Jau 20 metų garsina kraštą

Jau 20 metų garsina kraštą / Į Krikštėnų kultūros namų 20-metį prisirinko pilna salė šeimininkų ir svečių.

Krikš­tė­nų kul­tū­ros na­mai pa­žy­mė­jo sa­vo veik­los 20-me­tį. Pa­svei­kin­ti krikš­tė­niš­kių at­vy­ko sve­čių iš ki­tų kul­tū­ros na­mų ir ben­druo­me­nių, pri­si­rin­ko pil­na sa­lė vie­tos gy­ven­to­jų.

Kul­tū­ros na­mų is­to­ri­ją pri­si­mi­nė jų me­no va­do­vė Ja­ni­na Svet­li­kaus­kie­nė. Pa­kvie­tu­si ty­los mi­nu­te pa­gerb­ti Ana­pi­lin iš­ėju­sius dar­buo­to­jus bei pa­gal­bi­nin­kus, ji ei­liuo­tai pa­pa­sa­ko­jo įstai­gos is­to­ri­ją ir šių die­nų veik­lą.

Svei­ki­ni­mus pra­dė­jo Kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja In­ga Ka­se­lie­nė. Ju­bi­lia­tes svei­ki­no sve­čiai, kai­my­nai. Po svei­ki­ni­mų pra­si­dė­jo kon­cer­tas.

Kon­cer­te dai­na­vo vieš­nios iš Žei­mių kul­tū­ros na­mų, Re­čio­nių ben­druo­me­nės ko­lek­ty­vas, sa­vo pa­si­ro­dy­mu de­biu­ta­vo III Ant­akal­nio ben­druo­me­nės mo­te­rys. Ei­les skai­tė Al­vy­das Pa­drie­zas, šo­ko jau­no­sios šo­kė­jos iš Krikš­tė­nų ir Dai­na­vos kul­tū­ros na­mų. Vai­di­no Krikš­tė­nų ir Šven­tu­pės ak­to­riai.

Sve­čiai do­va­nų ga­vo po ka­len­do­rių, ku­ria­me pui­kuo­ja­si Krikš­tė­nų kul­tū­ros na­mų nuo­trau­ka, bei dar­buo­to­jų ran­kų dar­bo su­ve­ny­rų. Ap­do­va­no­ti ir vi­si da­ly­va­vu­sie­ji kul­tū­ros na­mų veik­lo­je.

Krikš­tė­nų kul­tū­ros na­mai il­gą lai­ką bu­vo įsi­kū­rę dva­re. Po to juos per­kė­lė į bu­vu­sias vai­kų dar­že­lio pa­tal­pas. Tuo me­tu kei­tė­si va­do­vai, veik­la bu­vo ap­mi­ru­si. Ta­čiau jau­ni­mas no­rė­jo šo­kių. Onu­tė Venc­lo­vie­nė, šiuo me­tu dir­ban­ti bib­lio­te­ko­je, pra­dė­jo juos or­ga­ni­zuo­ti. Tuo me­tu į Krikš­tė­nus iš Vil­niaus ūki­nin­kau­ti at­vy­ko J. Svet­li­kaus­kie­nė ir jai bu­vo pa­siū­ly­ta va­do­vau­ti kul­tū­ros na­mams.

Pa­sa­ko­da­ma apie at­ei­ties dar­bus, J. Svet­li­kaus­kie­nė pa­si­džiau­gė ben­dra­dar­bia­vi­mu su Dai­lių­jų ama­tų aso­cia­ci­ja: pa­reng­tas ben­dras pro­jek­tas, nu­ma­ty­tos ke­lio­nės į Nor­ve­gi­ją, kur bus pri­sta­ty­ta Krikš­tė­nų mo­te­rų edu­ka­ci­ja „Li­no ke­lias“. Vė­liau „Li­no ke­lias“ bus pri­sta­ty­tas Vil­niu­je Ka­ziu­ko mu­gė­je ir Ma­žei­kių ra­jo­ne.

Var­din­da­ma šven­tes J. Svet­li­kaus­kie­nė mi­nė­jo kas­me­ti­nę „Ru­dens šven­tę“. 10 me­tų vyks­ta „Juo­kis“, ren­gia­mos šven­tės kar­tu su bib­lio­te­ka. Kul­tū­ros na­mų dar­buo­to­jos da­ly­vau­ja įvai­riuo­se ra­jo­no ren­gi­niuo­se. Tie­sa, mo­te­rys pa­si­guo­dė kai­mą nyks­tant, gy­ven­to­jų ma­žė­jant.

Į ra­jo­ną at­vyks­tan­čioms eks­kur­si­joms kul­tū­ros na­mų dar­buo­to­jos ne tik pri­sta­to „Li­no ke­lią“, bet ir ap­ro­do vie­nuo­ly­ną ir dva­rą.

Ar­vy­das PĖŠINA

TAGGED:
Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *