­ti­ci­jas skir­tu­me ir in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mui, bet šiuo me­tu dau­giau­sia gal­vo­ja­ma apie žmo­gų. Tu­rim pa­si­stengt ir dirbt kar­tu, kad pa­reng­tu­me ge­rą stra­te­gi­ją“, – kvie­tė A. Ka­na­pec­kai­tė.

Stra­te­gi­ja bus ren­ka­ma kon­kur­so bū­du. Tiks­las – gau­ti jai 1 mi­li­jo­ną eu­rų. Tuo me­tu vi­sai Lie­tu­vai skir­tas krep­še­lis – 14 mi­li­jo­nų. Toks su ben­druo­me­nių ini­ci­juo­ta vie­tos plėt­ra (BIVP) su­si­jęs fi­nan­sa­vi­mas 2014–2020 m. bū­tent mies­to vie­to­vė­se. Ap­skri­tai BIVP įgy­ven­din­ti, ap­imant dar ir kai­mo vie­to­ves bei žu­vi­nin­kys­tės re­gio­nus, Lie­tu­vo­je iš vi­so ski­ria­ma 140 mln. EUR.

Kai­mo plėt­rą tęs

Uk­mer­gės ra­jo­no VVG veik­lą su­si­ti­ki­me ap­žvel­gė jos val­dy­bos pir­mi­nin­kė Re­da Liu­bo­mirs­kie­nė. Gru­pė per sa­vo gy­va­vi­mo lai­ko­tar­pį, įgy­ven­di­nant LEADER me­to­dą, įvyk­dė per 60 vie­tos pro­jek­tų, ra­jo­nui pri­trau­kė dau­giau nei 8 mi­li­jo­nus li­tų. Jie pa­nau­do­ti kai­mo ben­druo­me­nių plėt­rai, jų na­mų įren­gi­mui, vie­šo­sios ap­lin­kos tvar­ky­mui, tra­di­ci­nių ama­tų gai­vi­ni­mui, kai­mo ver­slu­mui pa­rem­ti, jau­ni­mo ini­cia­ty­vų ska­ti­ni­mui.

Kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pri­ori­te­tai su­si­ję su ino­va­ci­jo­mis že­mės ūky­je bei miš­ki­nin­kys­tė­je. Už­si­brėž­ta di­din­ti vi­sų ti­pų že­mės ūkio veik­los kon­ku­ren­cin­gu­mą, ūkių per­spek­ty­vu­mą. Dar­bo vie­tas ku­rian­čių ir ki­tų pro­jek­tų orien­tuo­ta į jau­ni­mą.

Pa­da­li­jo lė­šas

Pa­si­bai­gus NVO pro­jek­tų at­ran­kos kon­kur­sui teik­tų pa­raiš­kų rin­ki­mui, re­zul­ta­tus ap­ta­rė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė, kon­kur­so ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė. Ji in­for­ma­vo, jog pro­jek­tams įgy­ven­din­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu skir­tas 16 481 Eur fi­nan­sa­vi­mas iš NVO pro­jek­tų rė­mi­mui nu­ma­ty­tų lė­šų. In­ves­ti­ci­jų po­rei­kis ga­vus pa­raiš­kas, ku­rių – 55, bu­vo per­pus di­des­nis – be­veik 32 400 Eur. Iš vi­so fi­nan­suo­tos 48 pa­raiš­kos.

Pro­jek­tai kon­kur­sui dėl pa­ra­mos teik­ti pa­gal tam tik­rus pri­ori­te­tus: kraš­to et­no­kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mas Et­no­gra­fi­nių re­gio­nų me­tų kon­teks­te; pi­lie­tiš­ku­mo stip­ri­ni­mas įpras­mi­nant Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­tį; kar­tų ben­dra­dar­bia­vi­mo stip­ri­ni­mas; svei­ka gy­ven­se­na.

Pa­raiš­kas tei­kė kai­mo ben­druo­me­nės, pa­gy­ve­nu­sių­jų ir ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos, fol­klo­ro drau­gi­jos, mo­te­rų klu­bai, li­te­ra­tų, spor­ti­nin­kų, vi­suo­me­ni­nin­kų sam­bū­riai. Tarp fi­nan­suo­tų­jų – šie­met ra­jo­ne vyk­sian­čios ge­gu­ži­nių, kraš­tie­čių šven­tės, spor­to ren­gi­niai ir sto­vyk­los, su kraš­to is­to­ri­ja bei Uk­mer­gės šian­die­na su­si­ję pro­jek­tai.

Rei­kia to­bu­lė­ti

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė pa­brė­žė, jog ra­šant pro­jek­tus da­ro­ma tam tik­rų klai­dų, ir ra­gi­no iš­mok­ti ra­šy­ti, lai­kan­tis ati­tin­ka­mų tai­syk­lių. „Daž­niau­siai įsi­vaiz­duo­ja­ma, kad pro­jek­tas – vi­sos me­tų veik­los su­ra­šy­mas ir ap­ra­šy­mas, pi­ni­gų pra­šy­mas ne­ži­nia kam. O tu­ri bū­ti kon­kre­tus tiks­las: jei ke­lio­nė – tai ji ir or­ga­ni­zuo­ja­ma. Ki­ti įsi­gud­ri­na me­tai iš me­tų teik­ti tuos pa­čius. Yra tęs­ti­niai pro­jek­tai, bet keis­tis ir­gi rei­kia“, – sa­ko A. Jo­ku­by­nie­nė.

Ry­šiai bus glau­des­ni

Su­si­ti­ki­mo da­ly­vius pa­svei­ki­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Gied­rius Po­cius. Pa­si­džiau­gė ne­se­niai su­si­kū­ru­sia Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­ba.

„Tai – ins­tan­ci­ja, tu­rin­ti at­sto­vau­ti vi­soms ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms. Per de­le­guo­tus at­sto­vus jos ga­lės iš­sa­ky­ti sa­vo po­rei­kius ir no­rus, o ra­jo­no va­do­vai jaus tą pul­są, ku­riuo gy­ve­na or­ga­ni­za­ci­jos“, – sa­kė jis.

Ta­ry­bos tiks­las – teik­ti pa­siū­ly­mus sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­joms dėl sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­čių NVO veik­los ska­ti­ni­mo. Tarp už­da­vi­nių – ska­tin­ti ir rem­ti sa­vi­val­dy­bės ir NVO ben­dra­dar­bia­vi­mą sa­vi­val­dy­bės vys­ty­mo ir plėt­ros, ap­lin­kos ap­sau­gos ir eko­lo­gi­jos, jau­ni­mo rei­ka­lų, mo­ky­mo ir švie­ti­mo, kul­tū­ros ir me­no, spor­to, so­cia­li­nių pa­slau­gų, gy­ven­to­jų už­im­tu­mo sri­ty­se. Sa­vo veik­lą NVO ta­ry­ba ko­or­di­nuo­ja su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­da­li­niais bei įstai­go­mis, vals­ty­bi­nė­mis val­dy­mo ins­ti­tu­ci­jo­mis, sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­čio­mis aso­cia­ci­jo­mis, tar­ny­bo­mis.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 2015-04-24-6 straipsnio 2 nuotr

Susitikime su jubiliejumi pasveikinta Ukmergės krašto kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Angelė Jokubynienė. 


 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *