Jaunavedžiai prašo pagalbos

Sa­vait­ga­lį per sa­vo ves­tu­ves nuo il­ga­pirš­čių nu­ken­tė­jo uk­mer­giš­kiai Kris­ti­na ir An­drius Vai­čiū­nai. Di­de­lę pi­ni­gų su­mą bei ar­ti­mų­jų ir sve­čių jiems skir­tas do­va­nas pra­ra­du­si po­ra la­bai vi­lia­si ne vien po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pa­gal­bos.

Sve­čius sa­vo šven­tėn jau­na­ve­džiai bu­vo su­kvie­tę į Vi­diš­kių se­niū­ni­jo­je įsi­kū­ru­sią so­dy­bą „Du­bu­riai“. K. Vai­čiū­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog šeš­ta­die­nį pra­si­dė­ju­siai ves­tu­vių puo­tai so­dy­ba bu­vo iš­nuo­mo­ta sa­vait­ga­liui.

Va­gys­tė, pa­sak mo­ters, bu­vo pa­ste­bė­ta apie tre­čią va­lan­dą nak­ties, kai vy­ro ji pa­pra­šiu­si iš aikš­te­lė­je ša­lia na­me­lio, kur links­mi­no­si sve­čiai, sto­vė­ju­sio au­to­mo­bi­lio at­neš­ti jos ran­ki­nę. Nu­ken­tė­ju­sio­sios tei­gi­mu, į lau­ką iš­ėjęs vy­ras pa­ma­tė, jog kaž­kas, anot jos, iš­šo­ko iš ma­ši­nos ir nu­bė­go į čia pat, vi­sai ša­lia so­dy­bos, esan­tį miš­ką. As­muo spru­ko ne­ši­nas dė­že, ku­rio­je ir bu­vo su­dė­ti jau­nie­siems pri­klau­san­tys pi­ni­gai bei daik­tai. Nors va­gį ban­dy­ta vy­tis, ak­li­no­je tam­so­je tai da­ry­ti bu­vo be­pras­miš­ka.

Į so­dy­bą bu­vo iš­kvies­ta po­li­ci­ja. At­vy­kę kri­mi­na­lis­tai ap­žiū­rė­jo įvy­kio vie­tą. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Api­plėš­tas au­to­mo­bi­lis „Se­at Al­ham­bra“ pri­klau­so jau­no­jo tė­čiui. A. Vai­čiū­nas pa­sa­ko­jo, jog bu­vo iš­dauž­tas jo lan­gas, su­lau­žy­ta du­re­lių spy­na.

„Au­to­mo­bi­ly­je, ku­ris bu­vo už­ra­kin­tas, pa­li­kom di­džiu­lę dė­žę su gry­nai­siais pi­ni­gais, daug vo­ke­lių su svei­ki­ni­mais, kny­go­mis su ar­ti­mų­jų lin­kė­ji­mais, su­ve­ny­rais… Vis­ką įver­ti­nus, ne­te­kom apie 6000 eu­rų. Be ga­lo skau­du ir ap­mau­du, jog kaž­kam pa­pras­ta ši­taip ap­kar­tin­ti net ir to­kias pro­gas. No­rė­tų­si at­gau­ti bent jau mums skir­tas do­va­nas – nors vie­ną jų…“ – ap­gai­les­ta­vo K. ir A. Vai­čiū­nai.

Ma­ža to, pa­sak pa­šne­ko­vo, bu­vo ap­kraus­ty­ta ir au­to­mo­bi­ly­je pa­dė­ta žmo­nos ran­ki­nė. Iš jo­je bu­vu­sios pi­ni­gi­nės pa­si­sa­vin­ta 550 eu­rų. Nu­ken­tė­jo ir jau­no­jo tė­tis – iš ma­ši­nos din­go jo pi­ni­gi­nė su 700 eu­rų bei as­mens do­ku­men­tais, įvai­rio­mis kor­te­lė­mis.  

Kam to­kiems pri­si­rei­kė jau­na­ve­džių ge­ro ir ar va­gys­tė ga­lė­jo bū­ti su­pla­nuo­ta, vi­lia­ma­si, iš­si­aiš­kins po­li­ci­ja. Ta­čiau po­ra la­bai pra­šo ir vi­suo­me­nės pa­gal­bos. Ga­lin­čius su­teik­ti bet ko­kios in­for­ma­ci­jos ar ra­dus pa­vog­tus daik­tus, pra­šo­ma kreip­tis te­le­fo­nu 8 610 47793.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *