Jaunatviška Kaziuko mugė Baleliuose

Ko­vo 7-ąją die­ną Ba­le­lių UDC spor­to sa­lė­je žmo­nės rin­ko­si į Ka­ziu­ko mu­gę. Ren­gi­nį ve­dė kul­tū­ros dar­buo­to­ja Dai­va Gu­dze­vi­čie­nė, mu­gę or­ga­ni­za­vo Ba­le­lių kai­mo ben­druo­me­nė ir Ba­le­lių UDC dar­buo­to­jai, links­mi­no Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Tau­jė­nų fi­lia­lo vai­kų ir jau­ni­mo ka­pe­la „Ra­ta­ti­ta“, va­do­vės Ni­jo­lė Ja­nu­lie­nė ir Ais­tė Ja­nu­ly­tė.

2015-03-13-2 straipsnio 1 nuotr

 

Šo­ko Ba­le­lių kai­mo li­ni­ji­nių šo­kių ko­lek­ty­vas, va­do­vau­ja­mas Er­nes­tos Kar­ta­nai­tės.

Ba­le­lių ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ro­mas Pi­vo­ras pa­svei­ki­no vi­sus su at­ėju­siu pa­va­sa­riu, pa­lin­kė­jo svei­ka­tos su­si­rin­ku­sie­siems, o ypa­tin­gai – ger­bia­moms Ka­zi­mie­roms, Ti­di­kie­nei ir Tu­lu­šie­nei. Ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas pa­šmaikš­ta­vo, kad lai­kas ba­le­lie­čiams nau­ją kar­tą va­din­ti šiuo gra­žiu var­du.

„Ra­ta­ti­tai“ už­dai­na­vus „Tu Lie­tu­va, tu ma­no“ sa­lė­je ne­li­ko abe­jin­gų. Lais­va dai­na – tie­siai į šir­dį, juk čia pat ir Lie­tu­vos gim­ta­die­nis…

Šiai mu­gei kruopš­čiai ruo­šė­si iki­mo­kyk­li­nė dar­že­lio gru­pė – daug nuo­sta­bių dar­be­lių pa­ma­tė­me, daug kas ir įsi­gi­jo.

Šau­niais pre­ky­bi­nin­kais dė­jo­si Ig­nas ir Kip­ras. Vy­te­nis – tik­ras ma­mos Lau­ros pa­gal­bi­nin­kas, o Lau­ra kas­met vis ką nors su­gal­vo­ja: per­nai pri­ga­mi­no iš ka­ro­liu­kų gė­lių, šie­met ste­bi­no pa­dėk­liu­kais…

Pil­vą šil­dė tau­jė­niš­kių ūki­nin­kų Gal­vo­nų žir­nių ko­šė, o jų kep­ti ša­ko­čiai, py­ra­gai, duo­na bei obuo­lių sū­riai dar la­biau ža­di­no ape­ti­tą.

Ste­bi­no Kęs­tu­čio Dziu­go fa­ne­ros dir­bi­niai, pe­lė­dos-rankš­luos­ti­nės, žvaigž­dės, siū­ba­vo virš gal­vų ver­bos iš Lai­čių, tre­lia­vo me­di­nės ir mo­li­nės dū­de­lės, mar­ga­vo ker­mo­ši­niai sal­dai­niai, pui­ka­vo­si įvai­riais raš­tais mez­gi­niai, kve­pė­jo me­du­mi…

Sa­lė­je ne­trū­ko juo­ko, žai­di­mų, min­klių, var­žy­tu­vių, auk­cio­nų.

O ko­kia gi šven­tė be tra­di­ci­nės lo­te­ri­jos, kur vi­si bi­lie­tai lai­min­gi? Gy­vų pri­zų – viš­tų no­rė­jo ne vie­na gas­pa­di­nė. Ren­gi­nio me­tu kul­tū­ros dar­buo­to­ja Dai­va Gu­dze­vi­čie­nė pri­trau­kė da­ly­vau­ti žai­di­muo­se ir ma­žą, ir se­ną.

Daug pri­zų pa­do­va­no­jo rė­mė­jai, džiu­gias aki­mir­kas įam­ži­no jau­nas fo­to­gra­fas Rai­mun­das Pa­dols­kis.

Dė­ko­ja­me Ka­ziu­ko mu­gės rė­mė­jams: UAB „Ro­rio sta­ty­ba“ va­do­vui Ar­nui Pi­vo­rui, Tau­jė­nų se­niū­nei El­vy­rai Tu­lu­šie­nei, ben­druo­me­nės na­riams, Ba­le­lių UDC dar­buo­to­jams, sa­va­no­riams, dai­no­rė­liams, šo­kė­jams, ke­pė­jams, dro­žė­jams, mez­gė­joms, lip­dy­to­jams ir po­li­ti­kams – už iš­skir­ti­nį dė­me­sį.

Ve­ro­ni­ka JOVAIŠIENĖ

2015-03-13-2 straipsnio 2 nuotr

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *